Page 93 - Jewish Book Annual Volume 21

Basic HTML Version

K r e s s e l — P e r i o d i c a l P r e s s i n I s r a e l
87
םושמ ךכ
תומישמה
תודחוימה
רשא
תונותעל
תירבעה
צראה ­
,תילארשי
דבלמ
הידיקפת
.םירישיה
תונותע
וז איה
ת ניחבב
,זכרמ
לכש יניע
םירבעה
םלועב ולוכ
תואושנ
וילא לעו ןכ
,הדבועה
תרקדזמה
םג
יניעל
םירקבמ
,ץוחהמ
ונאש
םירםח
ת ונותע
,"הבוהצ״
הצופנה
םלועב ולוכ ףאו ןיא לכ
יוכים
גוםש
ןיעמ הז םוקי
.ונלצא
םנמא
םייוצמ
ינותע
,ברע
םהלש
המיענ
"הלק״
תשגהב
.רמוחה
םלוא
ןאכמ
תונותעל
"הבוהצ״
הבר
.ךרדה
לכבו
גושגשה
םוצעה הזה לש
תונותעה
תירבעה
ונימיב
תנידמב
לארשי
ןיא
חיםהל
ןמ
תעדה תא
תישארה
,הרעצמה
החינהש תא
דוםיה
תוחתפתהל
.וז
םושמ ךכ
תוגיגח תנש
האמה
תונותעל
תירבעה
תילארשיצראה
תוכרענה
יזכרמכ
בושיה
,ןאכ ןכו
םוקמה
דבכנה
ךיראתל
הז
השידקהש
תונותעה
תירבעה
לכל
הימרז
.היגלפו