Page 85 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

79
K
a b ak o f f
— H
il lel
B
avli
םק לוק :יב ,בל ,יבל ערק
,ךרוגס ריש
ךריש
ינזאב
-ם י י וגה
ריש
הרוה ךל
,ךנקז
ךיבא ךל
,ררוש
,שדוק־ריש
.םיאלפ־ריש
םנמא
דדחתנ
וב זא שגר
תודידבה
הרבגו
וב
תשוחת
,ןוגיה
םלוא הלא
ולשח וב דוע רתוי
תא
ותרכה
תירבעה
תאו
ותטלחה
רסמתהל
תורפסל
ךוניחלו
.םיירבעה
ושגפימב
םע
תוברתה
תיאקירמאה
ךישמה
ילבב
תטיסרבינואב
היבמולוק
תללכמבו
םירומה לעש
.הדי
אוה בצע
ןורשכב
תא
םהיתויומד
לש המכ
יבוטמ
םירוסיפורפה
דמלש
םלצא ,זא םהב
סמיי׳ג
יבראה
,ןוסניבור
ןוירוטסיהה
,עודיה ןו׳גו
,יאוד
ךנחמה
.ףוסוליפהו
םיריאמ
ירבד
ילבב לע
תונויסנה
םייתורפסה
םיירבעה
לש
םתוא
,םימיה
אוהש היה
ףתוש
ליעפ
.םהל אוה
רפסמ לע
,"ןרותה״
אציש
לע ידי
תורדתסה
."רבעיחא״
לע ףא
ףאשש
ןוחרי
הז
,תולודגל
אל
עיגה לא
.ושקובמ
תפוקת
הייהתה
תאצוהב
ןותע הז
הרמגנ
םע
ויונימ
לש .י .ד
ץיבוקרב
ךרועל אוהו
עיבטה תא
ומתוח לע
,ןותעה
ךפהש
ןוחרימ
.ןועובשל
ותעפשה
הכורבה לש
ץיבוקרב
לע
תוחתפתה
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
השגרוה
םג
ןוחריב
,"טלקמ״
ךרעש
תונשב שעה ­
.םיר
תוילעה
תודיריהו
לש
תונותעה
תירבעה דע
וסוסיבל
לש
"ראודה״
ואצמ תא
ןרואית
ןמאנה
תונורכזב
.הלא
הלעמל
םיעבראמ
הנש ןהכ
ילבב
הרומכ
שרדמה־תיבב
םירומל
ךשמבו
קלח ןמ
הפוקתה
תאזה שמש םג
רוסיפורפ
תורפסל
תירבע
שרדמה־תיבב
םינברל
,הקירמאב
וילאש
דסומ הז
.ףנוסמ
ויתונורכזב
רייצ
הנומת היח
תומדמ
דסומה ןמו
םישיאה
ולעפש וב
םירומכ
.םיכנחמכו
השרפ
הבושח
תודלותב
ךוניחה
ירבעה
הובגה
הקירמאב
המולג
תונורכזב
,הלא
םניאש
םירסח שגר לש
הגאד
םלרוגל
לש
םידימלתה
םיבורמה
ורבעש
תחת ודי לכמ
םירוזחמה
םרשקלו
ישפנה
תורפסל
ןושללו
.תירבעה
ויתונורכז
לש
ילבב
םיארקנ
רופסכ
קתרמ םהו
םישמשמ
רוקמ
בושח
תועידיל
לע
םיצמאמה
תתל רינ
תוברתל
תורפסלו
תירבעה
הקירמאב
ךשמב לבוי
םינשה
.ןורחאה
היתולוגס
תודחוימה
לש
תריש
ילבב
תא
סוניכה
בושחה
ןושארה
ותריציל
תיטויפה
השע
ילבב
תנשב
ח"צרת
איצוהשכ
תא ינש
וירפס
,"םיריש״
תאצוהב
."ריבד״
תא
סוניכה
ןורחאה השע
תנשב
ז״טשת
ץבקשכ
תא
ויריש
םירחואמה