Page 97 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

רוטארעטיל
ןופ 1900 זיב 1942 .
ינאמנ
:בייל .זז 148 , 1170 .
ענײמעגלא
־אלקיצנע
ג-ןדיי-עידעפ
דנאפרואנבוד
ןוא
,אקיצ וינ
,קראי
1942 , .זז 148 ; 170 .
,ןאזנעסינ-
:.א
ינאמ
.בייל רעד
,םוקפיוא
.נ .י
ץראמרבעפ
1931 , .זז 6-5
,ןא מ י יס - .
:המלש
רעדניק
ןראי
ןופ
עשידיא
.רעביירע
גאלראפ
,תונתמ וינ
,קראי
1936 , .זז
156-145
. -
,סקופ
.א :.מ
ינאמ בייל וצ ןייז
קיצנאווצ
ןקיראי
ןשירעטכיד
.ןפאש
עשירארעטיל
־עלב
,רעט
,עעראוו
ינוי 5, 1925 , .ז 1
, ןא מ ר א ק - .
:.ע
ינאמ בייל רעד
.רעטרעטייוורעד
,״לאערטנאמ״
,לאערטנאמ
,עדענעק
.מונ 12, ינוי 1935 , .זז
16-11
- .
,ןאמסוק
:.ל
ינאמ
.בייל רעה
,םוקפיוא
.נ .י
ץראמ־.בעפ
1931 , .ז 6- .
,שטיוואניבאר
:.ש א
עלהשעמ
ןיא
ןעמארנ
ןופ
יירד ןיז טימ א
ןעמאמ ןופ
ינאמ
.בייל
,טפנוקוצ
.נ .י
רעבאטקא
1937 , .ז 620
,ף א נ א ר - .
:ללה
ינאמ
:בייל
,רעדעיל
ןעדאלאב
ןוא
.ןעוויטאמ
,טפנוקוצ
.נ .י יאמ 1918 , .זז
326-324
. -
,שטיוואר
:ךלמ רימ
-רעטכיד
ןוא
רעזנוא
עשידיי
.לוש יד
,גאוו
,עשראוו
רעמונ
3,
.וואנ־.טקא
1922 , .זז
72-67
- .
,קינלאר
:ףסוי
ינאמ
.בייל רעד
,םוקפיוא
.נ .י
ץראמ־.בעפ
1931 , .ז 6
, ןע ז י יר - .
:םהרבא
יד
עשידיי
החפשמ־רעביירש
ןיא
.קראי־וינ
טפירשנכאוו
ראפ
,רוטארעטיל
,עשראוו
ינוי 31, 1932 , .ז 6
, ןע ז י יר - .
:םהרבא
עשירארעטיל
.ויווער
1א ,
עלהשעמ
ןיא
ןעמארנ
ןופ
יירד ןיז טימ א
.]׳׳ןעמאמ
יד
,רעדעפ
.נ .י 1937 , .ז 128
! ןע ז י יר - .
:ןמלז
ינאמ
.בייל
ןאקיסקעל
ןופ רעד
רעשידיי
,רוטארעטיל
עסערפ
ןוא
־אליפ
.עיגאל
רעטייווצ
,דנאב
רענליוו
גאלראפ
,ןיקצעלק
,ענליוו
1930 , .זז
310-306
. -
,גרעבנייטש
:חנ גנוי
.עקירעמא
גאלראפ
,ןבעל
וינ
,קראי
1930 , .זז
104-85
- .
,גרעבנייטש
:חנ א ךוב השמ
.רידאנ
גאלראפ
,ןעבעל
וינ
,קראי
1929 .
רידאנ!
ןגעוו
רעביירש -
ינאמ
.בייל .זז
1150-149
.
ןגעוו
ינאמ
ןבייל
ףיוא
שילגנע
Imber, Samuel J.: Modern Yiddish Poetry. New York.
1927, pp. 158-164. — Leftwicft, Joseph: The Golden Peacock.
An Anthology of Yiddish Poetry. Sci-Art Publishers, Cam-
bridge, Mass. 1939. Pp. 173-179. — Mincoff, N. B.: Yiddish
Literature. The Twentieth Century. Universal Jewish En-
cyclopedia. Vol. 7. New York. P. 130. — Raskin, Philip M.:
Anthology of Modern Jewish Poetry. Behrman’s Jewish Book
Shop, New York, 1927. Pp. 120-121. — Roback, A. A.: Curi-
osities of Yiddish Literature. Sci-Art Publishers, Cambridge.
MCMXXXIII , pp. 186-203. — Roback, A. A.: The Story of
Yiddish Literature. New York. Yiddish Scientific Institute.
1940. Pp. 268, 296, 353, 395 .— The Universal Jewish En-
cyclopedia. New York. Vol. 2. P. 492.
[34]