Page 92 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

ץנערעפנאק־ילבמעסא
. . . ןופ
ןשיטסינויצ
,ליסנואק־רעטעברא
1943 , 20 .ז
;שידיי
19 .ז
.שילננע -
ו ו
א ק ס מ א ,ן .צ :.ה ןדיי
ןכאנ
.ןוחצנ
יד
גנוריגער־תולנ
ןוא
רעייז
גנולעטש וצ יד ןדיי . . .
רעד״
,״דנאטשרעדיוו
96,1943
;שידיי
8 .ז
שילגנע -
ז א ל צ מ א ,ן .ר: א
דנאש ןוא א
קיטייוו
. . . 1942 .
, י ק ס ו ו א ל ט י ש ז -
. ר ד
: ם י י ח
ןא
רעפטנע
עניימ
רעקיטירק
. . .
דעלאנאיצאנרעטניא
רעטעברא
,ןדרא 1942 , 16 .ז - ז ש י ט ל א ו סו ק ,י
. ר ד
: ם י י ח
ןא
רעפטנע
דוד
ןיקסניפ
. . .
רעלאנאיצאנרעטניא
רעטעברא
,ןדרא 1943 , 16
ז - . ז ש י ט­
ל א ו ו ס ק ,י
. ר ד
: ם י י ח
ןא
רעפטנע
םולש ןשא ןוא .ה
ןקיווייל
. . .
־רעטניא
רעלאנאיצאנ
רעטעברא
,ןדרא 1943 , 24 .ז - ז ש י ט ל א ו ו ס ק ,י
. ר ד
: ם י י ח
יד ןדיי ןיא
.דנאבראפנטעוואס
גאלראפ
,״ראקיא״
32,1943
.ז - יד
עשידיי
עידעגארט
ןיא
,עפארייא
גאלראפ
,״בולק־םעדעמ״
1943 , 79
ן ד י י - . ז
ךאנ רעד
המחלמ . . .
רעשידיי
רעטעברא
,טעטימאק
1942 , 80 .ז - ל א ז ע ר ס א ,ן פ ר א .פ .מ:
דער
ףמאק ןופ
עיטארקאמעד
ראפ
עכעלשטנעמ
טכער . . . שידיי
רעלאנאיצאנ
דנאבראפ־רעטעברא
. . . 1942 , 71 .ז - ל י ב ע ר מ א ,ן
: ם י י ח
םיקמעממ
-
ןופ יד
.ןשינעפיט
,ב״שת 24 .ז - מ ע נ ד ע ל ס א ,ן
: ה מ ל ש
יוו יוזא
ןבעל
עשיליופ
ןדיי ןיא יד
סאטעג
. . .
רעשידיי
רעכעלטפאשנסיוו
,טוטיטסניא
1942 ,
32 .ז
ךיואנ
סיורא ןיא ןא
רעשילגנע
גנוצעזרעביא
1 - .
, ס ק א נ
. ר ד
: ל א י ר ז ע
ןגעוי
רעד
רעשידיי
טנגוי
ןיא
עקירעמא
. . .
.צאנ
וויטוקעזקע
עטימאק
ןופ
.ברא
,גניר 1942 , 24 .ז - פ א מ ע ר א נ ,ץ :.א א
לדיימ ןופ
קסנימ . . . 1942 , 96 .ז -
, ץ נ א ר ע מ א פ
:.א
זאקוואק
. . . 1943 , 96
, ץ נ א ר ע מ א פ - . ז
:.א
ענעסירעצ
ןטייק . . . 1943 , 96 .ז -
עיירפ
ןליופ . . .
ןבעגעגסיורא
ךרוד יד
־עלעד
סעיצאג
ןופ יד
עשיליופ
ןוא
עשידיי
ןעגנוגעוואב־רעטעברא
ןיא
.עקירעמא
1942 ,
6 .ז
;שידיי
10 .ז
שילגנע ןוא
.שיליופ
- צ י י ט ל י ,ן
: ן ר ה א
ןיא
ףמאק ראפ א
רעשידיי
הכולמ . . . .דיי
.צאנ
,דנאבראפ־רעטעברא
1943 , 32 .ז -
טכער ראפ ןדיי
ןיא
םעיינ
.ןליופ
עיצאראלקעד
ןופ רעד
רעשיליופ
גנוריגער
. . .
רעשידיי
־עברא
רעט
,טעטימאק
1942 , 16
ש - . ז
פ י ז מ א ,ן :.ל יד ןדיי ןיא
ןליופ־יצאנ
. . .
גאלראפ
רעשידיא״
,״רעפמעק
1942 , 452 .ז
ך״נת ןוא
ע זע יגילער
ר וט א רעט יל
, ץ י ו ו א ר א ה
ב ר ה
: ק ח צ י
דובכ
.תבש 1943 ,)?(
שיערבעה!
טימ
א
רעשידיי
-.ט נוצע זרעב יא
, ס ו ק ר א מ
ל א ר ש י
: .וו
ענעבילקעג
לרעפ ןופ
רעזדנוא
,רצוא־רוטלוק
דנאב 1.
גאלראפ
,יקסנישעצ
,עגאקיש 1942 , 258 .ז -
, ה א ז מ
׳ י ל א
י כ ד ר מ
: ן ה כ ה
לוק
רשבמ
. . .
תנש
,ג״שת 24 .ז -
, ד ע י י מ
ב ר ה
: י כ ד ר מ
ןוויטאמ־טייצ
. . .
״סדרפ״
. . . 1942 , 288 .ז -
, ן א ל פ א ק
:ח נ
רפס תבת
. . . ח נ
קלח
. . . יש י ל ש
. . . א ר ק י ו
1942 ,
118 .ז - ש ו י ,ם
: ם י י ח
.םיאיבנ
ךעלטיפאק
םיאיבנ״
.״םינורחא
ךוב
סנייא . . .
ןבענעגסיורא
ןופ
ןלארטנעצ
טעטימאק־סגנודליב
ןוא
רעיפלעדאליפ
ןאיאר ןופ
.דיא
.צאנ
,דנאבראפ־רעטעברא
( 1942 ,) 349 .ז
[39]