Page 87 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

81
K
a b ak o f f
— H
il l e l
B
avli
םיסופיט
םיאלפנ
ימימ
תודליה
,ולש ןמ
,םינברה
םידמלמה
םעה־יטושפו
ריכהש
.הרייעב
ךדיאמ
,אסיג אל םירז ויה ול םג
םירהה
תורעיהו
לש
הקירמא
.םידיה־תבהר
וריש
ןומרומ״
"רפסמ אוה
בטיממ
םירישה לע
םיאשונ
םייאקירמא
.ונתורפסב
שי
,חינהל
תואלתבש
םינומרומה
םהיתולבסבו
דע
ואבש לא
החונמה לאו
הלחנה האר
ילבב למס
יצמאמל
םיצולחה
ינובו
.תדלומה
םיבורמ
םילילצה
םינגנתמה
ירישב
םירודמה
םינושה
תפוסאבש
ויריש
תרדא״
".םינשה
יריש
ך"נת
םירישו
לע
,האושה
םירואית
לש
יסופיט
םייוג
רישו
אלפומ םשב םע״ ןבא
"תודיחה
לע
הבהא ןיב
ידוהי
ןיבו
.תירצונ
תריש שדוק רש
ילבב
ירבדבו
טויפה ולש
עמשנ
ותוא
טטרה
.ולוקבש אל םעפ
ושבל
ויזורח
המיענ
לש
הליפת
,השקבו
יכ
ןימאה
לכב ובל לכבו
ותושי
הרישהש
הליפתהו
רוקממ דחא
.ובצחנ
ויריש
,םינורחאה
אירקהש
ותייערל
לעמ
,יווד־שרע
ויה
תוליפת
תורודח
הנומא
.ןוחטבו
תכסמ
ותריש לש
ילבב
התיה
תנווגמ
התנפו
םיקיפאל
.םינוש
םלוא
דימת
התיה הב ןמ
הפיאשה
תומילשל
,תופיצרלו
ןמ
תוהדזהה
םע
בטימ
םיכרעה
םיימלועה
.םיילארשיהו
,יאסמ ךרוע
םגרתמו
תובורמ
ויתויוכז
לש
ילבב םג
,יאסמכ
ךרועכ
.םגרתמכו
ורפסב
תוחור״
"תושגפנ
תאצוה(
ןגוע .מו
,ןמוינ
)ח״ישת
םנכ תא
ויתוסמ
ומסרופש
תע־יבתכב
םינוש
ךשמב
שמחו־םישולש
.הנש
ירבדב הסמ
הלא
ותרישבכ
אל טטח אלו שרד
,תומותסב
אלא הסנ תתל
הכרעה
תינטשפ
ריאהלו
תא
םמלוע
ימינפה לש
םירפוסה
לפטש
.םהב
רפסב
ואב
ויתוסמ לע
תורפס
םירפוסו
םיירבע ןכו לע
םירפוס
.םייללכ
אל
קר
,יקסבוחינרשט
,רואינש
,ינועמש
ןאמכיפ
דועו
וכרעוה ןאכ
,יוארכ
אלא ףא
םיבר
ןיבמ
תצובק
םירפוסה
םירבעה
הקירמאב
ונודינ
ךותמ
הבריק
תישפנ
.בבל־םוחו
דוחיב
ביחרה
ילבב תא
עצמה
סחיב .בל .נ
,רניקליס
הארש וב בא
ןורטפו
תורפסל
תירבעה
השדחה
.הקירמאב
םושמ
שודיח בר שי
םיקרפ״ב
לע
תריש
",הקירמא
ומסרפתנש
ארל ­
הנוש
."הפוקתה״ב
םיקרפב
,הלא
םיליכמש
םימוגרת
תומגדהו
תוריצימ
יררושמ
,הקירמא
הלג
ילבב
הנבה
הקימעמ
חורב
םתריש לש
טרבור
,טסורפ
לראק
,גרבדנס
ראגדא יל
סרטסמ
ימאו
לאול
ריבסהו
הפי תא
תוילמסה
.םתריציבש
ןמ
םינושארה
היה
ילבב
לפטל
תריש״ב
"םישוכה
ורמאמו
הפיה לע
אשונ
הז
ץבושמ
םימוגרת
הדשמ
יתורפס
.הז
ילבב היה
ךרוע לעב םעט
.הפונמ
יתש
תוינסכא
תויתורפס
תואנ
,םיקה
ןהילאש
וסנכתה
בטימ
ונירפוס
םירבעה
.הקירמאב
ןמ
ףסאמה