Page 21 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

»4
םילהת בב גב
אל
:היה
אל
ערז
ותבעי
סז5ר
ינדאל
:רודל
בל
ואבי חיגױ
i t •
j
,־««
j t
1
-
* !
av: - r . r
- ן
^
1
)
. : • -j
םעלותקד?
דלונ יכ
:השע גכ א
רומזמ ךחל ׳דמל יעי אל
:רסחא
ב '
ת ו א נ ב
ינציברי.אעד
תוהנמ'ימ־לע
:ינלהני
נ
ישפנ
בבושי
ינהני
קדצ־ילגעמב
ןעןכל
;ומש
ם ג ד
*־יב
S
t e in b a c h
— T
h e
B
i b l e
: E
t e r n a l
B
o o k
15
י״שר
דלא.
סרו סמ
ו לכא
סי י נע לכ
י נשד
ן ו אה
ו וחתשיו
׳ הל
ללהב
האדו הו
לע
הבו טה .
י נשד ץרא בו ס בלה
ן ראה לכ הז
וארי לכ
י שפא
! ראה
ובישיו
: ׳ הלא
. ו ערבי ו ־ נ פל
ו א
לכ י תמ
יביוא
הרו ת
ךו תמ
סנהי ג אלו
םחרי
סהי לע
תו יהל
תא
םשפנ
: סנ הי גמ
. ו שפנ ו
לש לכ
: ׳ או ׳ א
. הי חאל
: הי חי . אל
ו ניתוברו
ו שרד ןמ
ארקמה
סי תמהשהז ה
ינפל
סתתי מ
תעשב
תלי ענ
המשנ
ןיאור יגפ
:הנ י כש
) אל( ערז
ו נ דבעי
. ׳ וגו ערז
לארשי
רשא
די מת
' ידבו ע
רפו סי : ו תו א
׳ הי
. רו דל סרס
ארקמה
ו השרדו
רפי סי
רו דל
ן ו רחא סשל
' ה
ו חבשלו
תא רשא השע
ותואל
: ערז
) בל(
. ו אבי
םי נ ו שארה
ודיגיו
ו תקדצ סעל
דלו נה יכ השע םהל
הקדצ :
תד ו צמ
ןו יצ
ג כ )ב(
תואנב . ןינמ
רולמ ומכ
תואנ
םילשה
הימרי(
)ה״כ :
ינציברי
. ןינמ
הביכשה
חונל :
יגלהע .
ןינמ
הגהנה
ךזמנתלהנופכ^
:)ו״משומש(
.ב ב וש י ) ג (
ןינמ
המגה
:עקשהו
םסו
ורססי
השעמ ׳ה
רודהל
םהירחאש :
)בל(
ראובי
. סה
ואובי
וליגיו
ותקדצ סטל
רלינה
סהירתא
: יכ
השע . רשא השמ
סהממ :
ג כ )א( ׳ח
יעור . למ יכ ׳ה
העור
יתוא סא ןכ
יאדווב אל
היהא רסח
המיאמ יכ לכה
ודיב : )ב(
ת וא נב
.
הטורכ
ינמחרה
ייברמה
ורדע
םוקמב
.אשל .
ישלו
ולישמהש
הטמל
רמא ןישל
לפונה
העורב : ימ
ת וח ונב
. יכ סימ
יהנה
) א( ג כ
רו מז מ
דו דל .
ו רמא
ו נ יתובר
לכ
םו קמ
רמאנ ש
רי מז מ דו דל
ןגנמ
רחאו
ךכ
הרו ש
הנ י כש. ו י לע
רו מזמ
אי בהל חו ר
שדו קה דו דל •. לכו
׳ אנש וב דו דל
רו מז מ
התרש וילע
הנ י כש
כ״חאו
רמא
הרי ש : ׳ ה
י עו ר .
רבדמב
הז ה
י נאש ךליה וב
חו טב ינא אלש
: םו לכ' רסחא
)ב(
תו אנ ב
אשד . הו נב
ןיאשד יפל ההש ליה
תו מדל
ויתונוזמ
הערמל
המהב
רמאש ' ה
יעור לפו נ לע
ןישלה לש ' ה
יעו ר תו אנ
אשד .
