Page 103 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

97
K
r e s s e l
— I
saac
B
e n
J
acob
"רצוא״
הז אל דרי תבב תחא
,םימורממ
אלא היה
םוכיס
וירקחמ
םייפרגוילביב־ויבה
לש ןב
בקעי
ךשמב רוד
.םלש אוה חתפ
ולעפ הז
תופסוהב
תורעהו
ורפסל לש .ח .י .ד
יאלוזא
)א״דיחה(
ךישמהו
תאצוהב
הרודהמ
תיעדמ
ורפסל
עדונה לש
:א״דיחה
ירפס״ םש
םילודגה
דעו
"םימכחל
לכ״(
םיקלחה
םיפעתסהמו
וספדנ
התע
רדסב שדח
ליעומו
לכהו
ךורע
רדוסמו
רדסב
,ב"א םע תצק
תורעה
."ופוסב
תכרעמ
;םילודג
תכרעמ
.םירפס
,הנליו
.)ג״ירת יהוז
הרודהמה
הלועמה
רתויב
ורפסל לש
א״דיחה
היפלו
ואצי
רחאל ןכמ
תורודהמ
.תובורמ
רחאל ןכמ
ליחתה
קוסעל
ורוביחב
לש רפס
יפרגוילביב
ירוקמ
,ולשמ אוה
רצוא״
,"םירפסה
ובש
עקיש
תונש וייח
תונורחאה
רשאו
ועמש
,עיגה
דועב
םיבותכב
ידיב
,רבחמה
ילודגל
םימכחה
םידוהיה
םלועב
.ולוכ םרב אל הכז
רטפנו
וחינהב
וירחא תא
רוביחה
םיבותכב
םגו הכז
חינהש ,ןב
ךישמהש
ולעפב ףאו
שידקה ךכל
ןובזעלו
רקי הז
לכ ימי
.וייח
היפרגוילביב
וז
?יהמ
רבכו
םתואב
םימיה
וטבחתנ
:םימכח
היפרגוילביב
וז
?יהמ
המכח
וא
?הכאלמ
רבכו
זא
הבשייתנ
:הייעבה
לכה יפל
.קסועה ךכ
לשמל
בתוכ
םכחה
עשוהי
לישה רוש לעב
"ץולחה,,
לע ןב
:בקעי
רבכ״
הייולג
העודיו
הביט לש
עיפארגאילביבה
לכל
םיגוהה
,םירפסב
םיבהואה
תוקחתהל
לע
ישרש
םירבדה —
ינמודמכ
אלש
ינביזכי
ןיבמה
,ירמאב
יכ
קסועה הב
חורב
הנוכנ
אוה
תגרדמב
,אלפומ
לדתשמהו
הב
רשכהב
העידי
תשקובמה
אוה
תגרדמב
אלפומ
א ימ יכח בש
ו ם רפו י א
השגדהה(
.רוקמב
.").ק
ןכאו
היה ןב
בקעי
אלפומה
,םימכחבש
וליפאו
םא ןודנ יפל
ורפס הז
.דבלב
הירוטסיהו
תיטמרד
ףאו
המוגע ול
רפסל .הז אוה
ראשנ
ןובזעב
רבחמה
דועב
הפצמ ול לכ
םלועה
יעדמה
.ידוהיה אוה ללכ
תמישר
העבש רשע ףלא
םירפס יפל
תודוסי
:הלא :א״ םש לכ
;רפס
,ר ב ח מ
:וללכב
,רדסמ
,קיתעמ היגמ
;ל״ומו
,ב ת כ םא
תויתוא
,עבורמ
,י"שר
אטישמ
יזנכשא וא
ידרפס
;המודכו
,ןוש ל
םא
רהט
ןושל
,ירבע
הנשמ
דומלת וא
,הלולב
:םיקרפלו
ורבדמה
הואנ
םא
ותפש
;םיגלע :ה
ן כ ות
תוהמו
,רפסה םאו
וצבקנ
ואבו וב
םירמאמ
תופסוהו
תלוזמ
;רבחמה
ם יש ו ר י פ
םירואיבו
םינוחה
;וילע
,ר ד ס
ויקלח
,וירעשו
,וירמאמ
ויקרפ
וינמסו
םהיתומשב
;םרפסמל
ק ת ע ה ,ה דיגי בורל
הזיאמ רפס
ןושלו
הזיאלו
בתכ
ןושלו
;קתענ
ם וק מ
;םופדה :י ןמ ז
;םופדה :אי
ת י נ ב ת
רפסה
,וייונישו
רשא