Page 195 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

A b r a m o w i c z — A m e r i c a n Y id d i s h B o o k s
189
א פ ק ל י י ב.
עכעלרעי
עיגאלאטנא
ןופ
רעדיל ןופ
ענעדיישראפ
ןטפירשטייצ
ךשמב ןופ םעד
םענעגנאגראפ
ראי
1962 .
טלעטשעגנעמאזוצ
ןוא
־סיורא
ןבעגעג
ןופ
שירעב
.ןייטשנייוו
טפעה 9.
,קראי־וינ
,ראונאי
1963 . ד ז
372 ־ 422 .
ב י ר נ ב ו י ם,
. ה ר ש ראפ
גנאגפ יואך וז
.)רעדיל(
סאנעוב
,סערייא
1962 .
93 .דז
טימ א
המדקה יד״
טייקטכע
ןופ הרש
סמיובנריב
,״גנוטכיד
ןופ
בקעי
.יקסנאשאטאב
ג ל א ז ע ר,
. ה ש מ
.תילכת סאל
,סעלעשזדנא
,.פילאק
1962 . 42 .דז
עמארד״
ןיא 3
,ךטקא םעד
ןטשרע
לאמ
טקורדעג
ןיא
רעינראפילאק״
רעשידיי
״עמיטש ןיא
1933 .
ה לא ע ט ,ר
ר ע פ .ל
עגנוי
:געט
.רעדיל
,זיראפ
רעכעלטלעוולא
רעשידיי
,סערגנאק־רוטלוק
1962 . 58 .דז
,קעטאילביב־רוטאיגימ(
׳מוג 4)
ר ע ד י ל . . . ״
ראפ
ןיילק ןוא
,םיורג
ןיא א
ןקידוועליפש
״ . . . ן א ט
המדקה(
ןופ .מ .).וו
סעיצארטסוליא
ןופ
קעראמ
רעטלאה
ןוא .ד ־וט
.יקסנישט
, ן י י ט ש פ א ה
, ד ו ד
י ז י א
, ק י ר א כ
ק י צ י א
. ר ע פ ע פ
־סיוא
ענעבילקעג
:ןטפירש
,רעדיל
טימ
ם ינוגינ
וצ 7
.רעדיל
ןטנעמגארפ
ןופ
ןטעבראשראפ
וצ רעד
,קיטסירעטקאראכ
,תונורכז
.רעדליב
ריפניירא
ןוא
:עיצקאדער
לאומש
.יקסנאשזאר
םאנעוב
,םערייא
דנאפ־ץישפיל־ףםױ
ןופ
רעד
טפאשלעזעג־רוטארעטיל
םייב
,אוויי
1962 . 268 .דז
קרעוורעטסומ(
ןופ רעד
רעשידיי
,רוטארעטיל
׳ב 14 .)
עיגאלאטנא
ןופ
ןעגנופאש
ןופ
יירד
,רעטכיד
ןעמעוו
רעד
ראטקאדער
טכארטאב
יוו יד
עוויטאטנעזערפער
רעייטשראפ
ןופ רעד
־שיטעוואס
רעשידיי
.רוטארעטיל
טימ א
,עיפארגאילביב
ןופ
םיפעי
.ןירושי
H o f s t e i n , D a v id , I z i K h a r i k , I t z i k F e f e r .
Selected works. Edited with an in-
troduction by Samuel Rozhansky. Buenos Aires, Joseph Lipshitz Founda-
tion of the Literary Society at YIVO in Argentina, 1962. 268 p.
Anthology from the writings of three Soviet-Yiddish poets, with excerpts
from critical reviews.
, ן א מ ר ע ס א ו ו
. ר ו א י נ ש
םוצ
:שטנעמ
רעדיל ןוא
.םעמעאפ
סאנעוב
,םערייא
.זעג
,טעטימאק
טריזינארטאפ
ןופ
טפאשלעזעג־רוטלוק
־גיר״
םולבלעג
,, ןוא
דנאבראפ
ןופ
,ץעװײר־םלעכ
1962 . 160 .דז
רעדיל סאוו
רעד
רעטכיד
טאה
ןפאשעג
טניז
1951 ןוא סאוו
ןעלגיפש
פא יד
עשיגאלאעדיא
םיונש ןיא ןייז
גנאגוצ וצ
עלאסרעווינוא
ןוא
״איצאנ
עלאנ
.ןעמעלבארפ
ש ע ה ע
, ס ע ל
. ה י מ ר י
.רעדיל
,קראי־וינ
,געוונגייא
1963 . 188 .דז
עטייווצ
גנולמאז
רעדיל ןופ א
םענרעדאמ
רעטכיד
סאוו
טקינייאראפ
ןיא
ענייז
ןעגנופאש
עשידיי
ןוא
עלאסרעווינוא
.ןוויטאמ
H eshe les, Jeremiah.
Poems. New York, Eygnveg, 1963. 188
p.
Second collection by a modern poet whose work represents a synthesis
of Jewish and universal values.