Page 213 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

2 0 7
A
bram ow icz
— A
m er ican
Y
id d i sh
B
o o k s
לדש ןדא
.גנדיצרעד
םעבאגםױא
דאפ
רעדניק
PEDAGOGIC LITERATURE. JUVENILES
א ר ב ע ט ע ר
, ג נ י ר
.עיפלעדאליפ
.י .ל
.ןלוש־ץרפ
רעזדנוא
ךובראי
־ניק(
.)גניר־רעד
42 עטס
עבאגסיוא
ןופ יד
רעיפלעדאליפ
.י .ל
רעטעברא־ץרפ
גניר
,ןלוש
טעמדיוועג
םעד 100
ןקיראי
גאטנריובעג
ןופ
סיראמ
־נעזאר
.דלעפ
,עיפלעדאליפ
,יימ
1962 . 99 זז,.
א ל י צ ק י, .מ
עכעליירפ
.געט
טרירטסוליא
ןופ
.הזיא
,קראי־וינ
־םגנודליב
טעטימאק
ןופ
רעטעברא
,גניר
1962 . 119 זז,.
רעדיל ראפ
,רעדניק
טימ א
המדקה ןופ
ןמלז
.ןיקיורפעי
O l i t s k y ,
M. Happy days. Illustrated by Isa. New York, Education Department
of the Workmen’s Circle, 1962. 119 p.
Poems for children.
ד ע ו
ך ו נ י ח ה
י ז כ ר מ ה
. ה נ י ט נ ג ר א ב
ןעגנוזייוונא
ראפ
.תוננג
־וב
םאנע
,םערייא
1962 .
ןטפעה 3 ןוא 4.
ןגעוו
עלאר ןופ
ךעלהשעמ־רעדניק
ןיא
רעראטנעמעלע
.גנויצרעד
-----------
.
הנשה
הבוט
.ובתכת
:טלעטשעגנעמאזוצ
הרש
־ארעטסוש־רעשיפ
.שטיוו
סאנעוב
,סערייא
1962 . 48 .דז
גנולמאז
ןלאירעטאמ
ראפ
רענטרעג־רעדניק
ןיא
שידיי
ןוא
,שיערבעה
טימ
.ןטאנ
נ א ס ק א ו ו י ץ, . י ןיימ
:קלאפ
עטכישעג
ראפ רעד
.לוש־ראטנעמעלע
1 רעט
.לייט
,קראי־וינ
גנולייטפא־סגנודליב
ןופ .א ,.ר
1962 . 167 זז,.
טריפרעד
זיב יד
ןטייצ ןופ
ארזע ןוא
.הימחנ
N o s k o w i t z ,
J. My people: history for the elementary grades:
v .
1. New York,
Educational Department of the Workmen’s Circle, 1962. 167 p.
Text book covering Jewish history from the earliest times to the period
of Ezra and Nehemiah.
ע י י נ
ע ש י ד י י
ל וש .י .ל
.ץרפ
.עקיסקעמ
ךובראי
13.
,עקיסקעמ
־קא
,רעבאט
1962 . 78, 60 זז,.
,רעב
1962 . 79, 60 זז,.
, ם י נ פ י ק
. ק י צ י א
סקעז
.לפע ־— יד
עגולק
.ןעניב
,עשראוו
שידיי
,ךוב
1962 . 25 זז,.
רעדילרעדניק
ןופ א
ןטנאקאב
ןשידיי־שיטעוואס
.רעביירש
ר י י ז ע ן, .א רעד
.םיוב — יד
.קירבאפ
טרירטסוליא
ןופ
דלאנרא
.ןיקלעב
,עקיסקעמ
דנאבראפ־רעטומ
ייב רעד
רעיינ
רעשידיי
לוש .י .ל
,ץרפ
1962 .
38 .דז
, ק ו י א פ ־ ר ע ק י ט ש
. ע ש א מ
רעד
.םיוברעביוצ
ךעלהשעמ
ןוא
.רעדיל
סאנעוב
,םערייא
1961 . 174 זז,.
רעדיל ןוא
עזארפ ראפ
.רעדניק