Page 113 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

.א .ר
י כ א ל מ
םיעבש הנש
ותדלוהל
תאמ
ה ש מ
י נ ו ק ז ח
הלעמ
םישמחמ
שמחו
םינש
םיעבשמ
תונש םייח
איבמ א. ר.
• מ ל א כ י תא
ולובי
ינחורה
ךותל ןרוג
ונתוברת
.תימואלה
םיבר
םה
יפנע
,ותלועפ
יכ אוה
דבוע
רדועו
רקחמ־תודשב
;ם ינוש
םלוא
רקיע
ותדובע
טעה־שיאכ
זכרמו
הדבוכ םה
רקחב
תורוק
בושיה
ןשיה
ץראב
לארשי
רקחבו
תודלות
ונתורפס
זאמ
תישאר
הלכשהה
דע
ןמזל
,הזה
ךותב
תופוקת
תורעוסמ
תוברו
,תופילח
ךותב
תופוקת
לש
סרה
ןודבאו
לשו
ילבח
.הלואג
הדמתהב
הבר אוה חפונ
תויח
תודועתב
,תורגאבו
ןםאש5
ךותמ
הבהא
הלודג
תדקויה
ובלב
ותמשנבו
יכרעל
חורה לש
.ונמע
וירקחמ
םיטרופמה
לע
,םירפוס
םישיא
םילעפמו
,םינוש
םיווהמ
ןיעמ
הירפס
תיפארגוילביב־תירוטסיה
;תדח וימ
ףאו לע יפ
ונימיש םה ימי
םיגשיה
םיבושח
רקחב
תוברת
,ונמע ןיא ןיב
ונירקוח
םיבר
םילוכיה
תורחתהל
םע .א .ר
יכאלמ
ותואיקבב
המוצעה
לכב
ירוזא
ונתורפס
תינושל־ודה
.היתועוצקמל
ירקחמ
יכאלמ
וירפסו
םידיתע
תויהל ןמ
םיישומישה
רתויב ןיב
םירקוחה
תורודב
םיאבה
םשכ םהש
ונרודב .ונא
רזעילא
לאפר
*יכאלמ דלונ
,םילשוריב
זב,
,רדאב
,ה״נרת — 10
,סרמב
1895 , —
ויבאל ׳ר
יתבש
ומאלו
,המחנ
התיהש רוד ינש
החפשמב
לש
ידילי
.םילשורי
וירוה אל וכז
תוכיראל
.םימי
םאה
הכלה
המלועל
היהשכ
הנב ןב
,שלש
רחאלו
עיגהש
דליה ליגל שש
םתייתנ
,ויבאמ
ךנחתנו
תיבב
אתבס דצמ
,ומא הנח
,רפוס
תיבבו
וספורטופא
לארשי
דוד
,ןמפור
היהש עודי
ריעב
שדוקה ׳רכ דוד
.רנבוק
ןמזב
דמלש
רענה
דומלתב
,הרות המכ
םינש
םדוק
לבקתנש
רזעילא
לאפר
דימלתכ
תבישיב
ץע״
,"םייח רבכ
ליחתה
ךשומ״
טבשב
."רפוס
ירוכיב ירפ וטע ויה
םירמאמ
םירופיסו
ומסרפתנש
תונותעב
החפשמה-םש*
ירוקמה
אוה
.ןמלגנא
הרוצב
תירבעה
לש
םשה
שמתשמ
יב»למ זאמ
תנש
.א"ערת
107