Page 88 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

האמ ה נש
ת ו נ ו ת ע ל
ת י ל א ר ש י צ ר א ה
תאמ . ג
ס ר ק ל
רבוע•™•
ונלצא התע דיל דחא
םינכודה
תריכמל
םינותע
אצומו
וינפל
I I
השמחכ
רשע
םינותע
םיימוי
,תירבעב
תוברל
תורשע
תורשע
לש
יבתכ תע
ילעב
תופיצר
הנוש לש
העפוה
לחה(
םינועובשמ
דע
)םינותנש ףאו
האור
רחבמ
רישע הז
וינפל
העפותכ
תיעבט
,רתויב
יאדו
האתשי
,עומשל
לכש
רשועה הזה אוה ןב ליג
ריעצ
רתויב
ןפואב
יסחי — ךא ןב האמ
.הנש
תומוא
םלועה שי ןהל רבע ןב
תואמ
םינשב
לש
תרוסמ
תאצוהב
םינותע
וליאו
,ונלצא
תנידמב
לארשי
ץראבו
,לארשי
הלחה
תישארה
ךא
ינפל האמ
.הנש
ץרא
לארשי
הרחיא
עבשב
םינש
תישארב
וז לש
תעפוה
תונותעה
תירבעה
יבגל
.הלוגה
,"דיגמה״
ןותעה
ןושארה
לחה אצוי
ריעב קיל
־ב 1856
וירחאו
ולחה ץוצל
םינותע לכב
זכרמ
ידוהי
:בשחנ
"רשבמה״
,היצילגב
"למרכה״
,אטילב
"ץילמה״
היסורב
"הריפצה״ו
.ןילופב
לכ
םתוא
םינותע
ולחה
תאצל
תונשב
1862-1856
הרותו
לש ץרא
לארשי
עיגה
אופיא -ב 1863 .
יאדו
ומדקש
תאצוהל
םינותעה
םירכזנה
יבתכ תע
הקידוירפו
,םינוש
םיוארה
בשחיהל
יצולחכ
.תונותעה
הלוגב
המדק
הקידוירפה
תונותעל
האמב
.הנש
וליאו
ץראב
לארשי
ונעדי
דע הכ לע ינש
:תונויסנ
החנמ״
"השדח
־ב 1856 אל(
רמתשנ
עודיו
ונל
וילע קר יפמ
תועידי
ותואמ ,ןמז
ומסרפתנש
תונותעב
תידוהי
תיזעול
הפוריאב
תיברעמה
יפמ
םיבתכ
)םילארשיצרא
ץבוקהו
תרות״
,"ןויצ
אציש
־ב 1862 .
ינפל הנש
יתיליג
ןויסנ
ישילש
תרוצב
:תרבוח
ירבד״
,"םימיה
הספדנש
םילשוריב
־ב 1845
תללוכו
ה׳זאטרופיר
לע
ורוקיב לש
טרבלא
ןהכ
םילשוריב
םשל
תמקה ת יב
םילוח
.ידוהי
התישאר
לש
תונותעה
,תילארשיצראה
ונייה
,תימלשוריה
הצוענ
םג
תודלותב
סופדה
ירבעה
.םילשוריב
םופדה
ןושארה
םילשוריב
םקוה לע ידי 'ר
לארשי
ק"ב
א"רתב
( 1842 )
ינשהו
לע ידי לאוי
השמ
ןומולס ץקמ
םירשע הנש
ךרעל ( 1862 ) —
םייקו
סופד
ןומולס
םילשוריב
דע םויה הזה לע ידי
.ויאצאצ
תנבומ
אופיא
תורחתהה
ןיב ינש
ילעב
82