Page 203 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

A
bramow i cz
— A
mer ican
Y
idd i sh
B
o o k s
197
פ ע נ ס ט ע ר,
.היבוט
ענעבילקעג
.ןטפירש
טריטקאדער
ןוא
ןבעגעגסיורא
ךרוד ןאסלענ
.רעניו
,אריענאשז־עד־איר
,ליזארב 1961 . 337 .דז
ןעגנולייצרעד
ןוא ןעייסע ןגעו עשידיי
,ןטייקכעלנעזרעפ
ןעמונעגפיונוצ
ןופ
עשידאירעפ
םעבאגסיוא ןוא
ןבעגעגסיורא
ןכאנ טיוט ןופ .רבחמ
,רענטיורק
.ש .י א קלאפ טכוז ןיז
.גנודנירגאב־תופתוש
־טלאהניא
תיצמת ןופ רעד
רעשיגאלאעדיא
,ץנערעפנאק
ןעמוקעגראפ
ןיא
בא־םחנמ
ז״ישת ןיא
.םילשורי
,םילשורי ,תוזח
.א״כשת 139 .דז
רוציק ןופ
,ןטארעפער
טריגאדער ןוא
טצעזעגרעביא
ןופ
שיערבעה
ךרוד .מ
.ץיוורוה
,בירק
.םהרבא ןימ
דנאלמייה .עטיל ןופ
:שיערבעה רזעילא
.ןייטשניבור
לת ,ביבא יד
ענעדלאג ,טייק 1962 . 62 .דז
ייסע ןגעו
,ןבעל־רעגייטש
קיכיספ ןוא
םענאב־טלעוו
ןופ יד
עשיווטיל
.ןדי
K r iv , A b r a h am .
M y mother country: Lithuania. Trans, from H e b r e w by
E. Rubinstein. Tel Aviv, Di Goldene Keyt, 1962. 62 p.
Essay on the w a y of life, attitudes and psychological make-up of
Lithuanian Jews.
,שטיוואדיוואר
.ןועמש
.ןטפירש סאנעוב
,סערייא
רעניטנעגרא
לייטפא ןופ
ןכעלטלעוולא
ןשידיי
,םערגגאק־רוטלוק
1962 . 441 .דז
ןיא דנאב ןעיג ןירא ןעייסע ןופ ׳פארפ
,שטיוואדיוואר
עשיפארגאיב
ןלאירעטאמ
ןגעו ,םיא עניז ווירב ןוא א
עיפארגאילביב
ןופ .י
.ןירושי
R a w id o w i c z , S im on .
Writings. Buenos Aires, Congress for Jewish Culture in
Argentina, 1962. 441 p.
T h e volume includes essays and letters by the late Prof. Rawidowicz,
as well as biographical and bibliographical materials.
,רעלגירטש
.יכדרמ
ןסעומש טימ רעד ;טייצ
עמיטניא
ןעלטיפאק ןופ
א ןשידיי
.ןובשח םאנעוב
,םערייא ,םויק 1961 . דנאב 2, 333 .דז
ןעייסע ןגעו
,עלאיצאס
עשיגאלאכיספ
ןוא
עשירארעטיל
ןעמעלבארפ
ןופ רעד
רעשידיי
.טייקכעלקריוו
S t r i g l e r ,
M. Conversations with m y times: intimate chapters
o f a
Jewish
reckoning. Buenos Aires, Kium, 1961.
v o l .
2, 333 p.
Essays about social, psychological and literary problems of Jewish life.
עיגילער
ןוא
עזעינילער
ןעמעלבארפ
R E L I G I O N A N D R E L I G I O U S P R O B L E M S
,סעלדנעה
ןימינב .באז םע
;הרותה
־םטייקגיבייא
ןוא
־בארפ־טייצ
:ןעמעל
ענעבילקעג
.םירמאמ
,קרוי־וינ םע
,הרותה
.א״כשת
48,408,22
.דז
גנולמאז ןעייסע ןגעו
ןעמעלבארפ
ןופ
ןזעיגילער
םוטגדיי סאוו רעד
,רבחמ א
רעקיטעט
דילגטימ ןופ תדוגא
,לארשי טאה
טכעלטנפעראפ
ןיא
רעד
רעשידאירעפ
עסערפ ןיא ךשמ ןופ א יר .ןראי
H e n d l e s , B en jam in
W . T h e people of the book: eternal and timely problems:
selected essays. N e w York, 1961. 22, 408, 48 p.
T h e author is an active participant in the Agudath Israel movement.