רומזמו
הז רקא די ד
רעי ב תרח המל
ארקנ ו מש
רעי ת. רח
הי הש
בגו נמ
סרהכ
ו ביטרהו
ה״בקה
בו טמ לש
םלו עה
. אבה
שרדמ
: םי להת
)ג(
י שפנ
בבו שי
.
יחו ר
גפו הש
תי רצב
׳ סו נמבו
בביכי
ו תו מדקל
:
י ל ג עמב
ק ד צ .
תדוצמ דוד
ולכאי
המ ל״ר
רשאכ אובי סהל
הבוט
וימתשי
׳הל יכ
וריכי
לכהש
אב
ול*מ : לכ
ידרוי
רפע . לכ ינב סדא
םידמועמה
תדרל
רשעב
:רב^ה
. וש פ נו
לכא ׳ה אל הימי ףא
:סהמתחאשס נ
«רז)אל(
.ונדבעי
לכ ינב סדא
סינימאמש יב
רשאו
והודבע
סליטמ
סתוא םימי
ט
כ״אש«
םישלורכ
יכ
ושרגי
וימימ ששר
עיעו
: )ג(
ינחני
. יני
י^שס
סיסבה
>*« 'ח ר1יג< אל
רסחא
.*ונו
לשמל
ךימא טה
טאהענ
ןייא
ז י י ז •
זױ*'ךילטנײווען
ר גד ןהיז ’
ןעויעב ייב
רעײז״סיא
רעײם . יוו*
רעד ךלם זיא
ןעמיקענ
אוצ איך
ןידהא;עךעטלא
נוא רע
טאה
ן י ז
טנאןנךעך
רעך
ןח»
טעװ
ץפראד
א
להאמ
ןיי! א ד :?
ףייא
יך עלא
תוניךט .
טאה רעד
רעשאן
ןישאבינ
סעך
ןהוז רע לאז
ניךנעטש ןײז
;יבענ
םיא
םעוו
רע
םהיא
ןינ־על יוו וזא רע לאז
הכ ילטא יןער*
ריעד
ןהוז
טא״ה
רענא
ןײק״ רןילם טינ
טלאױיג
ןייו . רע
םאה
טלאװינ
ןײז
טדיישענפא
;ופ רעד
טלעוי
יוו עלא
ץ^אזילי*
.
םאה
ם בא כע נרע
ץא
דלאײ
עלעביםשא
ןישכאלפינ
ןי®
רעטיר ניא
ןיגײווצ . ניא ןעוי רע שח ראנ
טנעקט
ןיפולשנא
רעט א פ ן י•
ןישאליגרע.זיא
ןיא
דלאוו
ןײזןיא
עיעביטש ניא
on
ןיזעלינ
עשיפאיי״יפ
רעכיב ניא שאה
טכארמעב
יך
רעדנאױ
ן »
ת״יבקהי
ףיויאי
רעך
. ט ל מ רעד ךלמ
ט נע ןפ י ג יט א ח
איד
טכענן;
ףי־א ןײז
ןהיז אױו רע
א ז יא
ןיצנאנ
נאט
ןי?אה
סחיא
איד
טלײ ןךעדטכענק
רע
טציז ןיא
דלאוו
ןיא ןײז
עלעבישש נוא
טרעלןג
עיפאזיליפ
.
טאה רעד
טגאזינדןלט
טכענ^ענײ זוצ
ןעוו
רעד
ץניך■
טעוי
ןעםוק
םײהא
ץלאז
אײז ן״נ ןיא
דלאװ נוא
ןילאן
םאד
עבישש זעל ראפ
ןינערב
.
טעוו
רעד 9 ץגיר טינ
ןיבאה
אױו א » ןײז ט ת ו רע
ןיזומ ןייז
ןיבענ
רימ
ןלנרעל
איך
.תכ ודמ
איר
פבענק
ןיבאה ראפ
טנערב סאד
עלעביטש . רעד
ץניךפ זיא
,
___
_ .
