Page 114 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

J
e w i s h
B
o o k
A
n n u a l
108
תימלשוריה
לש
םימיה
,םהה ןוגכ
, ת ל צ ב ח
תכירעב
.י .ד
,ןיקמורפ
ר ו א ה
לש
רמתיא
,יבא־ןב
ת ו ר ח ה
לש
םהרבא
,חילאמלא
; ס ד ר פ ה
יארוקו
י ד ו ה י ה
עיפוהש
ןודנולב
ואצמ ןינע בר
־וקב
תויצנדנופסור
ולש לע
שחרתמה
םילשוריב
ץראבו
לארשי
.הלוכ רבכ
ליגב
ריעצ דאמ
וטלבוה
ונורשכ
.ותלוכיו
ח ו ל ב
ץ ר א
, ל א ר ש י
ןותנש
עיפוהש
תכירעב
םהרבא
השמ
,ץנול
יחינממ
דוסיה לש
־תורפס
עדמה
השדחה
לע
תודוא ץרא
,שדוקה
השע
יכאלמ תא
וידעצ
ושארה ­
םינ
רקוחכ
בושיה
.תונותעהו
ךרכב
חולה
תנשל
א״ערת
ספדנ
ורקחמ
תודלותל
תונותעה
תימלשוריה
תונשב
1863—1909 ,
,רמולכ
התישארמ
דע
תונשל
הילעה
.הינשה
הז היה
ורקחמ
ןושארה
הדשב
־וטיזאגה
היפארג
,תידוהיה
,רקח־הדש
זאמש דעו םויה
עיקשה וב
יכאלמ
הברה
,ץרמ
,הדיקש
העידי
תואיקבו
ידכ
דימעהל
לע
םקויד
תודבוע
,םיכיראתו
ךות םחי לש
תוניצר
תיעדמ
תרסואה
לזלזל ףא
טרפב ןטק
.רתויב
רחאל
השעש
יכאלמ תא
תישאר
וכרד
רקחב
בושיה
ותריקסב
לע
תודלות
תונותעה
,ץראב
ליחתה
ךלוה
ליחמ לא ליח
רקחה־תורפסב
אוהו
םםריפ
םיפסאמב
תע־יבתכבו
םינוש
םירקחמ
םיפסונ
תורוקל
,בושיה
רואיתל
רואיבלו
םהיתופיאש
לש
םימרז
םיינחור
םינוש
ךותב
הדעה
תיזנכשאה
.םילשוריב
הידפולקיצנא
היח
לרוגה אל קניפ תא ינב
בושיה
ןשיה
םיברו
ידילימ
ץראה
וצלאנ
רגהל
תוצראל
תירבה ידכ
ררחתשהל
הקוצממ
.תירמח
ןיב ינב
בושיה
ואציש
הקירמאל
תנשב
1912 ,
אצמנ
םג םלע
היהש
רקוח
תודלות
,בושיה .א .ר
,יכאלמ ןב
.הרשע־עבשה
ילב
םיצמאמ
םיישקו
םיבורמ
ליחתה
קרוי־וינב
הלועפ
תיאנותע־תיתורפס
םג
,שידייב
היהו
ףתתשמ
תועיבקב
ןואטבב
ינויצה
ם א ד א י ד י ש ע פ א ל ק
ןומויבו
י י ד י­
ם ע ש
. ט א ל ב ע ג א ט
םלוא אוה אל
חינזה תא
ותלועפ
רפוסכ
.ירבע
יכאלמ היה
ינושארמ
םיפתתשמה
ה ב
ן ר ו ת
ןמזב
,ודוסיי
תונשבו
,ותעפוה
ןה
,ןוחריכ
ןה
,ןועובשכ
םסריפ וב
רקחמ־תוסמ
לע
המכ
םירפוס
,םישיאו
םהיניב
.י .ל
,רוטנאק
םולש
םכילע
רפוסכ(
ירבע
,)רקבמכו
.א .י
,הנריפאפ
ןאילוי
,וקצאלק
עשוהי
יליזרב
םהרבאו
השמ
,ץנול דעו
הרהמ
ואצי
ול
ןיטינומ
הידפולקיצנא״כ
."היח ןיב
םירקוחה
םירבעה
םלועה־קלחב
שדחה היה
יכאלמ
,ןושארה
שגינש
רקחל
תורפסה
תירבעה
השדחה
הטישב
,תיעדמ־תיפארגוילביב
אוהו
םש
ומצעל
הרטמל
ףוסאל
,תודועת
תועידי
תורגיאו
לע לכ
עגונה
םהייחל
לש
ירצוי
תורפסה
תירבעה
.הינובו
דימ
רחאל
םלקאתהש
תוצראב
תירבה
עיתפה
ורקחמב
תודלות״
תונותעה
תירבעה
־מאב