Page 73 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

6 7
S1LBERSCHLAG----
E. E.
L1SITZKY
ונבנ יתב
,תויסנב
ןהיתשב
ודמל
םידוהי
תוינשמ רחא
תליפת
,תירחש
ןיע
בקעי
ןיב
החנמ
.בירעמל
רתי לע :ןכ
ןוטסובב
התהתשה
םיתעל
תצובק
םידוהי
רחא
בירעמ
הקמעתהו
?ןדב
.ארמג
:ןכיפלעפאו
קצולסב
ויה
ידמול
הרות
ירמושו
תווצמ —בור
םבור לש
,םידוהיה
ןוטסובב
םילטב
.םיששב
תותבשב
םידעומבו
טלב
לדבהה
רתיב :זוע
קצולס
התיה
הנירקמ
הריוא לש ,גח ךא
םיטעומ״
ןוטסובב
וידבכמ לש םוי
הז
םוחתו
ומחתש ול
הכותב
ףקומ
ףקיה
ינוליח
."בחר ןמ
הימוטוכידה
וזה
ושפנבש לש
רגהמ
יסופיט לע ףס
האמה
םירשעה
הנוזינ
ותריצי
לש
.יקציסיל
קר
שילשב
ןורחאה לש וייח
עיגה
הוולשל
,תישפנ
היהש
הב
ןיעמ
יוחיא
.םיערק קר וב הטנ
ומצעמ
תרישמו
ומצע
עקישו
וחוכ
רצויה
הרישב לע
תלוזה —
סופאב לע עקר
יביטימירפ
תוצראב
תירבה
םשב
ת ו ר ו ד מ ״
" ת ו כ ע ו ד
רפסבו
שדקומ
םלועל
םישוכה
םשב
י ל ה א ב ״
.״ ש ו כ
וליפא
היפרגואיבוטבאה
,הזורפב
הבתכנש ףא
איה
שילשב
וייח
,ןורחאה
הנניא אלא
ןמיס
,ךכל
הטנש
ומצעמ
הדימב
לוכיש
ףיקשהל
לע
.ומצע ןיאו
הז
הרקמ
הלאש םה
תשולש
םירפסה
םינייוצמה
רתויב
ובתכנש לע ידי
.יקציסיל
ינשב
םיקיפא
םיליבקמ
המרז
:ותריצי
הרישב
תירבע
ךוניחבו
.ירבע
םהינשב
הרפה תא
םלועה
.יאקירמאה
ותדובע
תיגוגדפה
ת יבב
רפס
ירבע
סנאילרוא־וינבש
הדימעה
םידימלת
הברה - י
םהיניבו
םיגיהנמ
תודהיל
.הקירמא
אל לפט היה
לעפמ
הארוהה
ויניעב אלא
רקיע
רקיעמ
.ותריש
בטיה עדי
וכרע לע ףא
ודמעמ
לפשה
תוצראב
:תירבה
דמלמ ינא
,הקירמאב
הב ול םש
הרומ
,ארקי
דמלמ
ידליל
ןורשי
תא
תרות
לארשי
.ץראב
אל בוט
רחסמ ףסכ הב
הרחס ינמו
םינינפ אל
,הרקי
לשמכ הז
םכחה
םדאב —
הלכר איה
הלולד
,הלקנו
ינומכ
לכורכ הב
,לכרא
קפדתא לע
תותלד
,תובבלו
הזירכא לע
הביט
חבשמה
ינזאב
תוחוקל
,רחשא
רבדמ
ההובג
ההובג
תונתל תא
תרקי
התלגס —
רבדמ דע םא רחנ
,ינורג
דע
קריא םד יבל
ירבדב
לדשל
תוחוקל
רחשא
התונקל
,ידימ
םלואו
אל
םיבר
םיצפוקה
הילע . . .
הז
ןווינה
,ינחורה
ברש
,סנרפו
םע-יבוט
,םע־יטושפו
םיגיהנמ
םיגהנומו
םיבייח ,וב אצמ
ויוטיב
ןמאנה
רתויב
המיאופב
לאקזחי״
"קזח
רפסבש
םדא״ לע
."תומדא
הב
וזרחנ
םיזורח
םישק לע ייח
תודמלמ
םינתונה