Page 203 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

A
bram ow icz
— A
m er ican
Y
id d ish
B
o o k s
197
ם ו צ
ן ט ס ט ר ע ד נ ו ה
ג א ט נ ר י ו ב ע ג
ן ו פ
ן ב ו א ר
, ן י נ י י ר ב
.גנולמאז
,קראי־וינ
,גאלראפ־ףוקיא
1962 . 157 .דז
ביילקפא
ןעלקיטרא
ןופ
ןבואר
ןיגיירב
ןגעוו
ךיז ןוא
ענייז
,רעלטייצטימ
יוו ךיוא
ןעגנוצאשפא
ןגעוו
,םיא
טלעטשעגפיונוצ
ןופ
ןמחנ
.ליזיימ
צ ו ק ע ר מ א ן,
. ך ו ר ב
.תונורכז
1 רעט
.דנאב
,קראי־וינ
רעשידיא
־מעק
רעפ ןוא
דנאבראפ
,גאלראפ־רעכיב
1962 . 368 .דז
תונורכז
ןופ א
ןטנאקאב
ןשיטסינויצ־ילעופ
רעוט ןוא
,טסילאנרושז
רעכלעוו
זיא
ןריובעג
ןראוועג
ןיא
לטעטש
,ץינערוק
רענליוו
,עינרעבוג
ןוא טאה
טרעדנאוועגסיורא
ץיק
עקירעמא
ןיא ראי
1904 . רעד
רעטשרע
דנאב
טרעוו
טריפרעד
זיב םעד ראי 1911 .
Z u c k e r m a n , B o r u k h .
Memoirs:
v .
1. New York, Yidisher Kemfer and Farband,
1962. 368 p.
Memoirs of a journalist and active member of the Poale Zionist move-
ment who was born in a little town in Czarist Russia and emigrated to the
United States in 1904. The first volume covers his life until the year 1911.
, ן א מ ע נ י צ
. ב ק ע י
לימע
.אלאז
סאד
ןבעל ןופ א
רעביירש ןוא
רעפמעק
עשיפארגאיב(
.)גנולייצרעד
לת
,ביבא
,הרונמ
1962 . 579 .דז
ק א ז ד א ן, .ח .ש
ןשטנעמ
ןופ
טסייג
ןוא טומ
עשידנוב(
.)ןטלאטשעג
סאנעוב
,סערייא
,ךובדיי
1962 . 389 .דז
עשירארעטיל־שיפארגאיב
ןטערטראפ
ןופ 7
עשידנוב
:ןטייקכעלנעזרעפ
,קאווטיל
חנ
לאיתוקי(
,)יונטראפ
שינייב
,שטיוועלאכימ
המלש
־נעמ
,ןאסלעד
ףסוי
יקסניצשעל
,)רענרומכ(
,ןויבצ םייח בייל
.יקסנאנזאפ
K a z d a n , C h . S h .
People of spirit and courage: Bundist personalities. Buenos
Aires, Idbukh, 1962. 389 p.
Biographies of seven Bundist personalities, six of whom were active in
pre-war Poland, and one—Zivion (pseud, of Dr. B. Hofman) —in the
United States.
, ש ט י ו ו א ר
. ך ל מ סאד
ךוב־השעמ
ןופ ןיימ
.ןבעל ןופ יד
:ןראי
1893 ־
1908 .
סאנעוב
,סערייא
דנאבראפ־לארטנעצ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
־נעגרא
,עניט
1962 . 388 .דז
תונורכז
ןופ א
ןטנאקאב
ןשידיי
טעאפ ןוא
,טסיעסע
סאוו
טביירשאב
ןייז
טייהדניק
ןיא
לטעטש
םעדיר
,)אנמידאר(
.עיצילאג־חרזמ
R a v i t c h , M e l e k h .
The story-book of my life: the years 1893-1908. Buenos
Aires, Central Association of Polish Jews in Argentina, 1962. 388 p.
Memoirs of a Yiddish poet and essayist, born and reared in the little
town Radymno, Eastern Galicia.
ב ק ע י
, ר ע פ י י ש
רעטרירטסוליא
ךובלמאז
וצ ןייז
ןטסקיצנאװצךוא־ףניפ
.טייצראי
,קראי־וינ
רעשידיי
,דנאבראפ־קיזומ
1962 . 190 .דז
ןגעוו
א
ןשידיי
,ראטיזאפמאק
רעכלעוו
זיא
ןעוועג
ןדנובראפ
טימ םעד
קראיױינ״
טײהײרפ
גנאזעג
.ךייאראפ