Page 208 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
202
,קורמש ׳.ח
.גסיורא ןיא ןיוש אינ דיל ןופ .חישמ רמוח האירק
ליגרתל לע
םירישה
םיירוטסיהה
שידייב לש .ח
.קורמש
,םילשורי
הטיסרבינואה
,תירבעה
הטלוקפה יעדמל ,חורה גוחה
תורפסל ,שידיי 1961 .
עשיפארגאטאפ
עיצקודארפער
ןופ רעד
עבאגסיוא ןופ 1733 , וו רעד
טסקעט זיא
טקורדעג ןיא יוצ
עלעלאראפ
:סעיצפירקסנארט
טימ עשידיי
ןוא
עשיטאג
.תויתוא
,קורמש ,.ח .דער עשידיי
סעיצאקילבופ
ןיא
,דנאבראפ־ןטאר
1917 ־ 1960 .
עשיפארגאילביב
תומישר
טלמאזעג ןוא
טלעטשעגפיונוצ
ןופ .י .י ןהכ ...
ןריפניירא ןופ .י יקצולס ןוא .ח
.קורמש
,םילשורי הרבחה
תירוטסיהה
,תילארשיה
.א״כשת ,גמק 502 ז,.
א
עיפארגאילביב
ןופ
עשידאירעפ
סעבאגסיוא
ןוא רעכיב ןיא יירד
:ןכארפש ,שידיי
שיערבעה ןוא
.שיסור
S
hmeruk
, K
h
.,
ed. Jewish publications in the Soviet Union, 1917-1960. Bib-
liographies compiled and arranged by Y. Y. Cohen, with the assistance
of M. Piekarz. Introductions by Y. Slutski and Kh. Shmeruk. Jerusalem,
Historical Society of Israel, 1961. CXLM, 502 p.
A bibliography of books and serials in Yiddish, Hebrew and Russian.
לוש ןוא
גנויצדעד
PEDAGOGIC LITERATURE
סאד
עשידיי י א ר: טסקעט ךוב ראפ
עזעיגילער לדײמ
.סעלוש טמענ
םתא סאד שידיא
עזעיגילער ןבעל ןופ א ץנאג תאי
,םיגהנמ ,רסומ ,תודמ
עטכישעג ןוא
סעיפארגאיב
ןופ ילודג
.לארשי טיול ןא
ןכילטייהנייא
ןוא
ןשיטקארפ ןשידיא
.גיילסיוא
,ןילקורב ,.י.נ
.א״כשת 252 ז,.
רעטעברא
.גניר
סגנודליב
.טנעמטראפעד
א עינ הדגה לש .חספ ־וינ
,קראי 1962 . 32 .דז
ביילקפא
עטסאפעגוצ
ןטסקעט ןופ עשידיי
,ןטעאפ
טרירטסוליא
טימ
.רעדליב
רעטעברא
,גניר
.עיפלעדאליפ
.י .ל
.ןלוש־ץרפ
רעזדנוא ךובראי ־ניק(
.)גניר־רעד
41ןטס
.עבאגסיוא
טעמדיוועג
םעד 40
ןקיראי יליבוי ןופ
ןשידיי
ןשיטסילאיצאס
.דנאבראפ
,עיפלעדאליפ
ימ 1961 . 89 .דז
,רעשזדירב
.דוד הנח שענעס ןוא
ערעדנא
.ןעגנולייצרעד
,עקיסקעמ
עשידיי לוש ןיא
,עקיסקעמ 1960 . 63 .דז
ג א ל א מ ב, .א רפס ;היבט
םישורפ ןוא
ןעגנוטכיילאב
וצ ףליה םעד דימלת
ןוא
.רערעל
,עקיסקעמ 1961 . 63 .דז
ןגעו רעד
טלאטשעג ןופ היבט םעד
.רעקיכלימ
טפאשלעזעג
ראפ
עכעלטלעוו־שידיי
ןלוש ןיא
.עניטנעגרא
3 0 ראי
טפאשלעזעג
ראפ
עכעלטלעוו־שידיי
ןלוש ןיא
,עניטנעגרא
1931 ־ 1961 .
.עבאגסיוא־לבוי
סאנעוב
,סערייא 1961 . 31 .דז
,טראבלעג
.לכימ עינ
.ןעגנאזעג
,קראי־וינ
יעלסנעה קיזוימ ,.אק 1962 .
ןטאנ וצ 29
,רעדיל טימ
ןטסקעט
טלייטעגנייא
ןיא
״רעדיל־רעדניק״
ןוא
.״רעדיל־טרעצנאק״