Page 97 - Jewish Book Annual Volume 22

Basic HTML Version

G
lanz
- L
ey e les s
— L
iesin
91
1DNJ
'1
TIN PT UD’JDX 11N
.DNllDUTldJUlDI] DD31113D
R \'R
,IID133DT3 13''T3
11NUDnJ D311T3D
. I J ip 11)1 "11 D^DJ ,D?’ig
,11)31)0] "I
U
DD3DT3D3DU "I 113
.IJ1(S21N3"^1J ,?3D3 Dl)l
VR
1HE 11)1 D^N 13R1R ’lTg IV'PJ
dtid u^dj ’i ii)ii
DT33n\l ■*!
1
}?
D’llj?
’I 113
•ID^lTUlTn DPU ‘•I 1N3
yomya
k
taKn jyo
dkti
dki
fynya ntrsK pnyft nnnna
pk
?nytann nytrnBtay^ns pnya tarn*
ny .pzanyta nyn taK ps tan^yaonK tasK “pr taKn pftK ny
nynK ynyKs y tm B t a y ^ a **n “]
nt
ktk
ps jtatonya tat^anga tasn
: 'TO “py J8 ^Ktya
t d
is
a tana
ta^n ny .taoaip
pK ^ta^r yto ps pnKnya tasx -p? tasn D$n ,ptyBayr$n D*nKB
nytrtaDftb^KD nyn ta^Dpannsa lynya tatra
Tin
p« pk
-y^nfi„ itany js nKs tat^a ny:tr jyouy:ay fyta ta$n ,aaiayn«n
nyyptaps jk jynya
^ pn'n dkti ,nynK *vk /'nytann ftmsta
.tnynas nx: yny$s "»*'tatyn«s
t
«
— taoftK^KD
po « iynya jyaoy^ nss
pk
mynas .nynn— tnyna« n$a
-o^asn jya'Dyft cnnns* ta$n oy fyn .ta^ptany nas D^nnycs
pk
ny jyn nynK ,DPK#nyn nytoa^xsa nytrnp nyn tanyta
pntrya ny taKn ,ynya«nta nytrnp nyn inn pK*nya tato^ntayx
jyaa«aya:i$
ck
pk
to-DTip nynK .nynft yto^K^K: yp^aixta^nn
ta^^nya nnn tatra taKn ny .pimonK nytmytann nytany nyn
tasn
ck
pk
tay$s nyn .jya^nDnK V^ss nynK jy^ntPDnK
,nya pn trnya pK yrfta pn nyn^K tansnya pnaytat?
Ipnn D$n ,nynft
id
k
taasranss ta$n ny .nnitr pn jtanntyannvr
trnp .D'tsnnp pK nma'a-taD^a ytrnp n«s mnn^nn pn
d
*>
ik
pfts taKn ny .pyn pasa pn tassnnsa tasK taKn mtanyTtansta
PK p'fta ps p^yn ytrnp n ps nya^K p_n
tapjynyj trDD
: notya
ID31! is i 1! dnii iD^n ,nr]iN ru]*?!) ^
w i
n^n T'N
.mir? IR^DNll 1UT3D1NHU1 rN DUN
/I’rifl Dl)l U)33 DUl ,TK HNil D^l ,11393 Dl)l
.IHDj d^
t i
l^i?