Page 207 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

A
b ram ow icz
— A
m er ican
Y
id d i sh
B
o o k s
201
ס ק נ פ
ה ר ו ב י ע ש א ו ו; םוצ 20 ןטס
גאטראי
ךאנ םעד
ןעמאזיורג
ןברוח
ןופ
רעזדנוא
רענעזעוועג
.םייה
:טריגאדער
ךורב
.יקסנילפאק
לת
,ביבא
ןוגרא
יאצוי
וואשעיבורה
ןיא
,לארשי
ןוא יד
עטקינייאראפ
...ןטאטש
.ב״כשת
811 , 18 .דז
ןגעוו
רעד
רעשידיי
הליהק ןיא
,וואשעיבורה
רענילבול
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
ס ק נ פ
. ו ו ע ש ט א כ א ס
:ןראטקאדער
.א .ש
,ןייטש
לאירבג
ןאמסייוו
. . .
,םילשורי
ןוגרא
וועשטאכאס
ןיא
,לארשי
ייב רעד
גנוקילייטאבטימ
ןופ
ןטקינייאראפ
רעוועשטאכאס
טעטימאק־ףילער
ןיא
,עקירעמא
1962 .
843 .דז
ןגעוו
רעד
רעשידיי
הליהק ןיא
,וועשטאכאס
רעוועשראוו
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
ס ק נ פ
. ם י נ א ל ס
לת
,ביבא
ןוגרא
ילוע
םינולס
,לארשיב
1962 . 2 בב,.
ןגעוו
רעשידיי
הליהק ןיא
,םינאלס
רעקדורגאוואנ
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
ס ק נ פ
ק צ ו ל ס
ן ו א
ר י א
. ה ב י ב ס
ןבעגעגסיורא
ןכרוד
רוכזי
ךוב
טעטימאק
ןיא
קראי־וינ
ןוא לת
.ביבא
:טריגאדער
םוחנ
,שטיניכ
ןושמש
.ינמחנ
,קרוי־וינ
לת
,ביבא
תאצוה דעו
,רפסה
1962 . 540 , 30 .דז
ןגעוו
רעד
רעשידיי
הליהק ןיא
,קצולס
עקילאמא
רעקסנימ
,עינרעבוג
.דנאלסור
, י ק ס נ י מ ע ל ע צ
. ב ק ע י
ןטימ
םענעטינשראפ
:קלאפ
א
רעירוק
ןופ
דנוב
טלייצרעד
ןגעוו
ןשידיי
ןברוח ןוא
דנאטשרעדיוו
רעטנוא יד
עשטייד
.סיצאנ
טיירגעגוצ
םוצ
:קורד
םהרבא
ןאמלוש ןוא .י .ש
.ץרעה
,קראי־וינ
רעזדנוא
,טייצ
1963 . 350 .דז
תונורכז
סאוו
ןעמענ
םורא א
ןטיירב
ןשיפארגאעג
:חטש
סאטעג
ןופ
ענעדיישראפ
טעטש ןיא
,ןליופ
סעפורג־רענאזיטראפ
ןיא יד
,רעדלעוו
ןוא םוצ ףוס םעד
רעציוושיוא
.רעגאל־עיצארטנעצנאק
C e l e m e n s k i , J a c o b .
With
m y
people in its nightmare of destruction. New
York, Unzer Tsayt, 1963. 350 p.
Memoirs of a courier of the underground Bund organization in Nazi
occupied Poland.
ת ל י ה ק
ר ו ה א ט י ן
: ה ב י ב ס ה ו
ריע
הייחב
.הנוילכבו
לת
,ביבא
ןוגרא
יאצוי
ןיטאהור
,לארשיב
1962 . 362 , 62 .דז
ןגעוו
רעד
רעשידיי
הליהק ןיא
לטעטש
,ןיטאהאר
רעוואוואלסינאטס
,טפאשדאוועיאוו
.ןליופ
ת ל ה ק
ש ר נ ס ק
; ה ב י ב ס ה ו
רפס
.ןורכז
,םילשורי
.א״כשת 518 , 70 .דז
ןגעוו
יד
ךעלטעטש
קסנערש ןוא
,וואנאזדאר
רעוועשראוו
־דאוועיאוו
,טפאש
.ןליופ
טריטקאדער
ךרוד ףסוי
ןומיר
.)טנרג(