Page 200 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
194
וו ע נ ג ר א ו ו — א
לאמקנעד ראפ יד
.ענעמוקעגמוא
לת ,ביבא
רעווארגנעוו
טיילסדנאל ןיא לארשי טימ רעד
גנוקילייטאב
ןופ יד
רעווארגנעוו
־סדנאל
טייל ןיא
,עניטנעגרא
1961 . 418 .דז
רעשיערבעה־שידיי
כוב־רוכזי ןגעװ רעד
רעשידײ הליהק ןיא
,ווארגנעוו
רעצעיוואזאמ
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
ז ו ו ה י ל
.)קסנילאוו־דארגאוואנ(
לת ,ביבא
רעליהווז
דנאבראפ־סדנאל
ןיא
לארשי טימ רעד
ףליהטימ ןופ
טיילסדנאל ןיא
,סעלעשזנא־סאל
קראי־וינ
.דנא״א לת ,ביבא
.ב״כשת 354/ 232 .דז
רעשיערבעה־שידיי
ךוב־רוכזי ןגעו רעד
רעשידיי הליהק ןיא
,ליהוז
,ןילאו סאוו זיא ךאנ רעד
רעטשרע
המחלמ־טלעוו
טלייטעגוצ
ןראוועג וצ
.דנאלסור־טעוואס
לומ
ביואה
;יצאנה
םימחול
םירפסמ 1939 ־ 1945 . לת ,ביבא ןוגרא יכנ
המחלמה
,םיצאנב עויסב די ,םשו 1961 . ,במ 504 .דז
תונורכז ןופ רענלעז ןוא
,רענאזיטראפ
לייט ןיא ,שידיי טימ א המדקה
ןופ .נ
לאטנעמולב ןוא .י שימרק ןגעו לייטנא ןופ ןדי ןיא
עשיצאנ־יטנא
.ןעעמרא
Face to face with the Nazi enemy. Tel-Aviv-Jaffa, Association of War
Invalids from Nazism, 1961. 503 p.
Memoirs and eye-witness reports by members of the guerilla and
regular armed forces fighting Nazism. In Hebrew and Yiddish.
מ י ז ו ץ ׳ ? רפס
.ןורכז
תכירעב רשא
.ינוא־ןב לת ,ביבא ןוגרא יאצוי
ךױזימ
,לארשיב
.א״כשת 293 .דז
רעשיערבעה־שידיי
ךוב־רוכזי ןגעו רעד
רעשידיי הליהק ןיא
,שטאזימ
רענילאוו ,זיירק .ןליופ
.שטשיוואטס
:ראטקאדער
ןרהא
.ןאמסייוו
,קראי־וינ
רעשטשיוואטס
,יטעייסאס 1961 . 251 .דז
ןגעו א ןילק
לטעטש ןיא
,עניארקוא
רעוועיק
..עינרעבוג
,סילע
.ןימינב
ןפיוא געו םוצ
.רעקנוב
,קראי־וינ 1962 . 142 .דז
גנולייצרעד
טריזאב ףיוא א
תודע־תיבג ןופ א יזרפ םאוו טאה ־כרוד
טכאמעג םעד
רעמעדאר אטעג ןוא
.ןרעגאל־יצאנ
,יקסראלאטס
,לארשי .דער
דנאטשפיוא ןיא
רעוועשראוו
.אטעג ־רינ
,קראי
רענאקירעמא־ןײטאל
טנעמאטראפעד
ראפ רעד
תורדתסה
... 1962 .
47 .דז
גנולמאז
,ןלאירעטאמ
ןעמונעגפיונוצ
ןופ
ענעדיישראפ
םירוקמ ןוא
טריצודארפער
ףיוא א
ןשיפארגאטאפ
.ןפוא
רפס
.הקסאלדופ־הלאיב
לת ,ביבא תפוק תולימג דסח ש״ע תליהק
,הקסאלדופ־הלאיב
1961 . 501 .דז
רעשיערבעה־רעשידיי
ךוב־רוכזי ןגעו רעד
רעשידיי הליהק ןיא
־אלאיב
,אקסאלדאפ
רענילבול
.טפאשדאוועיאוו
:ראטקאדער
.מ .י
.םיובנגייפ