Page 13 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

7
S
t e i n b a c h
— T
h e
B
i b l e
: E
t e r n a l
B
oo k
*1M&, ^יי
hmm
.'י*גײ ,5ך
*ך ית .•m
*4*A! •״*
<
•* vmjK •׳*
י
Ahs^«
W
^ V j i ^
1 *ג4ו tw
11HW»* יי י •
to׳*•Ais.
*ץ׳ידו«׳>
C1 y*,’
4**\y*
״*WflltMn
^י.
ץי» >ײ
ױד«גז
1״.י
*
wmm
. ג
/זגגץע 0 ן ^
* jvva^v$ץ*׳»^ ^Mir
»3*׳***v
•**•א
יי^״ד** ׳*
-h3*״y\y*im
WM*
Ysj*3m*
4
^מ«׳
*ע**״* ןי•^
א**דןי
1י1סי
*t*w«A*^גײv<ra*ןע«»>*-!way*y ^ A
יײ »יוןי ןעיג־
vv^ -pA#3jw>w׳
•nrJn.*4 >««***ײ
*•&»<״
*יי״ץש
זאמי«י׳*&^
*&*\**iwittrt * •סייט
״ןע^״
ךו ץ«׳ **<אי *ימי יז<*1 אױןזת
־^*ש^ י“ץג
^ ywoך£***!
TUMJjrw*ץידז y ^ ^ rw «w«
א »1 ןן«
זך»*
^ י£1!»1 יז
מ^ײי
* י®?
Mrrt *1j*yswn
ד»»«מ«י*א
J\tn
V $«*«*
!J»v
^ איי* ולי*\ג 4ג«1*3ך •&**׳
י&*י«׳
ותײמי
ן^גיה
vjjch *\ ' *ײ־יי׳כ ךיייז
ךמ/**
יייזמ »ו13ו ״ץייי ך^גל ךזינז
jt*** •י#** י» אי^״י
י*יי* ך\ג*י '«״*
vsm*vm • -יע* T5H
«
\*•c
ךפ 3*mi *■* ״‘
ץאלנ^י*•
ן«*מ* 4 דץ׳ג«צ* am׳V
**4
״'*** »*־ ך*** **4ך
ך$»*
•^ודמ״ב ך&* ײ1י*
****
ך י נ ^ ך ״ ׳ י ג
- JTK,♦.
•*»
*«# x
^^מ^יייי׳גיונור״ייךיי
rn!'-
*.
*ײליד
יזיזי״י
ך«***ײ *vt״
jwvS
p f t
יםא ׳ץי •• ־•
.*׳^
jn**
>a»w
ןןי^ךג^זז
V*•׳*
**יי •
s
י ײ י *
W y * *
h
*י*י 3*ז
; ך ן * * י ^ * ^ מ
. י י
*“ * ד י ן
- - 11 י? * ..• -
1*■
זױמי
ךג *י ך^<׳ ^
ז מ
s.
ך ג ^
.
; ״גךי־
ע״־-י•ir> ><
יייי^
י ן ץ י י ײ*
Mg ^
•1
־
י י י ז ^
»«וי^יײ«
יי
!vvf^
יף^ : -
■jpjfr
fi*
1
a
»>.1v >
*!
wim
*
\יי׳י ftww*■״ *
. , -------- ----------
־
.ךןממ» י׳־
י- ־ י^
• - • ^ ¥ ? ױ ״ י
יי^
־
“ ״* '•*
'
" s r a f ;
4 k • w ^ * - :
יומ**^
יײױי tyo
^עיו
י^א
•ץרז *ו*» י
ך^י א 1 יץזב
«
1 « 1 |״ג*יג^זי
י
^ יי*^
י ^ ז י ג t b
זא
^א*ו«ו
1 יי^ג
1
י 0 W* אימי ד י
^א<ז
גגייז ײי
״>3״יא M3 •’
-ייץ־י
»
.
0w<
tj
>1
w
* ׳יל,
^ג,
WtlM■vy
ץ
*
.«.
^»*<^זי
HaMV•
1
«Mi
1
y,
י *rrtM•. **י ,■* ־
•#
*-.*ינ
ד^ייי
?
־יגך־י
ג1 ג*א
‘ ^
y
^וטי
ך?»יי«
^ ײ י י ײ •
*אי ב
ג טאי ^
WHlv y«•
1ד! *״“
מי״י׳י
r w i i A
* 3 5 + ׳׳
*1*^ ^י ו םיי^
״"**fwrf • «Hk4
'•"*Mi
I-
/
5
a
1
fl
/1
57 .17-59 .8, from the Dead Sea Scrolls, now loca ted at the
Hebrew University.