Page 89 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

83
K
r e s s e l
— P
eriodical
P
r e s s
in
I
srael
םופדה
הלאה
דוהיבו
וילעבש הלא
וגציי
תובכיש
תונוש
בושיב
ה­
יזנכשא
,םילשוריב
תודגנתמ
םגו
תוניוע
תחא
.התוערל
לעב
םופדה
ןושארה
היה
ידיסחמ
ןי׳זיר
,הרוגדפו
ויהש
טועימ
בושיב
,יזנכשאה
העש
ןומולסש גציי
תא
,"םידגנתמה״
ונייה
ידימלת
ןואגה
,הנליומ
בורה
בושיב
יזנכשאה
.םילשוריב
"םידגנתמה״מ
ואב
הינבר
םיישארה
לש
םיזנכשאה
םילשוריב
ךשמב
תורשע
םינשב
ןכו לכ
ינוממ ־ה
."הקולח״
ךשמב
םינש
הכשמנ
הבירמ
הפירח וז ןיב הלא
הלאל
אצוהשמו
ןילופונומ
םופדה
ידימ
טועימה
בורהו
לביק ףא אוה
סופד
,ולשמ היה
תיב
סופד הז
לחהש
איצוהל
שארב
שדוח רדא
ג״כרת תא
ןותעה
ירבעה
ןושארה
:םילשוריב
,"ןונבלה״
תכירעב
לאיחי
,לירב לאוי
השמ
ןומולס .טו
.יהכ קר
רחאל
תיצחמ
הנשה לחה םג ק״ב
תאצוהב
ןותע
םשב
."תלצבח״
םאו
ריכזנ
תנשבש
ג"כרת
הצרפ
תקולחמ
הזע ב­
םילשורי
לשב
ינינע
דסומה
יכוניחה
עדונה ץע״
,"םייח ןיבנ םג לכש
ןותע גציי דצ דחא
תקולחמב
וז ןכו ןיבנ לע המ
המלו
וקספנ
ינש
םינותעה
הלאה םג דחי
.ד״כרתב
הנשלהה
תידדהה
ינשמ
םידדצה
םג דחי
התשע אל טעמ
הקספהל
וז
לשממהו
יכרותה
יאדו
אלש היה
ךירצ
תולדתשהל
הבורמ וזל
.הקספהה
תונותע
"דדצמ״
ימוימוי
תודבוע
הלא ןייד
,חיכוהל
תונותעהש
,תילארשיצראה
לע ףא
הרוחיא
יסחיה
יבגל
תונותע
,הלוגה
התיה
תנייוצמ
הקיזב
הנתיא
הצימאו
תויעבל
םויה
הדימב
הבר
התוערמ
.הלוגב
תודהי■
,הלוגה
,הליכשמה
הקקדזנ
תונותעל
תיזעול
לעו ןכ
הלכי
תונותעה
תירבעה
שידקהל
תא
רקיע
היפד
ינינעל
,הרות
,רקח
תורפס
."תוצילמ״ו
םירבד
הלא ויה
ןבומכ םג
תונותעב
.תילארשיצראה
םלוא
קלחה
ילאוטקאה
תונותעב
תילארשיצראה
היה
ססות
ינויחו
,רתוי
:רומאל
ץראב
לארשי
התיה
תונותעה
"ךרצמ״
ימוימוי
שממ
ונימיבכ
.ונא
תישארה
אל
הכרא אלא
הנשכ
.המימת
"ןונבלה״
דדנ םע
וכרוע
לאיחי
לירב
ץוחל
ץראל
וליאו
"תלצבח״ה
השדוח
ל"רתב
( 1870 )
םילשוריב
םתכירעב
לש ק"ב
ונתחו
ריעצה
לארשי
בוד
.ןיקמורפ
ךשמב
םימי
םיבר
התיה
אופיא
"תלצבח״ה
הדיחי
.םילשוריב
,ןכא םג לה״ ­
"ןונב
ץוחב
ץראל
הליחת(
םירפב
רחאו
ץניאמב
)ןודנולבו
היה
טעמכ
ןותע
.ימלשורי
םרב
ןורתי
היה
ןותעל
עיפומה
.םילשוריב
ןותע
םידיסחה
"תלצבח״ה
היה
אופיא
ךשמב
םינש
הברה
ןותע
ינויציזופוא
תוגיהנמל
תימלשוריה
.תיזנכשאה
ןותעה רסא
המחלמ
הפירח לע
ינוממ ־ה