Page 105 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

99
K
r e s s e l
— I
saac
B
e n
J
acob
הוויהש
העברא
םיכרכ
.םילודג
ונתח לש
בקעי
ןב
בקעי
היה
׳פורפה
השמ
,רזש ברה
השרווב
םכחהו
.לוגדה אוה
שקיב
ןיינעל
לעפמב הז
תודסומ עדמ
םיידוהי
םלועב
ץראבו
לארשי
אושלו
האר(
:לשמל
״םױה״
1927 , ׳לג 364;
וניצנום״
״רעטעלב
40-38 ;
אוױי״
״רעטעלב
147-138 ;
רפס״
לבויה
םרמעל
,״טוהוק
548-528
.)דועו
םע
האושה
הדריש לע תיב
לארשי
ימיב
םיצאנה
דבא םג בתכ די ,הז
אוהש
תורצואמ
רקיה
ןיאש םהל
.ןיפילח
םושמ ךכ
יואר ,ונל
רבודמשכ
רצוא״ב
״םירפסה
לש ןב
,בקעי
ריכזהל
תא ןבה
בקעי
ןב
,בקעי
וליאש
וניכז
היה
ורפס הז לש ןבה
םילעפמהמ
םייפרגוילביבה
םילודגה
.רודבש התע אלש
וניכז
אל חינה
וירחא ןבה אלא
הרודהמ
וז לש
רצוא״
,״םירפסה
ףאש הב
וקלח
לודג .ברו
עודיכ היה
בקעי
ןב
בקעי
ינושארמ
םינויצה
הנליווב
וחראמו
לש
לצרה
ורוקיבב
.הנליוב
לעפמ
היפרגוילביבה
פילשוריב
רצוא״
״םירפסה
םייתסמ
תנשב
ותריטפ
לש ןב
,בקעי
ונייה
תנשב
.ג״כרת זאמ
השענ
ןויסנ דחא
דחוימו
תירבעב
םושרל תא לכ
,םירפסה
תמגוד ןב
,בקעי
אלה אוה
תיב״ דקע
"םירפס
לש .ח .ד
.גרבדירפ
אל
העטא םא
ףיסוא
ויהש הלא ינש
תונויסנ
םינושאר
םגו
.םינורחא
םויה אל
ןכתיי
היפרגוילביבש
האלמ לש
רפסה
ירבעה לכב
תורודה
השעית
ידיב
.דיחי
איה
תעצובמ
התע לע ידי
לעפמ
היפרגוילביבה
.םילשוריב
םאו הכזנ
התאצוהל
,סופדב
יאדו
יוארש היהי
ןב
בקעי
םשריהל
ןורכזב רודל
,ןורחא
ןושארכ
הסינש ףאו השע
בטימכ
ותלכי
םיאנתב
ינפלמש האמ — האמ
םירשעו
הנש
דוקפל תא
וניתורצוא
.תירבעב