Page 33 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

M a l a c h i — Y i d d i s h T r a n s l a t i o n s o f B i b l e
27
ע ב א ג
ן ופ
ם ע ד
ן ק י ז א ד
ש מ ו ח ז י א
ם י ת א ן י א
, ל ז א ב
ן י א
ג ״ מ ש (
1583 ,)
ן וא ן א
ם ע ד
ם ר ב ח מ
. ן ע מ א נ
ן פ י ו א
ט א ל ב ־ ר ע ש
ז י א
ן ב ע ג ע ג נ א
ז א ע מ
ט א ה ן י א
ע ק י נ י י א
ר ע צ ע ל פ
ן ב ע ג ע ג ו צ
. ת ו פ ס ו ה
ך י ו א
ר ע ד
ר יש ז י א ט י נ
, ן ז א ל ע ג ס י ו א
ר ע ב א
ט א ט ש נ א
ן יש ״ ף כ
" ר א י
ט ײ ט ש
ן י א ״
ן יש
ג ״ מ
" ר א י
ן ו א א
: ב א ג ו צ
ל ײ װ ״
ר ע ד ל יװ י ד
ם י מ כ ח
ן ב א ה
ט ג א ז ע ג
ל כ
ר מ ו א ה
ר ב ד
ם ש ב
ו ר מ ו א
א י ב מ
ה ל ו א ג
ם ל וע ל
. . .
ם ו ר א ד
ן ב א ה
ר י מ
ם ע ד
ן ט ש ר ע
ר ב ח מ
ן י י ז
ה מ ד ק ה
ן ו א
ה ר י ש
ן ז א ל
. " ן ב י י ל ב
ט נ א ס ע ר ע ט נ י א
ז י א י ד
ת ו ל צ נ ת ה
ן ופ
, ר ע ב ע ג ס י ו ר א
ם א ו ו ר א פ
ר ע
ט נ א מ ר ע ד
ט י נ
ם ע ד
ם ר ב ח מ
. ן ע מ א נ
ז י א 'ם
לי_יוו
ר ע
ט א ה י ד
ת ו ר ט פ ה ״
, ט ר ע ס ע ב ע ג ס י ו א
ך י ו א ן ופ
ע ר ע ד נ א
. " ת ו ק ת ע ה
ן ו א
ך א נ
א
ם ע ט —
לד נוו
ס א ד
ן ק ו ר ד
ט ס א ק
!רע ייט
ם ש ע ר ב
ג נ ו צ ע ז ר ע ב י א
ז י א ן י א
1603
ם י ת א
ם ע ד
ן ט י ר ד
ל א מ
ך ר ו ד
ם ע נ י י א
ב ק ע י
ט ע י ל י ו ב
ן י א
. ל ז א ב
י ד
ג נ ו צ ע ז ר ע ב י א
ט א ה
ך י ו א
ט נ י ד ע ג
י ו ו א
ר ע ט ס ו מ
ז א
ם א ד
ן צ ע ז ר ע ב י א
ם ע ד
ש מ ו ח
ט ד נ י ב
ך י ז
ט י מ
־ ם י וא
ן ע ג נ ו ש ט י י ט
ן ו פ ש ר ״י ן ו א
ן ט י ט
ן ט כ ע ל פ נ י ת א
ם י ש ר ד מ
ן ו א
. ת ו ד ג א
ר ע נ י י א
ן ו פ י ד
ם א ו ו
ן ע נ י י ז
ק ע װ א
שןיוא
ם ע ד
ך ר ד ז י א
ן ע ו ו ע ג
׳ ר
ק ח צ י
ר ב
ן וש מ ש
, ן ה כ ה
ם ע ד
ל " ר ה מ
ם ג א ר פ מ
ן א
ם ע ד י י א
ן ו א
ן י י ל א א
ר ע ם י ו ר ג
ן ו א ג
ן ו א א ב ר ן י א
