Page 194 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
188
ק א פ ע,
.הקבר ןרעטש ןיא ןימ .ביוש ׳זיראפ 1961 . 209 ז,.
רעדיל סאוו
ןענעכייצ ךיז סיוא טימ א ןטכייל סולפ ןופ טראוו ןוא .זרעפ
ק א ר ן,
.לחר ןופ רענעי טיז .דיל לת ,ביבא
גאלראפ .י .ל ,ץרפ 1962 .
123 ז,.
גנולמאז
עשיריל
,רעדיל ןיא עכלעוו יד
עשירעטכיד
ןעגנומיטש ןעמוק
םוצ
קורדסיוא ךרוד
עשילאבמיס
ןשזאמיא ןוא
עידאלעמ ןופ .זרעפ
K
orn
, R
achel
H. On the other side of the song. Tel Aviv,
I .
L. Peretz
Publishing House, 1962. 123 p.
Intimate poetry expressed by symbolic images and the melody of verse.
,דלעפנעזאר
.סיראמ
םוצ
ןטסטרעדנוה
גאטנריובעג
ןופ סיראמ
:דלעפגעזאר
.גנולמאז
,קראי־וינ
,ףוקיא 1962 . 127 ז,.
ביילקפא ןופ
סדלעפנעזאר
עשיטעאפ ןוא
עשיאזארפ
,ןטפירש ןוא ־פא
ןעגנולדנאה
ןגעו
,רעטכיד
טלעטשעגפיונוצ
ןופ ןמחנ
.ליזימ
ר י ו ו י ן,
.עשוהי ןימ סנטאט ;הכרב
.רעדיל
,קראי־וינ 1961 . 128 ז,.
רעשירארעטיל
.טויבעד
,רעצלעמ־סענייר
.םירמ םוצ .לאווק לת ,ביבא
ףיוקראפ־טפיוה
םייב .י .ל
,גאלראפ־ץרפ
1961 . 142 ז,.
.רעדיל
ש ו ו א ר ץ, .י .י
ענעבילקעג
.רעדיל
,קראי־וינ
רעלאנאיצאנ־שידיא
־רא
,דנאבראפ־רעטעב
1961 . 199 ז,.
ןיא דנאב ןעיג ןיירא
עשיריל רעדיל ןוא עשיפע
,סעמעאפ ןשיווצ ייז
עשיראטסיה
םעדאלאב ןוא
עשיטסילאער
רעדליב ןופ
רענאקירעמא
ןשידיי
.ןבעל
S
chwartz
,
I. J. Selected poems. New York, Jewish National Workers' Alliance,
1961. 199 p.
Collection of lyrical and epic poetry, the latter including ballads, as
well as realistic sketches of American-Jewish life.
,ןאמצראווש
.רשא עלא רעדיל נוא .ווירב
,עווקסאמ
גאלראפ־עכולעמ
נופ
רעשירעלטםניק
,רוטארעטיל
1961 . 154 ז,.
עײנ
,עגאלפיוא
ןבעגעגסיורא
רעטגוא רעד
עיצקאדער ןוא טימ ןא
טראװ־ריפנײרא
ןופ נרא
.סילעגרעװ
,לצנעטש
.א .ג
לעטש־לפעשטײװ
.ןטירבד
,ןאדנאל ןושל ןוא ,ןבעל 1961 .
344 ז,.
.רעדיל
,לעבורטש
.ןבואר ןימ
;גנארד
.רעדיל
,קראי־וינ
ןבעגעגסיורא
ןופ
הרפש
לעבורטש םייב
לאנרושז
,״יינספיוא״
1961 . 29 ז,.
גגולמאז רעדיל ןופ א
םענעבראטשראפ־גנוי
רעטכיד ( 1913 ־ 1958 ,) טימ
ןא
טראוו־ריפגיירא
ןופ דוד
,טראפאפאר
עשיפארגאיב
ןטכירטש ןופ
המלש
,ןאפשנירג ןוא
םעיצארטסוליא
ןופ הרפש
.לעבורטש