Page 101 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

ק ח צ י
ק י ז י י א
ן ב
ב ק ע י
ה&וג
ז\גט ל3 \ויוג 1;ג
ג״נג־זג
— ג״כטת
תאמ . ג
ס ר ק ל
ע־יץץ
רפםה
,היפרגוילביבהו
וספתש
םוקמ רכינ
תמכח״ב
״לארשי
I
J
ברעמב
טעמכ אלו היה
םמושיר
רכינ
יעדמב
תודהיה
.חרזמב
ירהו
םירפסה
םירבעה
ויה
םייוצמ רתוי
חרזמב
רשאמ
.ברעמב
ילוא
םרג ךכל
םלזמ לש
םימכח
םירבע הלא
חרזמב
אלש רפש
.רתויב
ןב
בקעי
ומצע
ראתמ תא
םהייח לש
םירפוס
םימכחו
הלא
:חרזמב
בור״
ימכח
ונריע
רבודמה(
אוה
,הנליוב
םירבדהו
םינתינ
ןינע
ןבומכ
םירעל
תומוקמו
םירחא
)חרזמב
םידורט
שקבב ןןרט
םתיבל
רבכו
ורבע
םהילע ימי
םירוענה
םייחירו
לע
,םראוצ אשמ
,הפייעל
רשא
אל
םונתי
בשה
םחור לכ ימי
השעמה — קרו
יעגר
,רפסמ רשא
ולזגי
ימימ
םהייח
ועשעשי
םשפנ
המכחב
הישותו
אורקל
הזיא רפס וא
קסעתהל
רוביחב
הזיא
" ...רבד
ילע״(
״םדה ,'א 24 .) שןאו לע יפ ןכ
הלע
ידיב ןב
בקעי
וייחב
יבורמ
תואלתה
לועפל
תובר
םוחתב
רקח
רפסה
היפרגוילביבהו
ךכבו
היה
טלובה
רתויב
םוחתב
הז
הפוריאב
תיחרזמה
— ףאו
םימכחה
םיפרגוילביבהו
ברעמב
ובאש
ותמכחמ
אולמ
.םיינפח
היפרגויבה
לש ןב
,הלוגמר(בקעי
דיל
,הנליו
ה״כ
תבטב
א״סקת —
,הנליו
ו״ט
זומתב
)ג״כרת איה
השעמל
תרשרש
הפוצר לש
םישעמ
לידגהל
תעידי
רפסה
,ירבעה ןה
ותוא
זונגה
םיבותכב
ןהו
,ספדנה
רקיה
תואיצמב
ונידו
ןידכ בתכ .די אוה קסע
הליחת
רחסמב
רחאלו
ןכמ
רחסב
םירפס
םתאצוהו
לש
םירפס
.םיקיתע
בשי
םינש
היספילב
,הינמרגבש
םש
עדוותה םע
ימכח
לארשי
ברעמב
םשו
ףא
ליחתה
איצומ
רואל
םירפס
.םיקיתע
רזחשמ ( 1848 )
הנליול
ךישמה
,ךכב
תוברל
ינינעב
תלהק
.הנליו
ץולח
הלכשהה
תירבעה
ןב
בקעי
היה
עודיכ
יצולחמ
הלכשהה
תירבעה
אטילב
םידוקשבו
םיפתתשמבש
יבתכב
תעה
תונותעבו
תירבעה
אטילב
הצוחמו
הל
95