Page 82 - Jewish Book Annual Volume 22

Basic HTML Version

76
J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
nmnn
pos a1? ,nypt? a1? nmnn
m v
5
>na fm^yD inn
nm nntr ?"y^ nnp .ns ^yntr nmn ^ nmWntsm npoe a“
7
i
in nniD ami ,K"nn nntrn ysiniy /^onn *pnn na nmnn
n'aiDi^sn mniD'mn nnson nnnsi nmnn nxED nnnan nmnn
niEipD
5
nnwtontr nonm mxftrm ,mnpDsm mntmsn ,n^npm
nnai "nntyani nnson mnn ny qpinn,, mmm "nmnm nintyiD
intyyDm .mms^n npnsa mxnam nftt^an — nnsn tnmn
nma nnas /wonn innn nn in n'nitrann n*onnn nynnan
•»ns atrn a1? /'nnmnn mn„n jma isnx nnai mnmsn imimpn
,D” n ^ nm-mny r t r n n i i n n n n^mon ,n? innn
nnn 'trnnD “ins
nmn man am .imn-^nm mta^n ,imiynn d” it nm ^mio
nmn n^nyn mpttf nnnnn mnnm mrn'mn tid^ inn “?y
nnn .inn^a nnm ncantr ^B in npim *tkd ^tap^nia nm
mto mpinn nnytrn ^nn a^ .naan na mnnl? nn a^i noa^
na ntyD nm isxy aim ,noan to mnnp fra i niDDino
*>na
m i Xs?
/'nnmnn mn„n jma ism nnai mnmon imimpn
nnnnn nnt? n*>nnn ^ nnmimpn ny ntsmnn 5oa ,tra mt?
,D*7taai ppon'jiaoo nn nnm ann .niamn nma mntDi ,nnmijrfr
nsiman tonty ^nn pn nm nrn't? nytnn /pmnpDD1? nnn y^nnm
r^ip ^mtyn nmn aintr ym *>nna ,nnny pn nnntr nnn
n^p iny nm** neo^i m nn1? nmny am mmnyt? poan ^na
yiawn i *> tsni m n n n n .nmnn natrn nnn^ na mxn
nin'trm mnn pn nn^nn nmyi naima nn?D nixnan mnn
nnp,, lmson nn^nn nma nam nn pmnn anryi .p^isi nmnn
."lanni jan s
s f i i s n s T
nsn ntnann ax*» n"nnn nntrn fttr n^nim^n m^in^
nro nm ty d«ii nsm nnt? moa^p n'snnvnitana ^ n i m n m
pnnnn ,nan nmnsn nasnnn mnn am mmnn1? innnn ny mrr^
mtrann n^mm nnmmn n'nnn-*>nn nimon a^ai ,nntoi m
.jnn niDftn innm nnnmm mnmnn mn^Nn mam ,ta"%n naon
••onn
ty
mnni m ,jnnan pns^ nn iny
tontr^ nnnn nn^in1?
nnn la mnei ynsn nna antr la ,nma mnnt? nnn tont^
,pixD nn ystrim .lfty p"nn^ nn%n nmxy nys^n .ifty lystrn