Page 91 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

K r e s s e l — P e r i o d i c a l P r e s s i n I s r a e l
8 5
םינשכ —
רחאל ןכמ םנכנ
"הנומתל״
םג ןבה
רמתיא ןב
.יבא
הנוש
התיה
ת ונותע ןב
הדוהי
ת ילכתב
יונישה לכמ
םינותעה
ואציש דע זא
.םילשוריב
תישאר
לכ
השקיב
איה
תויהל
ת ונותע
תינרדומ
המודו
לככ
רשפאה
תונותעל
.תיפוריא
ףא אל
קדקד ןב
הדוהי
לכב
םתוא
םירבדה
ויהש
ת ניחבב
תולכשומ
םינושאר
תונותעל
תימלשוריה
לע
לכ
הימרז
דע
םימיה
.םהה
תכורעתב
תונותעה
תירבעה
לגרל
תנש
,האמה
בתוכש
םירוטה
הלאה
רדיס
הנשה
ת יבב
בולוקוס
לתב
ביבא
הרבעו
רחאל ןכמ
תומוקמל
,םירחא
יתגצה ףד
,״ןונבלה״מ
ובש
ספדנ
"רוסיא״
ןיעמ(
)םרח לע
"תלצבח״ה
ףדו רחא
,"תלצבח״ט
ובש
"רוסיא״
המוד לע
"יבצה״
לש ןב
.הדוהי
םע
ותונותע
וז לש ןב
הדוהי
הלחה יד­
היצאיצנרפ
תונותעב
תונותעה
הדרחה
השארבו
"תלצבח״ה
הזמ כו­
האצות ךכמ
וחכשנ
םילדבהה
ןב
"םידגנתמה״
,םידיסחל
תונותעו
תישפח לש ןב
הדוהי
.הזמ
התיה
אופיא
התעמ
ת ונותע
בושיה
ןשיה
הזמ לשו
בושיה
שדחה
.הזמ ןב
הדוהי
לחה
סיפדהל
לשמל
םינטור
םייתפרצ
,םיכשמהב
ויהש
םינינצל
יניעב
בושיה
.ןשיה ןב
הדוהי
רפיש
רפישו
תא
וינותע ־בו
1908
השע אוה תא
דעצה
ינכפהמה
ותמקהב
לש
ןותעה
ימויה
ירבעה
ןושארה
םילשוריב
ץראבו
לארשי
,"יבצה״
ע״רתטש ךפה
ומש
."רואה״ל
םרב םע לכ
םירופישה
הלאה אל
הרשי
וכרד לש ןב
הדוהי
־ותעב
וחונ
םירפוסל
םירבעה
הלוגב
דוחיבו
ינינאל
םעטה
.םהבש םה אל
וסרג תא
המיענה
"הלקה״
התארנש םהל םג
תלבוג
לקולקב
אלו
תהא
ועירתה לע
וכרד וז לש ןב
.הדוהי
ףא
םירפוס
בושיהמ אל
וסרג
ךרד וז .ם(
יקסנלימס
.)לשמל
םושמ ךכ
ועמשנ
אל
תחא
תולוק לע
ךרוצה
ת ונותעב
תלעב המר
ההובג
רתוי
וזמ לש ןב
.הדוהי
ןיא לע
ןכ ןמ
,אלפה יכ
ולחהשמ
ישנא
הילעה
הינשה
תדבועה
איצוהל
ת ונותע
לעופה״(
,"ריעצה
1907
,"תודחאה״ו
1910 )
ולעהו
ת ונותע
וז
הגרדל
ת ית וברת
דואמ
הלענ
וטקלתנ
תונותעל
וז
בטימ
םירפוסה
םירבעה
ןכו
ופתתשה
ןאכ
םירפוס
ושענש
רחאל ןכט
הראפ לש
תורפסה
תירבעה
— אלו קר
ץראב
לארשי
.א( .ד
,ןודרוג
׳ר
,ןימינב
בקעי
,ץיבוניבר
דוד
,ינועמש
קחצי
,יקסנקליו
.י .ח
רנרב
םיברו
.םירחא
השמ
יקסנלימס
היה
םיפתתשמהמ
םיעובקה
ןכו היה
י״שר
.)ןונגע
היה הז דרמ
ת ונותעב
ןב
הדוהי
לע ידי
םינוריט
ת ונותעב
.בושיבו
וכירעהו
ישנא
הילעה
הינשה תא ןב
הדוהי
וקבאמו
ןעמל
.תירבעה
םרב םה אל
ולביק תא
וכרד
תונותעב
יפכו
הארנש
ךומסב אל
הלבקתנ
וכרד וז לש ןב
הדוהי
םג לע
ירצוי
ת ונותעה
רחאל
תמחלמ
םלועה
.הנושארה