Page 68 - Jewish Book Annual Volume 22

Basic HTML Version

62
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
8
]ytaipy:i
— 1912
ny1* px jyoipya ^ 8 r « ypnyos p p
y : :v
r_np
uw
ta:y«i
] y i$m y *
ny
pk
ytnan p« .teDytaty-Dirr
nyn^ y r n tapmya ta^n p s ,pns ira^-pm r mn8 Dnynrnt?
.
tin
*p •>nyD^Dxr ytatrnss y r n p«
T»t lyaynns^K p« ypnytas p^p
d^o^b
18
J ‘tfsa
tanyta^nn — yn8J8p p« tla^Kiiya ny tagn ta^x ^p^tatr 8 — «n
T*t taanansa ny .jyttiTDynytarKnse y r n pa pjnp nyn Dn« i n
')y :m "K
yt5” taDna y'te
,jytaytaD*>D ytySgBtf^S ^ n y t o
pa
8 ta;«Di«s tayn ny -tatr: ]yn DSn p« dpy d ^ p ^ ^ t s d
nytai:; g -maw nyn pe jyny:i pk p« ,i8n s tf
8 > tao p i^ p
*>n p« — nysD p« p ’ni p_n tannn8^B8s ny ta$n .T3DD-ty3
,(1927 ,ytf •m) x n u p s *p •»n *>t : ta
:y ^ y :
pnstatr pyn
a y n j B ' i k ,(1925 #p“iy n ^ ) y* ' S t 5TNt7*’ 3 y f f M y a ' s •’ “i
“i y : b‘ m r s , ] 8 s 8 ^
— n y t a y ^ •»n p s
.8"K ,(1929 ,ytm8Tl)
nypajn p« nytona s
in « pk ny .nstaspna1? ^ ® 8 pftn tatra pk *>d^8 nyn#
-rjH8 .nyp^ta^^K^Da-stans* j8 ,nyp:yn p« ny^nna 8 p^8
in a ny
^an'fta
*i‘iT8 in p« tas8tyaaip8 p« taay^ya
.jtaonyw mx 18 d^k taoip d«i nyn# jp'fta 8 p#n ly ^ a y p^8
p^nn^D-nysiD *»tt8 in jyp jyta nna — nytaya rps t»t tann ny
-KtanK |8 taniptf ny .nyYm *>n tanytatryx ny p« — jp n w iK
-8i Dy nyn# ,(1918) p y ^ 8 p s j taa
y
ta 8 o y ^ n ^ n
yiaDp^yaisfi o#n
i n 8 i#a tanipt? ny .tats^a
apnnfi
oy tasm ny — nyn*D ya^t y*78 pe ytaDtaasDynytaa^ ntrsK p«
1
13 n p s j y ^ ta •»s
8
P , *?
3
n
- 1
d p k p n t? n
,tw-ns "ipnan,,
8
pfi nYn pa
8
pk oy .(1959) D ^ n n - n s o
183 p« ta^yn nyn ta^ta pn s ix tatr^ pn^K ,ny^nn: jp^n^K j
8
•in apn^W83 ny ,tan«n taTT^
8^8
ny .p
^8
i n tana nyp^m
p^p pya t a ^ in jyp ny .nynm "tapnan,, p« nm ra taita ny
.taan^ns^
nyiyv'K
p« nxy-D^ny^
jtajy^8B ypnn^s p^snta ix nyn8 y ^ 8 n t a y^8 h
w
.nwtain n
8
s t^n py^ta^ya
1
^ S
8
p« nyrjS
8
ny ta^n ,
0
^ ^ ♦«
•jy^p^tans ytr-tay1? ^ yr_n p« pmo^is
mx
nynr,T
8
n ta^p csn