Page 188 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

ד א ס י.י ד י ש ע ב ו ך
ן י א
ע ק י ר ע מ א
ןגא א גמ2 ב יל \ 3 גמג
זגזגיטר
ןגפ
גנזעידוי
רגנכיב
רגנביא רעד
,גפלונגג
962 ־ג 963 ג
ןופ
ה נ י ד
ש ט י ו ו א מ א ר ב א
A M E R I C A N Y I D D I S H B O O K S
and a Selected List of Yiddish Books Published Abroad
1 9 6 2 - 1 9 6 3
By
D
in a
A
bramow icz
עשירעלטסניק
עזארפ
BELLES-LETTRES
, י ק ס נ א ש א ט א ב
. ב ק ע י
יד
ןיגינעק
ןופ
.עקירעמא־םורד
סאנעוב
־ייא
,םער
טעטימאק־ייליבוי
ראפ 50 ראי
עשירארעטיל
טייקיטעט
ןופ
בקעי
,יקסנאשאטאב
1962 . 338 זז,.
ןיא ךוב
ןעייג
ןיירא
ןעגנוצאשפא
ןגעוו
םעד
םראליבוי
רעשירארעטיל
,טייקיטעט
ןוא
ייווצ
:ןעגנולייצרעד
יד
,עלעוואנ־לטיט
ןוא א
גנולייצרעד
רעד״
ןאדישז
.ךאא י
B
o to sh a n sk y
, J
acob
. T h e q u e e n o f S o u t h A m e r i c a . B u e n o s A ir e s , J u b i l e e
C o m m i t t e e f o r t h e C e l e b r a t i o n o f 5 0 y e a r s o f J . B o t o s h a n s k y ’s L i t e r a r y
A c t i v i t i e s , 1 9 6 2 . 3 8 8 p .
The volume comprises an evaluation of the author by several writers,
and two of his novels: the title story dealing with Jewish life in a Latin
American country, and “The Jew Joan” set in the author’s native land
—Rumania.
, ן א ק ר א ב
ףיוא
רעדמערפ
דרע
,)עלעוואנ(
סאנעוב
,סערייא
רעד
,לגיפש
1962 . 171 .׳זז
ןאמאר ןופ
ןבעל ןופ
עשיפראד
ןדיי
ןיא
.עיבאראסעב
ךשמה ןופ ךוב
״רעשיפ״
םאװ זיא
סיורא ןיא ראי
1928 .
, ם י ו ו ע ש א ב
. ק ח צ י
לפמיג
םת ןוא
ערעדנא
.ןעגנולייצרעד
,קראי־וינ
,אקיצ
1963 . 320 זז,.
,ןעגנולייצרעד
ןיא
עכלעוו
רעד
רבחמ
טרעדליש
יד
תודוס ןופ רעד
רעכעלשטנעמ
המשנ
ןוא םעד
לרוג ןופ
,שטנעמ
רעכלעוו
זיא א
גייצליפש
ןופ
עטנאקאבמוא
תוחוכ ןיא ןייז
.רוטאנ
182