Page 72 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

ם י ר פ א
: י ק צ י ס י ל
ר ר וש מ ה
ך נ ח מ ה ו
885 —A962 ג
תאמ
ק ח צ י
ג א ל ש ר ב ל י ז
הב יץ ן
הרתיי
התיה
תעדונ
יקציםילל
להקמ
םירבעה
.הקירמאב
״ ״
ותויהמ
קחורמ
קרוי־וינמ
אל
עמשנ
אלו
הארנ
לע ידי
ינומה םע
םיתעל
.תובורק
ולוק אב
םהילא
בתכב
הוולתנו
םהילא
בתכמכ
ןבמ
.החפשמ
רתיב
:קויד
שארמ
החפשמ
וא
תוחפל
דחאמ
.הידבכנמ
יכ
בשחנ
קדצב
םרבדל
לש
םירגהמה
םיידוהיה
חרזממ
הפוריא
תוצראב
.תירבה
םתומכ
לבס
תולבס
תולגתסה
ןה
הניחבמ
תירמח ןה
הניחבמ
.תינחור
הברה
םינש
ורבע
וילע
ןוטסובב
,קרוי-וינבו
ןרובואב
קימאבו
רובראה
,הדאנאקבש
ולאפובב
יקוולימבו
דע
אצמש — ־מ 1918 דע
םוי
ותומ —
םוקמ עבק
תסנרפו
הארוה
ךותמ
םוצמצ
.סנאילרוא־וינב
ךשמבו
לכ וייח אשנ
ובוחב
יעוריא
תודלי
,םירוענו
ועריאש ול
קסנימב
.קצולסבו
הימוטוכידב
תינייפוא
לש
רגהמ
קפרתה
לע
הרייעה
לעו
,היתולוגס
לע
רדחה לעו
,הבישיה
לע
ינועה לעו
ןוגיה
רבעמש םיל
ףטעו
םתוא
תרדאב
לש
:השודק
לע יבל לעא
ךרכז
אוהו
יוד
,ילע ,יוד
יתיוא בוש
תבשל
ךב ךות להק
ינומא
,ימע
םיש
ימעפ םע
םהימעפ
ומב
ךרדמ
תוחרא
,םמת
תובש םמע
ךיתותבש גחו
םתא
ךידעומ
תאש
הלפת
םתדעב
ךותב
ךתלפת־יתב
ןינרהו
לוק
הרותב
דחי־ןרב
םע
יערמ
הלובזב
ךב —
יתנפ
ידומעו
,יתרמגו
םיתשטנ
,וב יל
וארקי
לוקב
הממד הקד
יכ
ופסכנ
יבושל —
הניזאא תא דה
,םלוק
תימהב
ויאכנ
,המהי
ומהו
ומל יעמ
,ישפנו
,הלוג
,חרוס הכב
הכבת
.םירתסמב
ךדיאמ
אסיג
הנית
ותורז
םלועב
שדחה
לספו
.ותוינוליח
־וטבאב
היפרגואיב
ולש ״ א ל ה ת ו ל ד ו ת א ד ם "
ביטיה
ליבקהל
ייח
קצולס
םיידוהיה
ייחו
ןוטסוב
םיידוהיה
הפוסב לש
האמה
:הרבעש
ןהיתשב
6 6