Page 191 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

A
bramow i cz
— A
mer ican
Y
idd i sh
B
oo k s
185
עיזעאפ
ןדא
עמארד
POETRY AND DRAMA
א פ ק ל י י ב.
עכעלרעי
עיגאלאטנא ןופ רעדיל ןיא
ענעדיישראפ
ןטפירשטייצ
ךשמב םעד
םענעגנאגראפ
ראי 1961 .
טלעטשעגנעמאזוצ
ןוא
ןבעגעגסיורא
ןופ שירעב
.ןיטשניו טפעה 8.
,קראי־וינ
,ראונאי 1962 .
370-332
ז,.
,דארלעסקא
.קילעז רעדיל
.)גנולמאז(
טימ ןא
ריפניירא ןופ ןמחנ
.ליזימ
,קראי־וינ
,ףוקיא 1961 . 77 ז,.
ביילקפא רעדיל ןופ א
ןשידיי־שיטעוואס
רעטכיד סאוו זיא
טכארבעגמוא
ןראוועג ןיא 1941 .
ג א ט ל י ב, .נ .י רעדייא םע טרעוו .טכאנ
,לאערטנאמ .י.נ
בילטאג ־ךוב
טעטימאק ןוא טימ רעד
ףליהטימ ןופ
רעדאנאק ןשידיי
,סערגנאק 1962 .
217 ז,.
עשיריל רעדיל ףיוא
עכעלנעזרעפ
ןוא
עלאנאיצאנ
,סעמעט טימ א
,עיפארגאילביב
ןופ םיפעי
.ןירושי
G
otl ib
,
N. I. Before nightfall. Montreal, N. I. Gotlib Book Committee and
the Canadian Jewish Congress, 1962. 217 p.
Lyrical poems on personal and national themes, with a bibliography
by Ephim Jeshurin.
,גרעבדלאג
רעזדגוא
.עיגרוטאמארד
ךובנעייל ןיא רעד
רעשידיא
.עמארד
,קראי־ויג
,ףוקיא 1961 . 536 ז,.
עיגאלאטנא ןופ
עשיטאמארד
,ןטנעמגארפ
קידגבייהנא ןופ
ןליפש־םירופ
ןוא
קידנקידנע טימ
עשידײ־שיטעװאם
,רעביירש טימ א המדקה ןופ
רעבעגסיורא
ןוא
עשיפארגאיב
תועידי ןגעו
םירבחמ םאוו ןעניז ־ראפ
ןטארט ןיא רעד
.עיגאלאטנא
G
oldberg
,
A., ed. Our drama: reader in the Yiddish drama. New York, YKUF,
1961. 536 p.
Excerpts of plays, starting with the early folk plays and ending with
Soviet-Yiddish writers, with an introduction and short biographies, by
the editor.
,רעזאלג
.השמ םיוג
.ןעגניז סאל
,םעלעגנא 1961 . 18 ז,.
רעדיל ףיוא
עלאנאיצאנ
,ןוויטאמ טימ א באגוצ ןופ א״
־סגנונעגעזעג
״טפירשפיוא
ןופ םרבחמ
,רעטאפ ןוא
.סעיפארגאטאפ־החפשמ
,ןייטשטאלג
.בקעי יד דיירפ ןופ ןשידיי
.טראוו
:סעיצארטסוליא
ןימינב
.ןאמפאק
,קראי־וינ רעד ,לאווק 1961 . 208 ז,.
עטסיינ
גנולמאז־רעדיל
ןופ םענייא ןופ יד
עטסקיטכיוו
רעייטשראפ
ןופ
רעד
רענרעדאמ
רעשידיי
.עיזעאפ
G
latstein
, J
acob
.
The joy of the Yiddish word. Illustrated by Benjamin
Kopman. New York, Der Kval, 1961. 208 p.
Newest collection by a leading modern poet.
ג ר א ד ע,
.םייח רעד שטנעמ ןופ *רעייפ רעדיל ןוא
.ןעמעאפ
,קראי־וינ
,אקיצ 1962 . 159 ז,. עליה ןוא
ןעגנונעכייצ
ןופ .ןעב
עינ
גנולמאז ןופ א
ןקידנריפ טעאפ ןופ רעד
״ענליװ־גנױ״
,עפורג
רעכלעוו
טניוואב ןיא עניז רעדיל יד
עטכארבעגמוא
טלעוו ןופ ןיז .טנגוי