Page 115 - Jewish Book Annual Volume 23

Basic HTML Version

109
H
e zkun i
— A . R . M
a l ach i
/׳הקיר
םסרפתנש
תרוצב
הרדים
תורבוחב
. ן ר ו ת ה
הדובע
תיצולח
םסריפ
יכאלמ
רחאל
ותריטפ
לש
ילדנמ
רכומ
,םירפס
תנשב
1917 .
ורקחמ
ה י פ א ר ג ו י ל ב י ב ה
ל ש
, י ל ד נ מ
רואית
טרופמ
לש
ויבתכ
,םינושארה
היה
ןױםנ
יפארגוילביב
ןושאר
,ונימב יכ
הדובעב
וז
הארה
רקוחה
ריעצה
השיג
השדח
רקחב
.ונתורפס
זאמ
תנייטצמ
ותלועפ
ףארגוילביבכ
גוזימב
ירוקמ לש
רקחה־תרופמ
םעב
לארשי
יגשיהו
עדמ
היפארגוילביבה
ללכב
ןמזב
.שדחה
דימ
רחאל אבש
יכאלמ
הקירמאל
ופקת
ותוא
םיעוגעג
ץראל
לארשי
ובלו
דערנ
םיפוסיכמ
םילשוריל
ריע
.ותדלומ
ףוסב תנש
1919 ,
הפוקתב
לש
תווקת
תולודג
רחאל
תרהצה
,רופלאב
רזח
יכאלמ
.התיבה
אוה
ףתתשה
םש
תונותעב
תימויה
ץ ר א ה (
ר א ו ד ו
, ) ם ו י ה
היה
בתכה לש
ןואטבה
יאשידייה
לש
ינויצ
הקירמא
— ד א ם א י­
ד י ש ע פ א ל ק םגו בתכ
ימלשורי
דחוימ לש
ןותעה
ימויה
ד ינה
יקרוי
ם ע ש י ד י י
. ט א ל ב ע ג א ט
םלוא
רחאל הנש
יצחו
ץלאנ
יכאלמ
בושל
.הקירמאל
אוה
עיקשה
ומצע
רקחב
םהייח
םהיתולועפו
לש
ילודג
םירפוסה
םירבעה
לשו
ונירצוי
,םיינושל־ודה
זכירו
בור
ויתוחוכ
היפארגוילביבב
לש
.םהיתוריצי
זאמ דעו התע
טעמכ אלש
התיה
תוצראב
תירבה המב
תיעדמ־תיתורפס
היואר
,המשל
תירבעב
וא
,שידייב
אלש
ףתתשה
הב
יכאלמ
,רקוחכ
,ףארגויבכ
,יאסמכ
ןוירוטסיהכ
לש
תונותעה
.ףארגוילביבכו
בור
תויפארגוילביבה
לש
םירפוס
םסריפ
יכאלמ לגרל
תולבוי
וא
רחאל
.תוריטפ
תומישרה
תורדוסמ
םעטב ,בר יפל
,םירודמ
ןוגכ
,הריש
,תרופיס
,הסמ
הכרעה
,המודכו
— ידכ
דימעהל
תא
ןייעמה
היפארגוילביבב
לע
ותלועפ
לש
רפוסה לכב דחא
תודשמ
הריציה
קסעש
.םהב
ןוויכמ
תוריציש
ונירפוס
ירבדו
הכרעהה
תרוקבהו
םהילע
םירוזפ לע ינפ
םיעבש
העבשו
םימי
לש
תונותעה
תימויה
לשו
תעה־יבתכ
,תירבעב
שידייב
תונושלבו
תורחא
תוצראב
,תונוש
יכאלמ אוה
תניחבב
ןתונ ךרד
םימיב
,הלא —
לכו
היפארגוילביב
ולש
הווהמ
ךירדמ
ןמאנ
ולוביל
יתורפסה
לש
רפוסה
ןודנה
לובילו
תורפסה
.וילע
תכרעמ־רבח
ה כ
ר א ו ד
הלעמל
םישולשמ
שמחו
םינש היה
יכאלמ
תכרעמ־רבח
ה ב וד א ,ר
ןועובשה
ירבעה
ידיחיה
תוצראב
.הלוגה
ותוירופ
אל
העדי
.תואל
ידומעב
ר א ו ד ה
לש
תונש
1925—1961
ומסרפתנ
וטעמ
ךרובמה
םירקחמ
,תוסמו
םירפס־תוכרעה
,םירפוס־תודלותו
הקיטסיצילבופ־ירבד
,היפארגוילביב־תומישרו
תוחיש
,תודועתו
ףאו
גיהנה תא
םירודמה
חול״
ךורכזה
עובשה״ו
ירבדב ימי
,"לארשי
לע
םירפוס
םירפסו
לעו