Page 197 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

A b r a m o w i c z — A m e r i c a n Y i d d i s h B o o k s
191
ל י כ ט ש ט י י ן, .מ .ח יד
עיולב
.העש
,זיראפ
1962 . 62 זז,.
עוויטאטידעמ־שיפאזאליפ
.רעדיל
, ן י ו ו ע ל
. י .מ
עבירט
;ןעלמיה
רעדיל
ןוא
.םעמעאפ
,ןרובלעמ
.זעג
טעטימאק
םייב
סחנפ
ראהדלאג
,זײרק־ןעײל
1962 . 197 זז,.
רעדיל ףיוא
־ןברוח ןוא
ערעדנא
,ןוויטאמ
ןבירשעג
ןיא
ןסייוו
.זרעפ
, י ק ס ו ו א ד א ל א מ
, ע י ד א ק
. ד ע ר
רעדיל ןופ
ןברוח
.ה״שת־ש״ת
לת
,ביבא
גאלראפ
.י .ל
,ץרפ
1962 . 234 זז,.
עיגאלאטנא
םאוו
טמענ
ץירא
רעדיל ןופ
״םישודק״
ןוא יד״ םאוו
ןענייז
ןיא
עקנילבערט
טינ
,ךע וועג
טימ א
המדקה
ןגעוו
רעד
,גנוטכ ידךבר וח
ןופ רעד
.ןירעלעטשפיונוצ
M o l o d o v s k y , K a d y e ,
ed. Poems of the catastrophe, 1939-45. Tel Aviv, I. L.
Peretz, 1962. 234 p.
Anthology, including poems by authors who perished during the Nazi
holocaust, with an introductory essay by the editor.
י נ א מ
יל
. ב י
.ןטענאס
,זיראפ
יד
ענעדלאג
,עוואפ
1962 . 71 זז,.
עבאגסיוא־סוסקול
םוצ 10 ןט
טייצראי
ןופ
ןטמיראב
ןשידיי
.רעטכיד
M a n i L e y b .
Sonnets. Paris, Di Goldene Pave, 1962. 71
p .
Luxury edition published on the occasion of the 10th anniversary of the
poet's death.
--------
.
םיריש
.תודלבו
רעדיל
ןוא
.ןדאלאב
םגרית
:שידיימ
ןושמש
.רצלמ
לת
,ביבא
גאלראפ
.י .ל
,ץרפ
1963 . 363 זז,.
רעשידיי
לאניגירא
טקורדעג
לעלאראפ
טימ
רעשיערבעה
.גנוצעזרעביא
טימ א
המדקה ןופ
קיציא
:רעגנאמ
ינאמ״
בייל רעד
.״רעקיריל
--------- . Poems and ballads .Trans, into Hebrew by Shimshon Meltzer. Tel
Aviv, I. L. Peretz, 1963. 363 p.
The Yiddish original and Hebrew translation are preceded by an
essay: “Mani Leyb—the Lyricist” by Itzik Manger.
, ק ר א מ
נ א ט א ן
יבא(
.)ןויצ־ריבא
:טייקנביוהרעד
1.
;תוליצא
2.
־הליפת
:רעדיל
3.
.רעדיל־םיליהת
,הפיח
גאלראפ
,ילועשמב
1962 . 190 זז,.
רעדיל
ףיוא
עזעיגילער
ןוא
עשידיסח
.ןוויטאמ
ת ל י ג מ
. ץ נ י ו
האירקל
ליגרתב
לש ר״ד .ח
.קורמש
,םילשורי
הטלוקפה
יעדמל
,חורה
גוחה
תורפסל
,שידיי
.ג״כשת
בל,
.רעטעלב
עשידיי־טלא
עשיראטסיה
,עמעאפ
טריצודארפער
ןופ ןא
רעמאדרעטסמא
עבאגסיוא
ןופ
1648 .
, א ר י פ א ס
. ב ק ע י
:ןטעוליס
.רעדיל
,קראי־וינ
1963 . 84 זז,.
ןבעגעגסיורא״
ןופ א
עפורג
דניירפ
ןופ
רעטכיד
וצ ןייז 75
ןקיראי
גאטנריובעג
,,. ןיא ךוב
ןעייג
ץירא
עלעניגירא
,רעדיל
ןוא
ןעגנוצעזרעביא
ןופ
ואלעפגנאל
ןוא
טרעבאר
.טסארפ
, ן א מ ר א פ
ל ע ס נ ע
. א ר א ד
עניימ
:רעדיל
טעמדיוועג
םעד
ןקילייה
קנעדנא ןופ ,ןוז
סיאול
,לעסנע
ןריובעג
1916 ,
קעווא ןופ רעד
,טלעוו
1957 .
,סינעוו
,.פילאק
ןבעגעגסיורא
ךרוד א
,טעטימאק
1961 . 72 זז,.