Page 193 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

A
bram ow icz
— A
m er ican
Y
id d i sh
B
o o k s
187
ר ו ד נ צי ק י, א ד א ל ף. רעד געוו םוצ
למיה
גנולמאז(
ןופ
עטלײװרעדסיוא
.)ןעגנולייצרעד
,עשראוו
שידיי
,ךוב
1962 . 373 .דז
טצעזרעביא״
ןופ
שיליופ
ןוא
ןעזראפ
טימ א
טראווכאנ
ןופ
יליל
.״רעגרעב
ר ו י ט נ ב ע ר ג, . ד
עשימייה
.םינינע
,עשראוו
שידיי
,ךוב
1962 . 79 .דז
עצרוק
עשיריטאס
ןציקס ןופ
ןקיטייצטנייה
ןשידיי
ןבעל ןיא
.ןליופ
ל ע ש
ס ב ו י
ק , י . מ . י ןיא
ןראי
;םודא
ןלעוואנ
ןוא
.ןעגגולייצרעד
לת
,ביבא .י .ל ץרפ
,גאלראפ
1962 . 312 .דז
,ןעגנולייצרעד
ןיא
עכלעוו
רעד
רבחמ
,טרעדליש
ךרוד א עייר
־יליטס
עטריז
,ןטלאטשעג
םעד
םענאב־טלעוו
ןופ
ןלענאיצידארט
.םוטנדיי
S h e l u b s k y ,
M. Y. In years to come: novels and short stories. Tel Aviv, I. L.
Peretz, 1962. 312 p.
Stories introducing symbolic characters, representing the spiritual
world of the traditional East European Jewry.
ש ע נ ד ע ר י י, .מ רעד
געווסנבעל
ןופ .ב
.יקסנאירבאד
םאנעוב
,סערייא
,םויק
1962 . 429 .דז
רעשיפארגאיבאטיוא
ןאמאר ןופ
ןבעל ןיא יד
עשידיי
םעיגאלאק
ןיא
דנאלסור־םורד
ןוא
.עניטנעגרא
S h e n d e r e y ,
M. The life story of B. Dobriansky. Buenos Aires, Kiyum, 1962.
429 p.
Autobiographical novel of the author’s life in Jewish rural settlements
in Russia and Argentina.
ש י פ ג ,ל
. ו ה י ע ש י
יד
;ןקירב
.ןלעוואנ
לת
,ביבא .י .ל
,גאלראפ־ץרפ
1963 . 346 ,דז
סעיצארטסוליא
ןופ
רדנסכלא
.ןעגאב
ןעגנולייצרעד
ןיא
,עכלעוו
רעד
רבחמ
טרעדליש
סאד
עשיכיספ
ןבעל
ןופ
עטקעריד
ןוא
עטקערידמוא
תונברק
ןופ רעד
,טייצ־רעלטיה
ןזא
רעייז
טרובעגרעדיוו
םוצ
םעיינ
ןבעל ןיא
תנידמ
.לארשי
S h p i g l , I s a i a h .
Bridges: short stories. Tel Aviv,
I .
L. Peretz, 1963. 346
p .
Stories of Jewish victims of Nazi persecution who find new hope and
new life in the land of Israel.
עיזעאפ
ןדא
עמארד
POETRY AND DRAMA
, ן ש ו ש ־ ן ב א
. ה מ ל ש
יבאב
.ראי
ןופ
:שיערבעה
. ו ו . י
.י(
.)רעקנעשנייוו
,אעדיוועטנאמ
,העירז
1962 . 48 .דז
ןיא רעד
רושארב
טייג
ןיירא ןא
ייסע
ןגעוו
רעד
עמעאפ
יבאב״
,״ראי
יד
עמעאפ
ןיא רעד
גנוצעזרעביא
ןופ .ל
,גרעבגייפ
ןוא א
סעומש טימ
םעד
רעטכיד
ינעגוועי
.אקנעשוטוועי