Page 75 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

6 9
S1LBERSCHLAG----
E. E.
L1SITZKY
ץמאמ
יריש בר
עקשוה
ילותפנ״ב
:"םיהלא
םיזורח םיפי
תורשעל
םירזופמ
לכב
יבחר
.רפסה
םלואו
הקנחנ
ת ב
רישה
תחת
ןעטמה
יתדה ןמל
וייוליג
םימימתה
תויומדב
תויגולותימה
דעו
וייוליג
םיינמכחה
תודהיב
,תורצנבו
םאלסיאב
.םזידובבו
אלו
קפתסה
יקציסיל
היגולותימב
תדבו
ןמ
ןכומה אלא אב
שדחל
תויומד
:ולשמ ןה
תויומד
היינב
ה יש ר ש
ה י ד מ ת ו
ם י ד מ ת ו
ןה
תויומד
הריתס
ה יד מ ש
ו ש מ ד י ם ו ז ה מ א ל. ומכ ןכ
סינכה
ךותל
לפרעה
יגולותימה
םירוצי
םיינווי
שובלב
:ירבע
לאירהנ
.לאירהו
יפלעפאו
ומוקמש לש
ןוזחה
יטמרדה
ילותפנ״
״םיהלא — ןיא ,ףוס
ונמזו
,חצנ
בליש וב
יקרפ
םייח לש
יתש
תויומד
תוישממ
תוילמסו
דחאכ
הפוסב
לש
תמחלמ
םלועה
:הנושארה
דוד
.םירמו
םלואו
לע
ןתועמשמ
ןתועמשמ־אל
ופאה ­
תיטפילק
תיגולוטכסאהו
אל דמע אל
רבחמה אל
.וירקבמ
ןיא ,הז יכ
ןוזח
יטסימ־יטמרד
אל םלה
ונורשכ
לש
.יקציסיל
םג
אבשכ
שיבלהל
תא
האושה
ישובל ריש לחנ
.ןולשכ
השמח
תוזחמ הזח לע
הידיגארטה
הלודגה
ייחב
ונמע
םסינכהו
רפסל
ימיב״
האוש
"האושמו
ףוסב
.וימי
םלואו
תוזחמ ולא
תוזחמ
םיימלג
.םה
ל"רהמו
,ודובכב
עבשוהש
ורבקמ לע ידי
,יקציסיל
אל חפנ םהב חור
.םייח
יקציסיל
אב לע
ונוקית
סופאב
ייחמ
םינאידניא
תורודמ״ב
."תוכעוד
םנמא
ומדק ול
םוחתב
הז םג
רניקליס
ורפסב
לומ״ להא
,"הרומת
םג
תרפא
ורפסב
םימוגיו״
."םיקתוש
בורקו
סופאה לש
יקציסיל
םהירפסל
לש
רניקליס
תרפאו
,אשונב
ירואיתב
,ףונ
הביחב
םיגהנמל
.םימודקה
רתי
לע :ןכ
לקשמה
,יאיכורטה
קציש
זכותל
ולפגנול
תא
תריש
,"התואיה״
שמיש םג תא
יקציסיל
תורודמ״ב
.״תוכעוד
עפש
תודגא לע
יטבש
םינאידניא
אצמנ
ול
רולקלופב
ה­
יאקירמא
.רישעה
לקשמבו
יוול
ירופיסבו
השעמ
םייוצמ רצי
סופא
לע עקר םייח
.םייביטימירפ
ןכיפלעפא
ןיא
ףוקזל לע
ותונג לש
יקציסיל
ויתויוול
.תוברה
ילודג
םינמאה
ושע ןכ
התישארמל
לש
תורפסה
תימלועה
דעו
ונימי
— ןמל
סוליכסיא
דעו
סמי'י
.סיו׳י
רקיע
ונכת לש
רפסה
תורודמ״
:"תוכעוד
םיטבש
םיבירי
ינב
סרפה ינבו
ןופיפשה
ודחאתנש
ןגהל לע
םתלחנ
ינפמ
םינבלה
ולחנו
.הסובת
םלואו
הווטמב
םימדה
הווטנ
םות
הנומא
בגשו
.הבהא
רשפא
ותריציש
הבוטה
רתויב לש
יקציסיל
איה
ילהאב״
."שוכ
תורודמ״בכ
"תוכעוד
ודבוע ןאכ
תודגא םע
ירישו
,םע
תושרד
.תוחידבו
םלואו
עגמ וניב ןיבו
םלוע
םישוכה
ריעב
וירוגמ
סנאילרוא־וינ
אוה
טילשהש
הילע
תויעצמא־יתלב
קמועו
לש
.תולכתסה
םיתעל
ןתנ הב
יקציסיל
םוגרת לש ריש
ילאוטיריפס
אלפב
:ומות