Page 209 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

A
b ram ow icz
— A
m er ican
Y
id d i sh
B
o o k s
2 0 3
נ א ו ו י ק, .פ
רענאקירעמא
ןדיא ןוא יד לאר ןופ רעד
רעשידיא
;עסערפ
רעד
טפשמךאמכײא
ןוא רעד
ףמאק
ןגעג
:םזיטימעסיטנא
יד
גנוטיידאב
ןופ
רעשידיא
?טייקינייא
ןגעוו
םזינויצ ןוא
.עיצאלימיסא
,קראי־וינ
־ןגראמ
,טייהיירפ
1962 . 52 .דז
רעכעלרעי
טכיראב
ןגעוו
בצמ ןופ
רענאקירעמא
ןדיי ןופ םעד
־קאדער
ראט ןופ
.״טײהײרפךגראמ״
, י ק ס ר א ל א ט ס
, ל א ר ש י
. ד ע ר
תורדתסה
ןוא
.הנידמ
,קראי־וינ
־אל
רענאקירעמאךײט
טנעמאטראפעד
ראפ רעד
,תורדתסה
1962 . 71 .דז
-----------
.
לארשי
,ךובלמאז
טעמדיוועג
13 ראי
תנידמ
לארשי
ןוא 40 ראי
.תורדתסה
,קראי־וינ
רענאקירעמא־ןײטאל
טנעמאטראפעד
ןופ
תורדתסה
,ןייפמאק
1961 . 200 .דז
ןגעוו
רעד
תורדתסה
ןוא יד
ןטייקיטעט
ןופ רעד
ןייפמאק־תורדתסה
ןיא
יד
רענאקירעמאךײטאל
.רעדנעל
שרדמ
MIDRASH
ש ר ד מ
: ה ב ר
,רתסא
.תור
םוגרת
,שידיי
ייוניש
,תואחסונ
ןעגנורעלקרעד
ןוא
ריפניירא
ןופ
ןושמש
.יקסנוד
,לאערטנאמ
ןבעגעגסיורא
ןופ .ש
יקסנוד
שרדמ
,דנאפ טימ רעד
ףליהטימ
םענופ
רעדאנאק
ןשידיי
,סערגנאק
1962 .
223 , 167 .דז
רעד
רעשיאערבעה
טסקעט זיא
ןבעגעגנא
לעלאראפ
טימ רעד
רעשידיי
.גנוצעזרעביא
םוצ ףוס
ןעייג יד
.תורעה
עטכישעג־רוטארעטיל
ןוא
.עיפארגאילכיכ
.ןכאנאמלא
ןעייפע
LITERARY HISTORY AND BIBLIOGRAPHY.
ALMANACS. ESSAYS
ך א נ א מ ל א
ן ו פ י ד
ע ש י ד י י
ר ע ב י י ר ש
ן י א
. ל א ר ש י
־ער
טריגאד
ןופ א
.עיגעלאק
לת
,ביבא
ןייאראפ
ןופ
עשידיי
רעביירש ןיא
,לארשי
1962 . 376 .דז
גנולמאז
,ןעייסע
,ןעגנולייצרעד
רעדיל ןוא
סעיצארטסוליא
סאוו
טלגיפש
פא סאד
עלעוטקעלעטניא
ןוא
עשירעלטסניק
ןבעל ןופ םעד
ראטקעס־שידיי
ןיא
.לארשי
Almanac of Yiddish writers in Israel. Edited by a committee. Tel Aviv, Associa-
tion of Yiddish Writers in Israel, 1962. 376 p.
Collection of essays, short stories, poems and illustrations, reflecting the
intellectual and artistic life of the Yiddish sector in Israel.
, ר ע ג ר ע ב
. י ל י ל
ןעייסע ןוא
.ןציקש
,עשראוו
שידיי
,ךוב
1962 . 296 .דז
ביילקפא
ןעייסע
ןגעוו
רעשידיי
ןוא
רעניימעגלא
,רוטארעטיל
ןוא ־יב
,סעיזנעצער־רעכ
רעירפ
טקורדעג
ןיא
עשידאירעפ
.סעבאגסיוא