Page 74 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
6 8
. . . . בק לש
הסנרפ
העשתו
לש
השוב
המלכו
ןוגיו
החנאו
. . .
םג
ןימינב
םוחנ
רניקליס
םג
ןועמש
גרובצניג
ולפטנ
ךוניחל
םידלי
,םהירישב
םלואו
םה
ורשק
םירתכ
.דימלתל
יקציסיל
ןתנ
ונתורפסל
סופיט
ילאידיא
לש
הרומ
ריעצ ןב״
,״ימע
רתיווש לע םייח לש עפש
,תונוונחב
עבש
ירורמת
םיאבג
םיסנרפו
דמעו
לע ונכ ידכ
ץלחל
תומשנ
תוקונית
לארשי
ובשנש
,ם״וכעל
תגגשב
םירוה
םירומו
. . .
םזילאידיאב
יח
םזילאידיאבו
תמ ןב״
:"ימע
תמחלמב
םלועה
הנושארה
בדנתה
דודגל
ירבעה לפנו
.הכרעמב
יקציסיל
אל היה
ץולח
יצולחמ
.אבצ
םלוא ןיא
קופקפ
,רבדב יכ
ורשבמ הזח
תויצולח
:הארוהב
תויצולח,,
— יהוז
התוהמ לש
הארוה
תירבע
הקירמאב
תויצולח
ןיעמ וז
ץראבש
,לארשי
אלא
איהש
.ףרועב
יתלביק
ילע
תויצולח
וז
התוא
הילבחו
םייופצה
."יל
ותריש לש
יקציסיל
הנינרה
השולשכ
תורוד לע
תמדא
.הקירמא
ףוסבו
וייח הכז המל אלש וכז
ירפוס
הקירמא
:םיירבעה
הרכהל
אתרופ
תנידמב
.לארשי
תמאה
הנתינ
:רמאהל
ותריש
תירילה — ןמל
וריש
ןושארה
עיפוהש
"ררועמה״ב
לש
רנרב דעו
ןורחא
וריש
"ראדה״ב
— אל
העפש
.תוירוקמ
תורוצ
תושדח אל
,הרצ
םינכת
םישדח אל
,הנכית
ןושל
השדה אל
.התליג
:הברדא
תוטלוב
הב
תועפשה
הלכשהה
תורפסהו
תינמואלה
השריש
:המוקמ ג״לי
,קילאיבו
רואינש
ינועמשו
םישטשטמ
ודוחי
יבורב
.ויזורח
רסוח
תוירוקמ
אל היה םגפ
ותריש
טלובה
.רתויב
םג
התומכ
התחד תא
ארוקה
שיגרה
הליהבהו
תא
ארוקה
:ליגרה
ירהש
יקציסיל
זרח
רתוי
םיזורח לכמ
ררושמ
ירבע
ונמזב — םג
ירואמ יבצ
גרבנירג
םיסבנה־בר
.םיירישה
לע ןכ
םיארקנ
םיבר
וירישמ
םינומיאב
תורוצב
:ריש
םיטלואירטב
,תודלבבו
תוילידיאב
.תוטנוסבו
ותפיאש
הלדג
:ותלבימ
ורפס
ינסירכה
ילותפנ״
"םיהלא
וניא אלא
לפרע
םינפל
.לפרעמ םוש
רקבמ אל רדח לא
וכות יפל
.העש
ץמוקו
םיארוק
דבלב
זעונ
שפשפל
רפסב ןב שמח
תואמ
ידומע
.הריש
רשפא
לישמהל
וילע
ינש
ויזורח
:וכותמ
ןיעו אל
חלפת יבע
רוחש דאה
ץצוחה
.דנכ