Page 79 - Jewish Book Annual Volume 22

Basic HTML Version

M
a lach i
— I
saac
H
irsch
W
eiss
73
;uiaam anaon ty Y'nann trims'? nnnyn nnnm ma«n n n
nnna pnai "niD^nn nmon,, nmnann mmny inn
ty
na i n
nnm nna ty noy ; "^nn na tyntr nmn pay,, fy anon trsnn
nitron mn^n tid' 'tntr ,smpy 'n n^ y lynpatr nn na “?yntr
nntDD1? T? ntr nnnw #«naDm natron noton1? nantr Knamnm
D*>m«m nnp ny lanon .an^non ^yot^ 'n nmny n« nn^>
na Kin Knaon nsxinn mtryon .nmapoon nao nnm nmoo^
/'nnam nno„ trnn ny ,n"Dnn njtrn an^non naxm
^ h n *» nx : mao a r «nann nyam ^a1? m^natr
pnmn n^n my'to 'n *
7
y pn1?
n ntrai ,mtron naioK.n may
nnoms ntoootr oatron nmny nnnn nrin nonnaao tptaom
,mnatrn nnnatr pa to no«o “^an ,tDnao*ip n^aN^ fy nnny
,nnnan nainam ‘?sntr*>nn1? jnty mtro n <mnmanapn nnn n 1?!
mtro nr noson n\n
,nonnaaoi pnmn «"n to nmny n^i
.mmnan naioKm ‘
7
«nty*» nn1? intyi natron nwn naioKn nman
nmn trotro Kin nnm /laorn ^«itap« *py imn n^n to nan1?
.momn toatro ini# mn^n1?
k w ,natron jitr^ oatro nan1? mn •’tr’ioitr-iyno iny
to mynon mmnyn naitrann naipnn nonna *ioyi rnnn natrn
lotr1? nnnn ntrn /'«"y*» pn n"iyn ‘man trnnon nnn nn„ .mm
mao — nat r on p tr “? o a tr o
*1
x n ^ a a n nytrn
.mm ”nn
»mntr Wmon tptaon /pa*»‘
7
'»,» pn« n^ y nma trnnon nn
nmn nm« .qKnantom jomm^n ,n“?np npin ,nnn «nao na
‘rma^ nnn ,nnoaoo non
nnntr nn /'nmnn nnn1? trmnn„i
Y'nnn natrn nmn ,nntamKn nannntrn «to ftntri nonm nmnn
“?y ppnatr nn — mo1?1?! mo1?1? nnoon nann trnnon nn n«
nynp n^ y #nyn-iion^ nmn mo'1?! ,mann ^na^ — nnn nna
trnnnn nnmr n^amm n^ann *iaona nmn1? jm«snm mmytr
^tan mo^n nmn D«n — trrnn »mon nnn mmn^
jt^n
.mnx-ipna
iw'?
ppn mnntrm ictonn
nonm mo^nn npn1? stonD-^n D*»m nn^ trnnon nn
t
1?
n"nnn n:trn
tr nn
d
n n n pnmn — nnnyn tontr»
m
d
“?n n n ntrn *im« trnM «"onn natrm
in«n Kto
nmo Bin na ,mto-t&”Kn^o 'n nyn nnnnn n^atr tronn i«*»sin^
♦trron nnn nxnm