Page 23 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

17
S
t e i n b a c h
— T
h e
B
i b l e
: E
t e r n a l
B
ook
תיזעארב
א
םיהלא יהך רוא
:רראײזדיר
אייר
םיהלא
רראה־תא
ברט־יב
לדבלו
םיאולא ךיב
רראה ךיבו
:ךט!דזר
ארןללו
וםיהלא
רראל םירי
ךשהלו
אךזל
הליל
ברע־יהיר
רןלב־יהיר
םול
:דןיא פ
םיהלאררכאױ
יהי ^ילי
יךרתב
םימה יהיך
לידבופ ךיב םימ
:םלופל
זסעלו
םיהלא
גליקךה־תא
לדבױ ךיב
םלמזד רזעא דתיב
1
ת
יליזמל ךיבו
םלופה דשא
לעמ
גליןלרל
:ךבײהלו
ארןלױ
םיהלא
ג^ןלרל
םלמש
ברע־יזדיר
־יזדיר
רןלב םיול :ינש פ
דמאלו
ווןלךםיזךלא
םלטה דתופ
1
ת
םימשה ־לא
םוןלם דודא
הארתך
השבלזד
:וכ־יזדלר
איןליר
םיהלא !
זוטבלל ־ץיא
הרזלופלר
םימה אךזל םיטל אדיך
םיהלא
:ברט־יב
דובאלו
םיהלא
אשדמ
ךךאה אשך בשע ייזמ
2
ין
7
־ץע ירפ הםגל ירפ
רנדכל דשא
מאח־ל^^רב־ועךז
:ךבײהױ
איחתו
יץךאה
בם^אזעי?
ירװפ
2
ליך
רהניופל
ךדױ
ייפ־הזסק
ישא
וב־וגתי
וזדנימל
אדױ
םיהלא ־יב
ברט :
בךע־יזךלר
רןלב־יהלר
םרי
יזמילש : פ
דופאלו
םיהלא יהך
Genesis, from H ebrew Pentateuch, Soncino Verlag, Berlin, p rin ted by
the Officina Serpentis, 1930-33.