Page 95 - Jewish Book Annual Volume 22

Basic HTML Version

r u i r 1?
n n i i s
iin
qrg
di
^
oy?y^s??“TJ8?3i ♦K TiS
dsti
,iy:mnynss yto jyDipy:Ds:i ^y^taim
pk
poy^ nnnn j^
ny .nytann jffHp fp'tarm s
ix
ty'taynsyta jtytat? }#p y»
nytrnp tan: ly^myaann ^ sn sy in s s ‘I’&ifcpxsj-fpta jynya
p s
: : i:iyi> ps
didd
jwsa nyn tan: ,fs p n n rp ps mta'inp
ly l’taytaty ps taytatr n ps* t^pmtaaB trnstan'n
t
»
t
tasn ny m
,1872
,pw>D ps pmya .ynysD's nytrnsx nypftsss nyn ps
tansDy: n*»s p s n
dsti
ps nm n jy j^ y jn n n ny
ps
*
-sn ps tasstrnft tam ^ s y ^ js n^s ps ps tamisnsn ly^trnp
nss pstatr ps pnami ,ytan^y: nytrnp nyn nss aanytan^a
.mtanyTtanst: np^ s pn
s — nytann s in n ps “inn lynyj p ^ x ^ a “p is
p s
ny
-yn pv?ntr pnny:i:s tasn ny .tan$n ps nyftanrp nyaysnsn
jy ^ jy r iy r r 's
p s
ny jyn ♦tuan nytaons nyn ps n^Ttr yts^synn
p n a n s ^ s nyn ta^sya p^y^ ta yrjj? ps pitr ny tasn ,trnp is
tatyn nyn ps nnn taty»a p^ntr jyouya ps ^snstr nyn ps pam
pmnyta nytmtayza nyn tan: nsnn ps nsa /pr tars1? ny m ,p_ns
.nytan p y ’j’Vtaga jtrnp nyn ta'ft
dsq
nyta^tatrsn s ps ps
ui?ii? nn “pirn i ’Nmi*? "i
u
^
dqj
du
“lUTja^QJ IDT “IHJHg
,U)13]Dn N**1 "ITN
**1TNUj?lj? ’T
.UN^l 11
R
tir^DlN'?])]] ,UHftj7“lNEi
ps .nynft ytrnp ytatrny ycsn Dmnyft ps tat^a p s nsn
jya^t "T rs ,iyo tayr — naypayn ,nyiafi#to — nytanyn ynmya
n
^2
« sn ps'd ps taaaftp ny ,isn ps /ns aiaya prnya pntrya
trnp p_n is aiaya tat^a
w it s
*
p s
nytann ]trnp s nss nsa
qnsn ny .jy^T s p s n “piK no nytann nytrnp s .tmytann ps
89