ע נ ע ד י י ש ר א פ
. ת ו ל י ה ק
ןי_יז
ג נ ו צ ע ז ר ע ב י א
ז י א ן י א
1608
ט ק ו ר ד ע ג
ן י א
. ג א ר פ
י י ו ו צ ר א י
ר ע ט ע פ ש
ז י א ן י א
ג א ר פ
ם י ת א
א
ע ט י י ו ו צ
ע ט ר ע ס ע ב ר א פ
. ע ב א ג ס י ו א
ן י א
1691
ט א ה
ם ע ד
ס ר ב ח מ
ן א
, ל ק י נ י י א
ס א ו ו
ט א ה
ן ס י י ה ע ג
ן פ י ו א
ם נ ד י י ז
, ן ע מ א נ
ק ח צ י
ר ב
, ן וש מ ש
ן ב ע ג ע ג ם י ו ר א
א
ע ט י ר ד
, ע ב א ג ס י ו א
ט ק ו ר ד ע ג
ן י א
, ן י_ ימ ־ ט ר ופ ק נא ר פ
ר ע ב א
ר א נ
ןףיוא
ת י ש א ר ב
ן וא
, ת ו מ ש ן ו א
ך י ו א
ט י מ א ך ס
ם י י ו נ יש
ם א ו ו
ן ב א ה
ם ע ד
ט ר ע ו ו
ן ופ
ר פ ס
ק ר א ט ש
. ט ר ע נ ע ל ק ר א פ
רעד
הניאצ״
"הניארו
ר ע ד
ר ע ט ס ר ע ל ו פ א פ
ן וא
ר ע ט ם ק י ט כ י װ
ר פ ס ן ו פ ן א
ר ע ד נ א
ן י מ
ז י א
ר ע ד
ה נ י א צ ״
, " ה נ י א ר ו
ן פ א ש ע ג
ןום5
ן ט נ צ כ ע ז
ר ע ד א
ב י י ה נ א
ן ט צ ע ב י ז
ט ר ע ד נ ו ה ר א י
ן ופ ׳ר
ב ק ע י
ר ב
ק ח צ י
, י ז נ כ ש א
ן ר י ו ב ע ג
ך ר ע ב ן י א
1550 ,
ן י א
, ו ו ע נ א י
. ןל י ו פ
ר ע
ט א ה ן י א
ןי_יז
ט נג וי•
ן י וש
ט מ ש ע ג
ר א פ א
ן ס י ו ר ג
ם כ ח ־ ד י מ ל ת
ן ו א
ן ש י נ ב ר
, ט ע ט י ר א ט י ו א
י ו ז א ז א ע מ
ט א ה
ם י א
ט ר י ל ו ט י ט
ן ט י מ
ל ט י ט
. ן ו א ג
ר ע
ט א ה
ר ע ב א ן י י ז
ש ןוראב
ן ע ז ע ג
ט י נ
ן י א
ן ב י י ר ש
ה ר ו ת ־ י ש ו ד י ח
ר א פ
, ם י ד מ ו ל
ר א נ
ן י א
ן ג ר א ז
ר א פ
ר ע ד
ר ע ש י ד ו י
י ת פ
ן וא ן י א
ן ב ע ג
ר י א
ע ק י ט ם י י ג
.זי_יפש
ט א ה ר ע ן י א
ש י ד י י
ן ב י ר ש ע ג
ע כ ע ל ט ע
, ם י ר פ ס
ס א ו ו
ר ע ד
ר ע ט ס ב ו ש ח
ז י א
ר ע ד
ה נ י א צ ״
" ה נ י א ר ו
ף י ו א
ש מ ו ח
ן ו א
. ת ו ר ט פ ה
ר ע
ט א ה
ם ע ד
ש מ ו ח
, ט ע ב ר א א ב
־ ע ג ר ע ב י א
ט מ ע ר ו פ
ן ו א
ן צ ל א מ ש ע ג פ י ו נ ו צ
ט י מ
ע ק י ד ר ע ט ע פ ש
ת ו י ש ע מ
ן ו א
, ת ו ד ג א