Page 86 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
80
רתוי
ורפםב
תרדא״
",םינשה
תאצוהב
דםומ״
".קילאיב
םיבר םה
ועיבצהש לע
היתולוגס
תודחוימה
לש
,ותריש לע
תורדקה
ןוגיהו
לעו
הקירילה
הפורצה
תימיטניאהו
,הבש לע תוכז
הלילצ לעו
התונמאנ
תרוסמל
השרומלו
.תירבעה
דחאב
וירישמ
םינורחאה
םשב
ןטיפ״ לא
",ןטיפ
םסרפש
ילבב
"ראודה״ב
תנשב
ך"שת
ולבויל
םיששה לש
ןועמש
,ןיקלאה ןתנ
ומצעב
הרדגה
הצממ
וכרדל
.הרישב
קר
םיתעל
תוקוחר
םיאצומ
ררושמש
עלקי
ןפואב הכ
חלצומ חורל
.ותריצי
רישב הז
רמוא
ילבב לע
ותריש
ןיב
:ראשה
יתבהא
,ןוגינה־רהוט
תולילצ
,בינה
תוקמע
תחמוצ
םינפבמ
,ןליאלכ
וקה
לתפתמה
היה יל
.ארזל
ילבב
ךישממ
ירבדב
רבסה לע
ודועי
לש
,רישה אוה
רישה
:ולש
הז
ודועי
לש
:ריש קלס לכ
,םימוחתה
לטב לכ
,תוציחמה
תויולג
;תורתסנו
רענ
ףושחו
יוטיב־תוירזכאב
הכורב
תא
תולוצמה
לש
תווהתה
לשו
,הרומת
לש
םירצי־שעג
;תושגר־גאשו
הז
:ולרוג
חוקפל
םרא־בל
תארקל
ללוחתמה
םיאורךיאב
וב
םוקיבו
דימעהלו
ותוא
דימת לע
.תישאר־ףס
ילבב
,הדומ
,אופא
,ותונרמשב
ותייטנב
תונטם״פל
ותײטסלו
ךרדב
ללכ
הרישמ
תרהרוהמ
.הקומעו
ינשב יגוס
הריש
םיירקיע
ןייטצה
ונררושמ
תישארב
,וכרד
ירישב
הבהא
ירישבו
.תדלומ ןח
דחוימ
ירישל
הבהאה
םיטקשה
םיגונעהו
ףיעצ״(ולש
)״םינוגי
יפויו
דחוימ
תוניגנ״ל
"ץרא
.ולש תא
םיביטומה
םיידוסיה
הלאה
ךישמה
ילבב
חתפל םג
תפוקתב
תורגבה
.ולש
רודמה
םיריש״
",הלחרל
ורפסבש
תרדא״
",םינשה
אוה
ןונמה לש
הבהא
ותייערל
היהש
רושק
הילא לכב ימינ
.ושפנ
ותוהדזה
םע
ץראה
התיה
.המילש םשכ
דיעהש
תנשב
,ט׳׳פרת
אל״
,יתעדי
,יצרא
דואמ־המ
,ךיתבהא
המ
הרושק
ישפנ
לכב בגר
",ךתמדאמ
ךכ
הדוה םג
רחאל
יתש
תורשע
,םינשב
יתפסכנ״
תישארמ
יבא
זחאהל
ךב —
".רחאו
ותריש לש
ילבב
הכילוה
ותוא אל קר
יכרדב ןויצ אלא
התנפה
ותוא
םג
יליבשל
.אטיל
תפוקתב
תורגבה
ולש
הלעה תא
םהיתויומד
לש