Page 83 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

77
K
a b ak o f f
— H
il l e l
B
avli
החור לש
הקירמא
םוקרלו
הל
םקרמ
.יטויפ
ילבב היה
דימת
ררושמ
.תומילשה
אוה
ןימאה ?ןאש
הקירמאב
ןתינ
רוציל םייא
תוברתל
תרוסמלו
,תירבעה
םילוכיש
שמשל
םירצבמ חורל
לארשי
.אבס
ויחאכ
םיררושמה
םירבעה
הקירמאב
ךשמנ
רחא ץרא
.תובא
םלוא אוה
*ןאש
לרוג־ףותישל
ןיב
ץראה ןיבו
תוצופתה
עבתו
הנבה
תידדה ןיב
ירפוס
ץראה ןיבו
תצובק
םירפוסה
םירבעה
.הקירמאב
םירבדב
עימשהש
ילבב
תנידמב
לארשי
תעשב
ורוקיב
ןורחאה
ךרעש הב
תנשב
ז"טשת םכס תא
ויתועד
ןינעב
דמעמ
תורפסה
תירבעה
.הקירמאב
,ותאצרהב
האבש
םדוק
ןותעב
"רבד״
הרזחו
הספדנו
"ראודה״ב
כ(״ח
,ירשתב
,)ז"טשת
םיעטה
הביבסבש
הרזה
ונלש ןאכ
הריציה״
תירבעה
תשולש־םינשב
תורודה
םינורחאה
אוה קרפ לש
הרובג
,הנוילע לש
תונרקתה
תינחור
:תרמואה
"!ינשרד
אוה
ריכזה
התואב
תונמדזה
תא
העיבתה
תויאקירמאל
העמשוהש דוע ינפל רוד
הלעמו
לע ידי
רפוסה
בקעי
.ץיבוניבר
ילבב
,עבק
העיבתש
תאזכ הניא
תאלתממ
לע
הלקנ
:ריבסהו
ימ״
ןנובתיש
,קימעיו
וישכע
רחאל
רובע
,הפוקת
הארי
יכ דוס
המויק לש
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
שרפתמ
תצקמב
אקווד הזב אלש
העבתנ
תויאקירמאל
הפוטח
תנתינה
,עגר־ןב
הטבלתנש
הדמעו
לע
,השפנ
ךותמ
תוקיבד
הביבסב
המחלמו
.הב
חוכבו
תוטבלתה
וז
הפקש
אעמק
אעמק תא
תאובב
ושפנ
לש
ידוהיה
רגהמה
הקירמאב
המרתו
תא
המרתש
תורפסל
תירבעה
,ללכב
,איהש
,ןבומכ קלח
יתלב
דרפנ
."הנממ םא
ללכב
תשרדנ
הדועת ןמ
תורפסה
תירבעה
,הקירמאב
שי
התוארל
יפל
ילבב
תאיחהב
תרוסמה
תילארשיה
תקמעהבו
השיפתה
תינחורה
.תיתדה ףא
רפוסב
ירבעה
ץראב הווק
אוצמל תא
ספוטה״
קהבומה
לש
חוכה
ירסומה
םלגתנש זאמ
רפוסב
,ירבעה
חורה־תרוסמב
."ונלש
ררושמ
בל־יולג
ןיא
ילבבכ
ררושמ
בל־יולג
ןקירילו
ביגמה
תונמאנב
תונכבו
לע
תוערואמ
םישעמו
וייחב
םיילאודיבידניאה
ייחבו
.ומע
ותריש איה
הליגמ
,השורפ
הנממש
רשפא
דומלל לע
וחור־יבצמ
תופוקתב
,תונוש
לע
ותולגתסה
םלעכ
הביבסל
השדחה
הקירמאב
לעו
ותייאר
תרגובמה
תא
דמעמ םעה
ץראב
.הלוגבו
הצורה
קימעהל
רודח לא שפנ
ונררושמ
ךלי לצא
ינויצ״
,ךורכזה
םסריפש
ןמזמ ןמזל
םינשב
,תונורחאה
דוחיב
."ראודה״ב
םיקרפב
םייפארגויבוטוא
,הלא
םייוארש
,סוניכל
הלעה
תונורכז
לע
וירוענ
,אטילב לע
תישאר
וכרד
ץראב
,השדחה
לע
ותלועפ
תיכוניחה
לעו
םירפוסה
םיכנחמהו
אבש
םהמע
.עגמב
םיקרפ הלא