Page 82 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

ל ל ה
י ל ב ב
ר ר ו ש מ ה
ם ד א ה ו
תאמ
ב ק ע י
ק ב ק ו ב
*% ם
ותריטפ
לש ללה
ילבב
ב"כב
,זומתב
,א״כשת
דרי לעמ תמב
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
דחא
הירצוימ
,םיקהבומה
לעפש
הב
הרפהו
התוא
ךשמב
בורק
לבויל
.םינש
עיגהשכ
ילבב
הקירמאל
תנשב
ב״ערת אצמ ןאכ תא
םיטבנה
םינושארה
לש
הריצי
תירבע
.השדח אוה
שןרטצה
תצובקל
םיררושמה
םירבעה
הדכלתהש
ביבסמ
ןימינבל
םוחנ
רניקליס
דעו
הרהמ
טבלתה
ונורשכב
.יאמצעה
אוה הטנ
ומכש
ןינבל
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
היהו
דחא
בטיממ
היצולח
ינמאנמו
.הינמאנ
ותמורת לש
ילבב
התכז
הכרעהל
האלמ
תונותעב
תירבעה
ונלש
הקירמאב
ירמאמו
תרוקב
םיבושח
לע ידי
בטימ
ונירפוס
ומירהש לע
םנ תא
ויתולוגס
תודחוימה
לש
,ררושמה
ומסרפתנ
,"ראודה״ב
ךורצב״ב
.דועו
ורדעיה
ברקמ
תצובק
וניררושמ
םירבעה
האיבה תא
םיבר
ונירפוסמ
תושעל
תא
הנובשח
לש
ונתורפס
,הקירמאב
ירהש
שגרוה
דחאש
ךוותה־ידומעמ
לש
תורפס וז
.קלתסנ
תשרפ
הרישה
תירבעה
הקירמאב
המוקמו
דחוימה
תרגסמב
תורפס
היחתה
ונלש דוע אל
הכרעוה
,יוארכ
דוחיב לע ידי
ונירקבמ
םירבעה
תנידמב
.לארשי
וללה
םיאור הב בורל
ךשמה לש
תרוסמה
תיאקילאיבה
בכרהב
תודוסי
ןמ
תרוסמה
תילגנאה
.תיסאלקה
םה
םינומ לצא
הירצוי
תונורסח
:םינוש
החירב
ןמ
,תואיצמה
,תושילת
השגרה
,תיגארט
תומילש־יא
,תישפנ
רסוח
תוהדזה םע ףונה
עבטהו
םייאקירמאה
.המודכו
?ןא תא
םתוקסעתה
םיאשונב
םייאקירמא
םינאידניאכ
םישוככו
םישרוד
םיבר
םירקבממ
הלא
,יאנגל
ליאוה יפלו
םהיניע־תואר
ןיא
תוקסעתה
וז אלא
ןיעמ
"סמ״
ירצויש
הרישה
תירבעה
הקירמאב
ולעה
םתוחרזאתהל
.תיאקירמאה
הנהו
האב
ותריצי
לש
ילבב
החפטו
לע ינפ
תונעט .ולא
םנמא םג
אוה
עיבה אל םעפ
ישגר
תודידב
םיקומע ןתנו
יוטיב יריל
ונוגיל
םלועב
רכנ
.ןייוע
םלוא דחי םע הז גפס
וכותל תא
תוברתה
תיאקירמאה
םירישבו
םילועמ
סיסימ״כ
"סדוו
ןומרומ״כו
"רפסמ
חילצה
סופתל תא
76