Page 84 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
78
םישמשמ
חתפמ
ןמאנ
ךרדל
ותריצי
ויתופיאשלו
ררושמכ
,ךנחמכו
םעטמו
הז
יאדכ
דומעל
םהילע
.דחוימב
תומדה
תיזכרמה
תצבצבמה
הלועו
ךותמ
ונמוי
יתורפסה
לש
ילבב איה וז לש
,ויבא יבר ןמלז בוד
.ןילוגשאר
ונקויד לש
ויבא שמש
ול
ילבבל
דימת
רוקמ
הארשה
ןגועו
םיחטבמ
תועשב
לש
םיקופקפ
תודידבו
.רכנב
ונררושמ
ראתמ
דציכ
ויבא חפט וב תא
תבהא
הרישה
דוע
תרייעב
ותדלומ
תיאטילה
קושיווליפ
דציכו
וכירדה
ודדועו
קוחרמ
רחאל
רגיהש
יפוחל
.הקירמא
ןקויד
,באה
ילבבש
שידקה ול
בטיממ
,ויריש
למסמ
וליבשב
תא
תרוסמ
תובאה
תרוסמו
.תורודה
יעגרב
שואי
אוה
הלתנ
ןליאב הז
רישבו
"יבאל״
:הדוותי
ענכנ
בשא תחת
,ךלצ־דבוכ
בישקמ םוד
ךחישל
,ףסונה
שחל
דע־תורעי
יב ריעי
,ךלילצ
תוניעמךור
םיקמעממ
.ףטוש
אלמ
םיסוסיה
השע
ילבב
ריעצה תא
וכרד
רבעמ
סונייקואל
תנשב
.ב״ערת קר
גשומ שולק היה ול זא
הקירמא״מ
."תירבעה
אוה רבכ
קיפסה
ריכהל תא
הנליוו
הירפוסו
םסרפלו
תא
ירוכיב
ותריש
תוינסכאב
תויתורפס
"םלועה״כ
."ירבעה״ו
םנמא
םידה
ועיגה וילא
םתלועפמ
לש
,רניקליס
יקציסיל
,םירחאו
םלוא אל ורס
ובלמ
דחפה
הכובמהו
ינפמ
םלועה
.שדחה
ויבא אוה
,ומחנש םגש
הקירמאב
םנשי״ ינב
,הרות
םיארי
.םימלשו
םוקמבו
םנשיש ינב
הרות שי
דיתע
הרותל
.המכחלו
רקיעה — לא
חכשת תא
."ריבע
םירבד הלא
ודהדה בלב
ילבב
ריעצה
דרפנשכ
לעמ
עקרק
ותחימצ
.ולודיגו
הברה ןתינ
דומלל לע בצמ
ךוניחה
ירבעה
הקירמאב
ויתונורכזמ
לש
ילבב לע
ויתונויסנ
םינושארה
הדשב
הארוהה
םירעב
.תונוש
ררושמה
םירפא
יקציסיל
אוה
ןימזהש תא
ילבב
דמלל
רפסה־תיבב
ירבעה
ולאפובב
ריעבו
וז שכר ול תא
ותלכשה
תיללכה
ההובגה
הללכמב
.תילותאק
קרפב
דחוימ
,ויתונורכזמ
םסריפש
תרבוחב
תיאקירמאה
לש
"תונוילג״
,לולא־בא(
,)ד״ישת
ביטיה
ילבב
ראתל תא
שגר
רכנה
ןנוקש
ובלב
ותויהב
דימלת
דסומב
ילותאק
.הז שגר הז
אוה
וררועש
בותכל תא
וריש לכ״
."ירדנ
הליפתב
וז האר תא
תומלגתה
ןוגרע
תורודה
תאו
הבושתה
תחצינה
תוניגנל
בגועה
תוליפתלו
תוירצונה
עמשש ידמ םוי
ומויב
ךותב
ילתכ
דסומה
.ילותאקה
ילבב
רפסמ
םתואבש
םימיה בתכ םג תא
תרדס
םירישה
תורצחב״
לא
,"רכנ
תויוארו
טוטיצל
תורושה
תוינייפאה
הרדסמ וז
ילבבש
ומצעב
:איבמ