Page 102 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
96
יחרפ״(
/ךופצ
,״למרכה״
םרכ״
/דמ ח
רצוא״
"המכח דועו
.)דועו
ףא
הםינ
וחוכ
רישב
םימתכמ״(
םירישו
/׳םינוש
,היםפיל
1842 .)
םלוא
םדקומב
ריכה
וחוכש וניא
ןומט
םוחתב
הז אוהו
רבע דימ
,עוצקמל
ובש השע
תולודג
— רקח
רפםה
ירבעה לכב
.תורודה
לרוג
דחוימ ול
רפסל
,ירבעה
דחוימ
הנושו
לכמ ראש
םירפסה לש
לכ םע
.ןושלו
רפסה קלח
ולרוג לש םע
רפסה ףאו וילע
ורבע
תוריזג
תופידר
.תופירשו
םושמ ךכ
ורקייתנ
םירפסה
ושענו
ירקימ
תואיצמה
.םלועב
תודות
םתדיקשל
לש
םימכח
םיבורמ אל ודרי
ןוימטל
םירפס
םירבחמו
תואמל
.םיפלאלו
ןב
בקעי
ריכה
םדקומב
תובישחה
הבורמה
רשא עדיל
רפסה
ירבעה אלו האר
ןוקית האנ
רשאמ
םתאצוה
.רואל
םשל ךכ
שקיב
םיקהל
,ןוכמ
תמגוד
,ךיירעפרוטארעטיל״ה
םיקהש
ןוספיליפ
,הינמרגב
איצויש
רואל
םירפס
םיקיתע
.םיבושחו
יוארו
שיגדהל
ךכבש
םידקה ןב
בקעי
תא
רזעילא
ןמפיל
,ןמרבליז
םזויה
םיקמהו
תא
יציקמ״
"םימדרנ
היהו(
םהיניב
ךוסכס לע ךכ
יפוליחו
,םיבתכמ
קרש
םקלחב
ועיגה
.)ונילא לוק
ארוק הז
ספדנ(
"למרכה״ב
הנש ,ב 'לג 12 ןכו
"תומושר״ב
,א 319־ 322 ,)
םסריפש ןב
בקעי
םיברב
אשנ(
תא
:ךיראתה
א״כ
לולאב
,)א״כרת
הנתמ
םלרוג
רמה לש
ירפס
,המכח אלש וז
דבלב
ןיאש םה
םייוצמ
רתויב אלא םג
וספדנ
םישובישב
םיקויד־יאו
.בורל םאו
ףיסונ
ךכל
םיברש
ירפסמ
המכח הלא
יוארו(
,עדנש יכ ןב
,בקעי
,ליכשמה
היה
ןינועמ
תישאר
לכ
ירפסב
תוגה
ןויעו
לכו ראש
יפיעס
)המכחה
ןיידע
םיזונג
םיבותכב
ירה
חרכהש אוה
תאצל״
עשיל ינב
ונמע
איצוהלו
רואל
םירפס
םירקי
םכרעב
םירקיו
תואיצמב
םירקיו
םריחמב
דע הכ
םאיצמהלו
לכל
ץפחה
םב
רעשב
."לוזה ףסונ
טוריפל
םירפסה
אוהש
ןווכתנ
םאיצוהל
רקיעב(
וירפס לש ׳ר
הירזע ןמ
,)םימודאה
אוה
עידומ
הנפיש לא״
ילודג
ימכח
ונרוד רשא
ונעדי
שיש םהל
םירוביח
םידבכנ
בתכב די
ונאבו
םהמע
תרוסמב
,תירבה
רוסמל ונל
םהירוביח
םסיפדהל
םציפהלו
".לארשיב
תינכת וז
:םשב
תירק״ רפס
תמכחל
"לארשי
קר
הלחה
םשגתהל
רבכו
רטפנ
ןב
בקעי
ךישמהו
העוציבב
ורבח וערו
ם"דא
ןהכה
ןוסנבל םה(
ואיצוה דחי ןכו םע .י קהב
תרודהמ
ך"נת םע
,םישוריפ
:םשב
יארקמ״
,"שדוק
התיהש
תלעב
העפשה
הבורמ לע
הלכשהה
.)תירבעה
תינכתמ
וז
ואצי
וירפס לש 'ר
הירזע ןמ
םימודאה
ישילשבו
הרדיסב
ףרצמ״(
)"ףסכל
ספדנ
דפסמ
ם״דאמ
ןהכה לע ןב
בקעי
רזח(
ספדנו
ורקיעב
המדקהב
רצוא״ל
.)"םירפסה
םרב תלוג
תרתוכ
ולעפ
יעדמה לש ןב
בקעי
אוה
רצוא״
"םירפסה
ראופמה
.ולש