ם ח המה
םילולצ
יתוא
חרואב רשי
ןעמל אל
לשכא :
ןעמל
ומש .
עידוהל בר
חגשה 5»
שוריפ ט״ע
טייק.^עפ
ןופ רך ז דךע נוא
ף \זןיק וב
3 טא {ר טימ
ם ע ךף וא גנוב ול
םטוג וינפל
יעךכן לכ ידרוי יפע ראע
ןלעוויטאג
ןע;;,ר עלא יד סוד
ץבאה
טר_עךי;יג
ן־א
רך רךע
ושפנו אל ה;ח גוא טאג טעוו
ט ינ ?1יס ןײגה
םך ש ןנ ןופ
ןיבילטיא
: )אל(
ינךבע:ע:י
סך
םט וג
םוו טאג טעוו ןא^ וצ יך םוו
ןענ:ך םיא
י!יס;דימ״יי
ינדאל רױל
רךםע,טעװ
טלײצ
ןירעװ ףוא טאג 5ר
ןײא
הנש וצ יך
עטשרעטניא
תורוד
ךא ;ס וו
זנוא
ןילעוו
ןיך יוו טאג
ןיפלאהױיטאה
וצ
עטש רע,יך
:ת ור מ )בל(
תיגױיאיב;
יתקיצ 1ײ
ןילעװ
ןען?וק ד
עטשךנן
ת ורוד נוא
ןילעוו
ןיגאז וצ יך
יגנװ
תורוד
גנא ל ט י;ןי;ע זם וו
ןיךאביג
ןיראױויג
3
ךץס$נא זהק
םוו 7ר! ט^ז
ןא^יג
:ײ זוצ
)א (גנ
רומןט
ד ו ײ
םעד
רומזמ טה דוך
טבאסיג
יך
םימכוך
ןינאז ואוו ’םנ;.
טײטש
רומזמ
דץזל
טא,ן דיוך
רע;רןי
ןיגנוזי^ וצ
ןיבאס
ןע;ר םעך ס מ
שךוקה ףוא ףין נוא רד ךאנ טה יך
ה;יב?<
טגזיריג
ףיוא
םהיא נוא
ם^ואװ
טײטש
דוךל
רומזמ זיא
רע.יר?נ
יך
הניבש
ןעמ וקינ
וצ םיא
רעךינוא ךא; טה
^
ר 4 ןי;נוןי
גוא
הךיש זיג טנא נויא וזא
׳ת דןךט גא ז
אליעױ רסחא טאג זיא ןיימ
רעזײפש
םורך
ילי©ע
לואש רפף ולט נא ך יא סװ ט נײ ס
נוא
רע ך ןיא ןיב
ר ;דמ ןי־ג ףיא
ח וט כ סאך ףימ> לעוו
טיג ןיי[
^
ןײק״טךענימי
זןא!םוש : ם ( נוא
רע,לײװ טאה
ןיינוהיג
וצ
ןןײ לג
ןײז
וצ
י^אפ
םורך
ט?אז
ירע
רע^ײוו
חואמ אשד
ינציברי
ןיא
גנונאװ
זא רגןופ
טוט ףימ טא^
ןיבאמ
ןיר<ױה נוא
ימ לע ק ת
תוחונמ
אײ נ
רעגיךעת
רעסאונ
טוט ״רע ףיס
ןיריפ ( :0
בבוש;ישפנ
ןיימ ש פנ םוו זיא
קעװא
ןגנא^יג
ןופ
'W
ר יס
ת ורצףרוד
טוט ירע םוא
ןירעןכ
רימןיא ינחני
יילנעמב קדצ ןעםל ומש רע
טךהיפ
ןיאףימ
ע^גבערױ
ןױ עו;לופןױ עון
1
םאךןמא^ןײ
ט ינל א ח יא
ןילאפ ןיא
ע ;יןי
5
:ט ;עה סט נײ
(0
דלאיכסנ
ףמליזאע?
ג
גוא
Psalms, from H ebrew Bible w ith Rashi and commentaries, a translation
in Iv r i Ta itch and Meshalim in Iv r i Ta itch taken from various sources.
Lub lin , 1912.