Page 142 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
136
האמו
תונש
הלועפ
תיכוניח
הקירמאב
תינופצה
,תימורדהו
רופניאה
­
היצמ
תרסמנה
לע
ךוניחה
תוצראב
,הקירפא
םייואר
תמושתל
בל
תדחוימ
יוארו
אוה
רבחמה
סחיל לש
דובכ
הרקוהו
לע
.ולעפ
ונילע
דומעל דוע לע
ותרצי
לש
ןייטשפרש
.רקבמכ
ורפסב
ירצוי״
תורפס
"םידליה
אוה
הלעמ
םיווק
םהיתויומדל
לש
,םישנא
םיברש
םהמ
םניא
ונתא
,דוע
לעש
םהירופיס
םהיתודגאו
םהירישו
ךנוח
רודה
ןושארה
:הלואגל
הדוהי
,גרבנייטש
.ש ןב
,ןויצ .י .ב
,רנבל .ח .נ
,קילאיב
,רואינש .ש
,יקסבוחינרשט
,ןאמכיפ
ץבעי
.יו .צ
,ןיול
םיבר םה
וירמאמ לש
ןייטשפרש
לע
םישיא לעו
,םהישעמ
לע
םירפוס
םהיבתכו
ומסרופש
תונותעב
תירבעה
הקירמאב
.לארשיבו
רשא
ירבדל
תורפס הפי שי
ריכזהל
תא
רפסה
ביבא״ היה
"ץראב
תומישרו
תודחא
ךרכב
ןטקה
חרוא״
םייח
"הרומל
,ביבא־לת־קרוי־וינ(
.)ט"ישת
ןושארה
אוה רפס
יפארגויבוטבא
הגרדממ
,הנושאר
אלמ
ירואית ףונ
,עבטו
תובבל
םישיגר
תבשו
םיחא םג
,דחי
תויווח
ןרואלש
םמחתה
רפוסה
ימיב
ותודלי
.ותורחבו
ינשה אוה רפס
יושעה
שמשל
רוקמ
הארשה
תינחור
הרומל
קיתוה
עייסלו
ודיב לש
הרומה
.ריעצה
שיו
רמול דוע
והשמ לע
ויבתכ
,םירחאה
ןיאש
תרגסמה
מוצמה ­
תמצ לש
רמאמ הז
תרשפאמ
ונל
דומעל
םהילע
.הבחרהב
הלא םה
ירפס
דומילה
ולש
םידליל
ינבלו
,םירוענה
םרפסמש אוה
םישימח
,רתויו
דוחייבו
שי
ןייצל תא
ותדובע
תיתורפסה
תיכוניח
ךרועכ
םינוחרי
תע־יבתכו
,םינוש לחה
"תורפסה״ב
ףסאמ
יתורפס
,יעדמו
אציש
רואל
בוקארטייפבב
היסורבש
,א״סרתב
רמוגו
ץבוקב
יעדמה
לע
ךוניחה
ת וברתה ו
הפוריאב
הפוקתב
ןיב
יתש
תומחלמ
,םלועה
עיפוהש
קרוי־וינב
ינפל שמח
םינש
.ךרעב
ירהו
עודי לכל
הרומ
ירבע
יכ
םינש
תובר היה ר"ד
ןייטשפרש
ךרועה
ישארה לש
יליבש״
"ךונחה
םגו םויכ
קסוע אוה
ותכירעב
הניבב
.לכשהבו
רקיעהו
רוםיפורפש
יבצ
ןייטשפרש
עיגמה
,תורובגל
ונדוע
,דבוע
ונדוע
,רצוי
אל שת
וחוכ אלו םנ
.וחיל ימ ןתי אהיו
ךישממ
ותלועפב
הכורבה
דוע
םינש
.תובר הכ
!יחל