Page 139 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

133
P
il c h
— Z
evi
S
c h a r f s t e in
ונתנווכ
המישרב
וז איה
ךירעהל
הרצקב תא
ויבתכ לש
,ןייטשפרש
קלחהש
יראה
םהבש
שדקומ
יניינעל
.היגוגאדיפה
יכרד״
דומיל ־ה
"ך״נת
יכרד״ו
דומיל
״וננושל
םה
יתש
תודובע
תודבכ
לקשמ
תוברו
.ךרע הלא םה אל קר
ירפם
הקיטקאדיד
םידעוימה
םירומל
דבלב
םיטבלתמה
תויעבב
תוכורכה
תארוהב
ינש
תועוצקמה
,הלאה אלא שי
םהב ידכ
דימעהל
ונתוא לע
ותוישיא
לש
רבחמה לעו
תפקשה
.ומלוע
יכרד״
דומיל
"וננושל
,קרוי־וינ(
)ש"ת אוה
רקחמ
ידוםי
תארוהב
ןושלה
.תירבעה
רבחמה ןד
תוטישב
,תוטיש־תונבו
איבמ
תויאר תוח ­
תוכ לע
ןהיתולעמ
ןהיתוערגמו
שיגמו
ינפל
ארוקה תא
"המל״ה
לש
תירבעה
,הייחה יפל
הטישה
.תיעבטה
ויתוארוהב
וירועישבו
המגודל
אוה
םינכמ ןמ
תורפסה
תיגוגאדיפה
,תיללכה
רחאלו
ךמתנש
היתודתיב
לש
היגולוכיספה
תיכוניחה
רקוסו
הריקס
תירוטסיה
לע
ת וחתפתה
תוטישה
,תונושה
קיסמ
רפוסה תא
תונקסמה
תושורדה
רבדב
התובישח
לש
הפשה
תירבעה
יעצמאכ
הרטמכו
םג
.דחי
ורפסב
ינשה
יכרד״
דומיל
"ך״נתה
,קרוי־וינ(
)ד״צרת
חתנמ
רבחמה
חותינ
קימעמ תא
הרטמה
תארוהב
,ך״נתה
הבש
יולת
ןורתפה
:הלאשל
.״דציכ״
רפסב הז
רמש
,רבחמה
,ונתעדל
םינומא
היפוסוליפל
תיכוניחה
לש
רדחה״
,״ןקותמה
ובש
השע
תישאר
וכרד
.ךנחמכ
ןאכ
םיעיגמ
ונילא ידה
םהירבד
לש
ינושאר
ךוניחה
ירבעה
ינרדומה
יצולחו
תורפסה
,תיגוגאדיפה
ןוגכ .ח .א
,אטוז
.י .י
,סאלג
קחצי
,ןייטשפא
ר"ד .ש
,אנרשט דוד ןילי
ןרהאו
,םאטשנהכ
םלוכש
ודימעה תא
שגדה
לע
ת ייחת
ןושלה
,תירבעה
תרדאה
הרותה
תרבגהו
תודוסיה
םיימואלה
.ונייחב
ןייטשפרש
הלעמ לע סנ תא
תומלשה
תידוהיה
התששומה
לע
תבהא
,הרותה
ןושלה
תירבעה
ץראו
.לארשי
שולש הלא
תופרטצמ
ןובשחל
לודגה
איהש תדה
תידוהיה
ונבומב
בחרה לש
.גשומה
תוקיבדה
,תרוסמב
לע
היתורוא
,היללצו
הבושח
איה
ךורע־ןיאל
ובוציעב
לש
םדאה
ידוהיה
.ינרדומה
תרוסמ וז
הטילבמ
םג תא
ותומד לש
לארשי
אבס לע
ויתונולשכ
,ויתונוחצנו
רפסש
ך״נתה היה ול
.םייח־ץעל
םושמ
ךכ שי
תוארל
תא
ך״נתה
רפסכ
יסאלקה
הגרדממ
,הנושאר
ןיאש״
קוח
תונש ייתהה
לח
.״וילע והז
ונבומ
דחאה לש
רדחה
,ןקותמה
רמולכ
הרימשה
לע
תופיצר
יוניכה
."רדח״
רשאו
חנומל
,"ןקותמ״
ירה
סנכוה
וב
ןויערה
ימואלה דצמ
,דחא
תונורקעו
היגוגאדיפה
,השדחה
האורה
תא
דליה
ריציכ יח
לדגה
ךותב
,הרבחה
דצמ
.ינש
ןייטשפרש
האור תא
ך״נתה
רישכמכ
קהבומ
ךוניחל
יפואה שיש
וב ידכ
ןיכהל תא
רענה
ייחל
הרבח
,םיניקת
אוה
האור
ותוא
רפסכ
רסומ
הוושה לכל ,ליג
יארכו
ךז
ףקשמה
תא
םייחה
.םיילאירה
־ועישב