Page 88 - Jewish Book Annual Volume 20

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
82
םשב
",םימינ״
ךרעש
,ילבב אצי קר
רפםה
ןושארה
ץיקב
.ג"פרת אוה
קיפםה
ךורעל םג ינש
םיצבק לש
ףסאמה
,״דסמ״
ואציש
ג״צרתב
.ו"צרתבו
םיצבק הלא
םיווהמ דע םויה
אמגוד
הכירעל
,תרפושמ
לבחו
ילבבש אל היה לוכי
ךישמהל
תתל
וליחמ
הלועפ־הדשל
יתורפס
.הז
ורכזיי
ןאכ םג ינש
םימוגרתה
םילועמה
םרתש
,ונתורפסל
רבילוא״
"טסיווט
)ד״פרת(סנקידל
סוינוטנא״ו
"הרטפואילקו
.)ב"ישת(ריפסקשל
ילבב היה
הצרמ
ןנוחמ
םיברו
ויה
ישקבמ
,ורבד
היהש
עמשנ
קרפכ
הריש
היהשו
הרשמ
חור־תוממור
לע להק
ויעמוש
.וידימלתו
ןמזמ ןמזל היה
ןיכמ
ליבשב
יארוק
תילגנא
םירמאמ
תוריקסו
ידכ
םכירדהל
יליבשב
תורפסה
תירבעה
השדחה
םמיעטהלו
.הלובימ
תאזכ
התיה
ותרבחמ לע
תחימצ״
תורפסה
תירבעה
"השדחה
בתכש
תנשב
1939
ליבשב
בולק
ן״אפ
ירבע
קרוי־וינב
השמששו
דוסי
הריקסל
הבחרה
רתוי
םסריפש
רפסב
ידפולקיצנאה
יד״
,"סוד
ותכירעב
לש
רזעילא
הירא
.ןייטשלקניפ
דימת
םיעטה תא
רשקה ןיב
תורפסה
השדחה ןיבו
ך״נתה
דימעהו
תא
יעמוש
וחקל לע לוק
תרוסמה
תוריציב
ונירפוס
.םישדחה
ויתואצרה
לע
םיאשונ
הלא
ועיפוה
תרבוחב
תדחוימ םשב
המכ״
םידדצ לש
הרישה
תירבעה
",השדחה
האציש
םעטמ
ןוכמ
לצרה
קרוי־וינב
( 1958 .)
ותאצרה
לע
הרישה
תירבעה
,השדחה
יוולב
ימוגרת
םיעטק תאמ
בקעי
,גרבנייטש דוד
ינועמש
,דועו
הללכנ
ץבוקב
ילגנאה
ןויצ״
תורפסב
״,תידוהיה
ותכירעב
לש .א .ש
ןיקלאה
תאצוהבו
ןוכמ
לצרה ( 1961 .)
רכזיי
םג
ורמאמ
ילגנאה
בהלנה לע
,יקסבוחינרשט
ספדנש
ןועברב
יד״
שיאוד
"ויוור
,רבוטקוא־ילוי(
1944 ,)
ותכירעב
לש בוד
.בירניוו
בוהא לע
תוירבה היה
ילבב יכ
בהוא
תוירב
.היה
ויעדוימ
והוריקוה
שיאכ
םיער
שיאכו
.החיש
וידימלת
והוצירעה
לע
וסחי
יהבאה לעו
תותוא
תודידיה
הארהש
.םהל לעב
תודימ
תוימורת
,היה
ךירדהש ינש
תורוד לש
םיארוק
םידימלתו
םבריקו
הפיל
הלענלו
תורפסב
תרוסמבו
.ונלש
ורישב
ינופפא״
",תויומד
שידקהש
םרכזל
לש .ב .נ
רניקליס
ןועמשו
,גרובצניג
ןייצ
ילבב תא
םצמאמ
אלפומה
לש
םיררושמה
םירבעה
הקירמאב
רצבל יא״
"חרופ
בגשמ״ו
יונ
ןילוחה־םיב
"שעוגה
לש
הקירמא
.הלודגה תא
וריש םייס
ךותמ
:הייהת
שיה יכ
ץבושי
ונימי־יהנ
רזב
רהוזה לש םע
,שדחתמ
ונברע־תליפת־יכדו
גזמתי
תרעסב
ותירחש
?הלוע