Page 141 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

135
P
il c h
— Z
evi
S
c h a r f s t e in
הז — אוה
רקחמ
,יתיצמת
ת ניחב
טעומ
קיזחמה
תא
.הבורמה
םג
ראש
םיקרפה
לע
רדחה
ומוקמו
תכרעמב
ונייח
הפוריאב
,תיחרזמה
לע
ודיקפת
לודגה
תיבכ
רצויה
תמשנל
,המואה
לעו
וייוקיל
םיברה
,םינושהו
לע
,ויגהונ
לע
וםחי
תיבל
,אמא־אבא
לע
יכרד
ךוניחה
דומילהו
לעו
םיקחשמה
,ובש לע
ורעצ
ותחמשו
— שי םהב
םושמ ןויצ
ירוטסיה
רב
אמייק
דסומל הזה
טעמכש
רבעו
ןמ
.םלועה םאו
הרסח
רפסב הז
תויביטקייבואה
ירהו
השק
ענמיהל
םירואיתמ
שיש םהב ןמ
ניאה ­
תוימיט
תיביטקייבוסה
— ירה
ראוה
רמוחה
תויבקעב
הבר
לכבו
תוריהבה
.תיעדמה
תשולש
םיכרכה
לע
תודלות״
ךוניחה
תורודב
"םינורחאה
,םה
,ונתעדל
תלוג
תרתוכה
ויתוריציל
לש
רוסיפורפ
.ןייטשפרש
ימ
יוצמש
לצא
תורפסה
תיכוניחה
תידוהיה
,עדוי
יכ רסח ונל
רמוח
ידומיל
תודלותב
ךוניחה
ירבעה
תורודב
.םינורחאה
ונשמתשה
תורוקמב
םינוש
ומסרפתנש
תופשב
תויזעול
םירמאמבו
םידדוב
םירוזפה
םינוחריב
,םינוש ידכ
לבקל
העידי■
תיתטיש
יהשלכ
לע
ותולשלתשה
לש
ךוניחה
תפוקתמ
היצפיצנמאה
דעו םויה
.הזה ףא
ונעדי
יכ
רפסה־יתבב
ומילל ­
םיד
,םיהובג
דוחייבו
שרדמה־יתבב
,םירומל
אל
ןתינ
םרוקה
הירוטסיהב
,תיכוניחה
םושמ אלש
אצמנ
רפסה
יוארש אוה
ותתל
ידיב
הרומה
.םידימלתהו
,הנהו
רוביחה
ותעפוהלש
וניפיצ הז
םינש
,תובר אצי
רואל
הרוצב
התואנ
השולשב
םיכרכ
ורבוחש
ידיב יבצ
.ןייטשפרש
םיעודי
יל
בטיה
םיכרכה
,הלאה ןכש
הרומכ
תודלותל
ךוניחה
ירבעה ינא
שמתשמ
םהב
,התיכב
הידימלתש
םירגוב
יעדויו
.תירבע
םנמאו
וירפס לש
ןייטשפרש ואב
אלמל תא
.רסחה
רמוח
דומילה
םהבש
ןגרואמ
,הפי
רדסה אוה
,קייודמ רבד רבד לע
.ונפוא
רואית
בצמה
לכב
הנידמ
הנידמו
אוה רצק
.יתיצמתו
רבחמה
ללוגמ
ונינפל
תא
תשרפ
ךוניחה
הפוקתב
המדקש
,היצפיצנמאל
תא
םייונישה
וללוחתנש
ייחב
רוביצה
ידוהיה
היתובקעב
ןכו
םהיתועפשה
לע
תכרעמ
ךוניחה
,ותוחתפתהו
לע
תוביסנה
ומרגש
הילעל וא
הדיריל
ךוניחב
תפוקתב
הלכשהה
העונתהו
.תימואלה
רבחמה
גיצמ
ינפל
ארוקה
הרוש לש
םיניינע
,םייעוצקמ
ןוגכ
ת וינכות
,םידומיל
םיסחיה
ןיבש
להקה
ומהו ­
,םיר
,םיביצקת
ירפס
דומיל
.רכו
ארוקה
לבקמ
רואית
ףיקמ לע
םהייח
לש
םימעה
םכותבש
ובשי
,םידוהיה
אלו לכ ןכש לע ייח
םידוהיה
.םמצע
האירקה
איה
תניינעמ
,ידמל ףא לע יפ
רמוחהש
ומצע
וניא ,לק
לדתשמ
רפוסה
סינכהל
וירבדב
המינ
לש
.רומוה םע תאז
תודבועה
תונודינ
הדימה־תמאב
לש
רקוח
החמומ
תוראומו
ךותמ
ונויסנ
רישעה לש
הרומ
.קיתו
האצרהה
לע
םייתאמ
תונש
הירוטסיה
תיכוניח
הפוריאב