Page 210 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
204
,ןאמשיפ
.עלעג
םכילע־םולש
טרירטסוליא!רעדניק
ןופ
.יקצעלאוולריצ
,קראי־וינ
רעשידיי
,טעטימאק־סגנואיצרעד
1961 . 59 .דז
טעברא ךוב ראפ
דומיל־שידיי
ןיא יד
.ןסאלק־רעבייהנא
עיצאזינאגרא־לארטנעצ
ראפ ךוניח
.עניטנעגראיןיא
טנעמאטראפעד
ראפ
.רענטרעג־רעדניק
.תואמצעה־מוי
טלעטשעגנעמאזוצ
ןופ הרזע
.שטיווארעטסוש־רעשיפ
סאנעוב
,סערייא 1961 . 24 .דז
-------
.
ןעגנוזיונא
ראפ ,תוננג רנ, 1, 2. סאנעוב
,םערייא 1961 . 2
.ןטפעה
ק י פ נ י 0 ,
.ןיוועל
ןרעטנוא
.םיובלטייט
סעיצארטסוליא
ןופ .אזיא ־וינ
,קראי
,תונתמ 1961 . 160 .דז
ןעגנולייצרעד
ראפ
.רעדניק
K
ipnis
, L
ev in
.
Under the date tree. New York, Matones, 1961. 160 p.
Stories for children.
ר א ז ש א נ ס ק י,
,לאומש .דער ןופ
:עניטנעגרא
דנאל ןוא .בושי
,עיזעאפ
,עזארפ
,קיטסיצילבופ
.רעדליב סאנעוב
,סערייא
לאטנעזאר־רעטלא
דנאפ
ראפ
רעשידיי
,רוטארעטיל־רעדניק
1960 . 150 .דז
עיגאלאטנא ןגעו ןשידיי בושיי ןיא
.עניטנעגרא
,רעכיירטש
.בקעי
רעדיל־רעדניק
ןופ( ןיז
.)ןובזע
טראוו־ריפניירא
ןופ ר״ד ..ל
.יקצינטישז
ןעגנונעכייצ
ןופ ינאפ
רעסאלג עד
.רעכיירטש
םאנעוב
,סערייא
ןבעגעגסיורא
ןופ רעד הנמלא
,רעכיירטש 1961 . ןטיז טינ
.טרירעמונ
,סירפיש
.השמ ןימ שידיי ךוב .יוצ
טנכייצעג ןופ .ה
.ןאמקורק 3עט
.עגאלפיוא
,קראי־וינ רעזנוא ,לוש 1961 . 63 .דז
טריצודארפער
ןופ רעד
רעטײװצ״
רעטצריקעג
,״עגאלפיוא
ןבעגעגסיורא
ןכרוד
טעטימאק״ ראפ
רעוויסערגארפ
רעשידיי
גנויצרעד ,, ןיא 1953 .
םולש
.םכילע היבט רעד
;רעקיכלימ
עבאגסיוא ראפ לוש ןוא .םייה
טצריקעג ןוא
טיירגעגוצ םוצ :קורד .ח .ש
.ןאדזאק םאנעוב
,סערייא רעטלא
דנאפ־לאטנעזאר
ראפ
רעשידיי
,רוטארעטיל־רעדניק
1961 . 144 .דז
םולש
םכילע קלאפ
.טוטיטסניא
הדגה לש .חספ
־עגנעמאזוצ
טלעטש ןופ לואש
.ןאמטוג
,קראי־וינ 1962 . 64 .דז
ןטנעמגארפ
ןופ
ןלענאיצידארט
טסקעט ןיא ,שידיי
שיערבעה ןוא
,שילגנע טימ
.ךלאירעטאמ־באגוצ״
המלש
ןאמסייוו
.ךוב
טריגאדער ןופ ןושמש
.יקסנוד
:ןראטקאדערטימ
יכדרמ ,דיסח הדוהי
.גרעבלע
,לאערטנאמ
עשידיא סקלאפ ,ןלוש
.א״כשת
384, 80 .דז
,ךובלמאז
ןבעגעגסיורא
דובכל א
ןלופטסנידראפ
ןשידיי
גאגאדעפ ןוא
רערעל ןופ עשידיי
ןלושסקלאפ
ןיא
.לאערטנאמ
Shloime Wiseman Book. Edited by Shimshon Dunsky. . . Montreal, Jewish
People's Schools, 1961. 384, 80 p.
A volume of essays published in honor of a prominent Jewish teacher
and educator. Part of it is in English.